Privacy wetgeving

 

 

 


Motie privacy-protocol WMO

 

Onderwerp

Beleidsplan WMO 2015-2018

Agendapunt

1 vaststellen van de agenda

 

De Drechtraad in vergadering bijeen op  07 oktober 2014 gehoord de beraadslaging;

 

overwegende dat:

 

­   in het aangehaalde WMO beleidsplan 2015-2018 Drechtsteden het woordje “privacy” slechts eenmaal voor komt ( namelijk op pagina 32 );

­   privacy belangrijk is zowel voor cliënten als voor patiënten;

­   privacy beschermd dient te worden;

­   de hulpverleners, die in een wijkteam samenwerken, niet zomaar cliënten- en patiëntgegevens met elkaar mogen bespreken;

­   binnen een team van hulpverleners zorgvuldig omgegaan moet worden met de privacy van cliënten en patiënten nu dit immers de persoonlijke levenssfeer van individuele mensen raakt;

­   dat een zorgvuldige omgang met vertrouwelijke gegevens niet alleen een wettelijke plicht is, maar ook het vertrouwen in de hulpverlening ten goede kan komen;

­   privacy regels in overwegende mate zijn opgesteld per beroepsgroep;

­   het wenselijk is dat er gemeenschappelijke afspraken tussen de onderscheiden beroepsgroepen zullen worden opgesteld;

­   het College Bescherming Persoonsgegevens heeft geadviseerd de regelgeving rondom privacy goed vorm te geven en dus met waarborgen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer dient te worden ingericht, met name in het licht van de beleidsdecentralisaties van het Rijk naar de gemeenten in het sociaal domein;

­   voor hulpverleners in de wijkteams één zogenaamd “privacy-protocol” dient te worden opgesteld;

­   dit privacy-protocol de regels zal bevatten met betrekking tot de vraag hoe de hulpverleners onderling met het delen van vertrouwelijke informatie mogen omgaan;

­   privacy risico’s voor de cliënten en patiënten hierdoor in de praktijk beperkt kunnen worden;

 

draagt het Drechtstedenbestuur op een zogenaamd “privacy protocol” in bovenbedoelde zin op te (doen) stellen;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Naam

Ondertekening

Onafhankelijk Papendrecht

Ruud Lammers

SP Dordrecht/Drechtsteden

Ronald Portier