· 

Eu­ro­pees recht dwingt tot mi­li­eu­be­oor­de­ling voor wind­tur­bi­nen­or­men

Onafhankelijk Papendrecht dient een motie in teneinde tijdens het proces van de energie-transitie de democratische legitimiteit, de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad en de inwonersparticipatie (beter) te borgen.

Motie ‘Borg de democratische legitimiteit van de besluitvorming alsmede de inwonersparticipatie tijdens de energie-transitie’

Motie (printbare versie)
20210701 Motie OP inzake Regionale Energ
Adobe Acrobat document 339.6 KB
RES Drechsteden 1.0
Regionale Energiestrategie Drechtsteden
Adobe Acrobat document 7.9 MB

De aanleg van windparken op land dreigt voorlopig stil te vallen. Dat is een gevolg van een uitspraak die de Raad van State afgelopen woensdag heeft gedaan. Volgens de hoogste bestuursrechter moet de overheid eerst met nieuwe normen voor bijvoorbeeld geluidsoverlast en slagschaduw komen.

 

De beslissing van de Raad van State komt voort uit een arrest van het Hof van Justitie in Luxemburg rond een windpark in het Belgische Nevele, in 2020. Toen oordeelde de Europese rechter dat zo’n milieu oordeel noodzakelijk is. „De Raad van State heeft geen ruimte om anders te oordelen”, aldus de bestuursrechter. De Nederlandse overheid heeft zo’n beoordeling nooit gemaakt, terwijl „dat wel vereist is volgens Europees recht”. OP heeft daar vorig jaar Art. 40 vragen over gesteld.

 

Gevolg van de uitspraak is dat de besluiten bij de Raad van State over nieuwe parken blijven liggen totdat de overheid haar milieubeoordeling klaar heeft. Ten aanzien van de RES Drechtsteden 1.0 merkt onze fractie op dat er onder andere op basis van het Klimaatakkoord en het Klimaatplan RES-regio’s in het leven zijn geroepen, zonder een afdoende wettelijke grondslag. In de visie van onze fractie behoort een ingrijpende gemeentelijke energie-transitie van deze omvang in alle fases tot de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad (en niet van het college).

 

Wij roepen in herinnering dat bij eerdere regionale operaties [denk aan de omgevingsdiensten en de regionalisering van het sociaal domein] aanvankelijk ook bottom-up ‘duizend bloemen mochten bloeien’, waarbij uiteindelijk de nationale overheid de knopen doorhakte. Op het grondgebied van de gemeente Papendrecht zijn overigens op dit moment geen grootschalige projecten voor opwek van zonne- of windenergie vergund.

 

Omdat we niet willen instemmen met de RES Drechtsteden 1.0 zonder te markeren dat we moeite hebben met het ontbreken van een afdoende wettelijke grondslag, dienen wij een motie in. De motie ‘Borg de democratische legitimiteit van de besluitvorming alsmede de inwonersparticipatie tijdens de energie-transitie’.

 

We willen hiermee het College verzoeken tijdens het proces van de energie-transitie de democratische legitimiteit, de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad en de inwonersparticipatie (beter) te borgen.

Werkgroep Democratisch Energie Initiatief

Voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moet op grond van het Europese recht een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De regering zal nu zo’n milieubeoordeling moeten maken. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken. Dit volgt uit een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (30 juni 2021). De uitspraak gaat concreet over het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’ en de omgevingsvergunning voor de bouw van zestien windturbines in Delfzijl. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor vergelijkbare ruimtelijke besluiten voor windturbineparken in Nederland.

 

Nevele-arrest van Europees Hof van Justitie

De uitspraak van vandaag is het gevolg van het zogenoemde Nevele-arrest(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) van het Hof van Justitie in Luxemburg van juni 2020. In dit arrest oordeelde het Europese Hof in een zaak over een Belgisch windturbinepark dat voor een aantal windturbinenormen op grond van de Europese richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling een milieubeoordeling moet worden gemaakt en dat dit ten onrechte was nagelaten. In enkele procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak over windturbineparken, waaronder deze zaak over de uitbreiding van het windpark in Delfzijl, hebben bezwaarmakers aangevoerd dat dit arrest van het Europese Hof ook gevolgen heeft voor de windturbinenormen in het Nederlandse Activiteitenbesluit en de Nederlandse Activiteitenregeling. Volgens hen dwingt het Europese recht ertoe dat ook voor de Nederlandse windturbinenormen een milieubeoordeling moet worden gemaakt.

Milieubeoordeling nodig

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt vandaag dat dit inderdaad moet. De hoogste algemene bestuursrechter heeft daarvoor de Nederlandse windturbinenormen beoordeeld aan de hand van de criteria die het Europese Hof in zijn arrest hanteert. Daarbij is vooral van belang dat de windturbinenormen een plan of programma vormen op grond van een Europese milieurichtlijn. Aan de hand van de uitleg die het Europese Hof hieraan geeft in het Nevele-arrest, is de Afdeling bestuursrechtspraak van oordeel dat het Europese arrest geen ruimte laat voor een andere conclusie dan dat voor de Nederlandse windturbinenormen een milieubeoordeling had moeten worden gemaakt.

Analyse door Prof. em. dr. Albert Koers
De rapen zijn gaar versie 2.pdf
Adobe Acrobat document 184.8 KB