Sociaal beleid

Motie aangenomen
Motie aangenomen

 

Motie correctie op boetebeleid fraudewet

 


De Drechtraad in vergadering bijeen op 01 december 2015, gehoord de beraadslaging in de carrousel Sociaal op 03 november 2015, gelezen de Raadsbeantwoordingsbrieven van 03 september en 23 november 2015,

 

 

constaterende dat:

 • de Nationale ombudsman een rapport naar de uitvoering van de fraudewet heeft laten verschijnen en de Centrale Raad van Beroep een uitspraak heeft gedaan die de kern van de boetewetgeving binnen de fraudewet raakt;
 • het boetebeleid in het kader van de fraudewet door de Minister herzien zal worden, waarbij is toegezegd dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in het voorstel tot wetswijziging wordt opgenomen;

 

overwegende dat:

 • binnen de Drechtsteden (door de Sociale Dienst) in totaal 332 boetes zijn opgelegd in de periode vanaf 01 januari 2013 tot de dag van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep;
 • gemeenten de mate van schuld mogen laten meewegen bij het wel of niet opleggen van een boete;
 • steeds meer gemeenten de boetes herbeoordelen, vanwege de resultaten van het onderzoek van de Nationale Ombudsman en de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep;

 

spreekt uit dat:

 • inwoners last hebben van gecompliceerde regels rondom het boetebeleid;
 • naar schatting 5 tot 10 % van de opgelegde boetes in de Drechtsteden werkelijke fraude betreft;
 • 90 tot 95% van de opgelegde boetes dus niet doelbewust fraude plegende cliënten betreft (Raadsinformatiebrief d.d. 23 november 2015);
 • inwoners die analfabeet zijn, GGZ-patiënt of overzicht missen voornamelijk het risico lopen door het boetebeleid te worden getroffen;

 

draagt het bestuur op:

 • omwille van de sociale rechtvaardigheid de opgelegde boetes aan het evenredigheidsbeginsel te toetsen en nieuwe gevallen in dat licht te beschouwen;
 • in zaken waar niet opzettelijk fraude is gepleegd de boete geheel of gedeeltelijk terug te betalen;
 • hiervan verslag uit te brengen aan de Drechtraad;

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Drechtraad 01-12-2015 toelichting bij de
Adobe Acrobat document 577.4 KB
6.a extra aanvullende techn vragen deel
Adobe Acrobat document 1.3 MB
3.0 Beantwoording technische vragen OP B
Adobe Acrobat document 187.7 KB
Drechtraad 01-12-2015 motie-v2-mp correc
Adobe Acrobat document 402.4 KB
Artikel AD Drechtsteden 03 december 2015
Artikel AD Drechtsteden 03 december 2015

Persbericht van maandag 9 november 2015

 

Rechtvaardigheid vereist terugbetaling boetes

 

Vanaf 1 januari 2013 t/m 24 november 2014 is door de Sociale Dienst Drechtsteden aan cliënten van de Sociale Dienst Drechtsteden een totaal aan boetes opgelegd van € 304.244, waarvan 40% een bedrag van € 150 of minder, 24% een bedrag van € 1.000 of meer. Over de resterende 36% bestaat op dit moment geen duidelijkheid. Voor de Drechtsteden zou volledige correctie van het boetebeleid en een rechtvaardige terugbetaling aan de sociale minima neerkomen op een bedrag van € 304.000. De uitvoeringskosten worden ‘geschat’ op € 100.000. Deze kosten komen ten laste van de door de gemeenten gevormde voorziening voor debiteuren.

 

Om welke cliënten het bij onterecht opgelegde boetes gaat

Mensen die zich vergissen, mensen die niet kunnen bewijzen dat de uitvoeringsorganisatie een fout heeft gemaakt, mensen die iets verkeerd begrepen hebben, mensen die nog niet over de juiste informatie beschikten, mensen die een paar dagen te laat zijn door omstandigheden; allemaal worden ze beboet ingevolge de Fraudewet. De oorzaak van hun fout speelt in de uitvoeringspraktijk nauwelijks een rol. Zij worden beboet alsof zij fraudeerden. Soms wordt de boete gematigd, maar dan nog gaat het om disproportionele bedragen. Voor deze mensen zijn deze boetes onbegrijpelijk. Het leidt tot onzekerheid en tot wantrouwen richting de overheid.

