· 

Onafhankelijk Papendrecht maakt verschil

Nieuwsbrief OP november 2019

De afgelopen twee maanden was onze fractie druk met een aantal belangrijke onderwerpen. We schijnen extra licht op de volgende zeven onderwerpen.

 

  • Tegen ondoordachte bezuinigingen op het sociale domein

Op 1 oktober jl. vond een turbulente vergadering van de Drechtraad plaats, waarin de aangekondigde bezuinigingen op het sociale domein naar de prullenmand werden verwezen. OP amendeerde het voorliggende besluit als volgt: “de taakstelling van € 5,0 miljoen voor de GRD-begroting 2020 wordt, onder gelijktijdige vaststelling van de GRD-begroting 2020, op een later moment genuanceerder ingevuld als duidelijk is welke alternatieve bezuinigingsopties er zijn om op de totale begroting te bezuinigen, waarbij het afwegingskader dus niet alleen het sociale domein behelst”. Het bestuur is nu bezig met het in kaart brengen van de alternatieve bezuinigingsopties.

 

  • Inzet voor snelheid beperkende maatregelen

OP heeft zich al een paar jaar ingezet voor snelheid beperkende maatregelen op de ruit rond de Drechtsteden, omdat dit tot aanzienlijk minder uitstoot van ultra fijnstof deeltjes leidt. Het doel is in zicht, nu de gemeente Dordrecht zich sterk maakt voor 80 km/uur op de N3.

 

  • Steun aan de woningbouwcorporaties in hun bezwaren tegen verhuurderheffing

OP steunt de woningbouwcorporaties in hun bezwaren tegen verhuurderheffing. De verwachting is dat er in Papendrecht gebouwd moet gaan worden en dat er woningen bij moeten komen. Er is op regionaal niveau een woonvisie opgesteld. Idee daarachter is dat het gebied van de Drechtsteden economisch sterker zou moeten worden. En ook aantrekkelijker voor inwoners die dan tegelijkertijd ook zelfredzamer zouden kunnen worden. Het woningaanbod moet aantrekkelijker worden, in het bijzonder voor de midden- en hogere inkomens. Ook moet er stevig aandacht besteed worden aan de bestaande voorraad om de kwaliteit op peil te houden en om de duurzaamheid te versterken. Er zal op lokaal niveau van onze gemeente ook een woningbouwprogramma worden ontwikkeld. Het zal nodig zal zijn nieuwbouw te plegen en oude woningen te saneren. Er kunnen enkele slagen tegelijkertijd gemaakt worden. Nieuwe woningen kunnen energie-neutraal worden gemaakt en bij renovatie kan ook volgens de richtlijnen van duurzaamheid te werk worden gegaan. Het is van belang dat de nieuw te bouwen woningen in Papendrecht aansluiting vinden bij de reeds gebouwde omgeving en aan een reële vraag van inwoners tegemoet komen.

 

  • Blijvend alert bij lozingen van giftige stoffen in ons leefmilieu

Op 22 juli jl. heeft zich wéér een incident met het uiterst giftige Perfluorisobuteen (PFIB) voorgedaan bij Chemours/DuPont. Dat heeft het bedrijf gemeld bij de provincie Zuid-Holland. Dit was in de week dat alle records in heel NL sneuvelden qua temperatuur. Dit kwam doordat er geen of nauwelijks wind aanwezig was. Laat dit nu net het scenario zijn waar wetenschappers bang voor zijn. OP stelde weer vragen.

 

  • Kritisch op de begroting van de gemeente

College vermijdt winstwaarschuwing begroting 2020. We zien namelijk in financiële zin grote gevaren op ons af komen, die als we niet oppassen in de toekomst grote nadelige gevolgen voor onze prachtige voorzieningen zullen hebben.

Bekijk het videoverslag. Op dit moment sluit de begroting af met een positief saldo van bijna € 900.000. Maar vanaf 2021 nemen de tekorten in rap tempo toe, van € 700.000 tekort in 2021 naar ruim € 3,6 mln. in 2023. Dan komt bij ons de vraag op, is de begroting voor 2020 wel echt positief? Als we terugkijken naar de vastgestelde begroting 2019 die omstreeks dit tijdstip vorig jaar is behandeld, dan was het positieve saldo ruim € 550.000. Inmiddels hebben we de 1e concernrapportage vastgesteld en de begroting hebben we met ruim € 1,2 mln. moeten bijstellen. Gevolg een tekort op de begroting voor dit jaar van ruim € 700.000. En als we naar de huidige ontwikkelingen van het sociale domein kijken, denk bijvoorbeeld aan de alsmaar toenemende tekorten op de jeugdzorg, de financiële solidariteit die voor de jeugdzorg in onze regio waarschijnlijk wordt losgelaten met als gevolg een € 1 mln. tekort voor Papendrecht, de toenemende vraag naar WMO voorzieningen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

De motie begrotingsevenwicht werd aangenomen door de Raad.

 

  • Posities helder maken: opkomen voor het welbevinden van de inwoners

De moties schoner en zachter drinkwater en terugdringen houtstook werden echter niet aangenomen. Kennelijk is er nog veel bewustwording nodig.

 

  • Fruit op school voor kinderen in het basisschool onderwijs

Als positieve afsluiting het bericht dat Papendrecht van start is gegaan met EU-schoolfruit voor alle kinderen in het primair onderwijs. Elke woensdag, donderdag en vrijdag krijgen schoolkinderen een stuk fruit of groente op school.

STEUN ONS

Onafhankelijk Papendrecht krijgt geen subsidies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken omdat Onafhankelijk Papendrecht geen landelijke politieke partij is. Wij zijn derhalve in sterke mate afhankelijk van steun vanuit de samenleving. Indien u een donatie wilt overwegen dan kunt op het logo links klikken. U komt dan op de pagina met onze bancaire gegevens. Elke donatie is welkom, alle beetjes helpen!

Als u er meer over wilt weten kunt u onderstaande links raadplegen.