 

Drechtraad

Tijdens de carrousel Sociaal van de Drechtraad op 03 november jl. is hier indringend over gesproken. Afgesproken is dat dit een vervolg krijgt tijdens de carrousel Sociaal op 01 december aanstaande. Ondertussen heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht vandaag nog enkele technische vragen gesteld.

 

“Het is in onze visie zo dat de onterecht opgelegde boetes volledig aan ‘cliënten’ van de Sociale Dienst Drechtsteden terugbetaald zouden dienen te worden. Het boetebeleid in het kader van de Fraudewet bekt lekker, maar heeft in concreto maar bar weinig toegevoegd aan het reeds bestaande arsenaal om fraude met uitkeringen op te sporen en aan te pakken. De mensen die nu onterecht een boete opgelegd hebben gekregen verkeerden in verwarring, of waren depressief, een beetje onhandig met computers of maakten een telefonische melding die niet werd genoteerd (zoals staat beschreven in het rapport van de Nationale Ombudsman). Later kregen zij alsnog een forse boete in de maag gesplitst. Opzet was vaak niet in het spel, maar mensen kregen wél een boete terwijl zij geen fraudeur waren. Dat kan anders”, aldus Lammers.

 

Einde persbericht

<<Terug naar dossiers


Onafhankelijk Papendrecht komt op voor sociaal zwakkeren


De heer R. Lammers (Onafhankelijk Papendrecht) heeft tijdens de Drechtraad van 6 oktober 2015, mede namens Pro Sliedrecht en SP, verzocht de Raadsbeantwoordingsbrief van 3 september jl. van het Drechtstedenbestuur naar aanleiding van vragen te agenderen voor een eerstvolgende Carrousel.

 

Argumentatie: met de fraudewet in 2013 veranderde het boetebeleid van uitkeringsgerechtigden en het ging niet langer om de vraag of met opzet foute informatie voor een uitkeringsaanvraag werd aangeleverd. Vanaf dat moment werd elke overtreding bestraft met een boete van 100%. Ook die mensen die per ongeluk foute gegevens aanleverden werden beboet. Een aantal steden in Nederland heeft het initiatief genomen om die mensen te compenseren. Wij willen graag in de Carrousel Sociaal bespreken of we het met elkaar eens kunnen worden om mensen die in de Drechtsteden hiervoor beboet zijn, te compenseren.

 

Bron: het Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Drechtraad 03-11-2015 inbreng-3 inz corr
Adobe Acrobat document 491.4 KB
Drechtraad 03-11-2015 motie-3 correctie
Adobe Acrobat document 280.1 KB
13 Raadsbeantwoordingsbrief beantwoordin
Adobe Acrobat document 756.8 KB

Onafhankelijk Papendrecht, SP Dordrecht en PRO Sliedrecht zijn voornemens om op dinsdag 3 november 2015 in de Drechtraad een motie in te dienen om de uitgedeelde boetes in het kader van de fraudewet vanaf 1 januari 2013 tot de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep terug te betalen aan cliënten van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Het onderwerp staat op 3 november aanstaande geagendeerd voor de Carrousel Sociaal van de Drechtraad.
Bijgaand treft u aan een nadere motivering en onderbouwing alsmede een motie. Wij spreken de verwachting uit dat andere fracties in de Drechtraad de motie zullen ondersteunen en dat de motie een kans maakt om aangenomen te worden.

Aan de uitvoering van de motie zijn kosten verbonden, maar aangezien het hier terugbetaling van kwestieus opgelegde boetes betreft is het onze morele plicht rechtvaardigheid te laten prevaleren over een enge interpretatie van de wet zoals de minister doet. Overigens gaf de minister aan onder de indruk te zijn van de stappen die veertien wethouders in andere steden van Nederland genomen hebben om tot terugbetaling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 van de boetes over te gaan en de adviezen van de Nationale ombudsman mee te nemen bij de onderhanden wetswijziging.

Het komt er nu vooral op aan ook in de Drechtsteden ons sociale gezicht te laten zien en moreel in het reine te komen door de extreem hoge boetes die in sommige gevallen werden opgelegd en die disproportioneel genoemd mogen worden terug te betalen aan die mensen die het het hardste nodig hebben, namelijk de sociale minima, mensen die aantoonbaar om wat voor reden dan ook per ongeluk te laat waren en niet altijd in staat waren te voldoen aan de meldingsplicht.