· 

Papendrechtse begroting 2019 weinig ambitieus

Aan de orde is de vaststelling van de Programmabegroting 2019 en het voor kennisgeving aannemen van de meerjarenbegroting 2020-2022. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft met gemengde gevoelens zowel de Programmabegroting als de meerjarenbegroting gelezen. Het college zet wat ‘nieuw beleid’ betreft in op uitbreiding van de formatie (meer mensen op het gemeentehuis), organisatieontwikkeling, digitalisering en automatisering.

 

Wij vinden dat problematisch, aangezien uitbreiding van formatie in deze tijden juist op gespannen voet lijkt te staan met de voortschrijdende digitalisering en automatisering. Volgens ons is niet de kwantiteit maar de kwaliteit een probleem. Verder merken wij op dat het college op de lijn zit van praten met de samenleving, ophalen van informatie, communicatie en dat soort zaken, terwijl wij denken dat dit al ruimschoots gebeurt en niet perse hoeft te worden geïntensiveerd. Bovendien is het de taak van de politiek en zeker van een college (als dagelijks bestuur) om op basis van de verkiezingsprogramma’s en het coalitieakkoord beleid te formuleren. Het weer opnieuw gaan praten met de samenleving duidt op ideeënarmoede of angst voor het maken van keuzes.

 

De voorstellen van het college vormen een maskerade voor een totaal gebrek aan visie en daarmee verbonden concrete uitvoeringsplannen. De spreekwoordelijke leegheid van het bestaan ten bestuurlijke gemeentehuize spreekt boekdelen. Het komt er -als we het college volgen- op neer dat het dagelijks bestuur en de ambtelijke dienst meer kopjes thee en koffie met elkaar gaan drinken in plaats van aan plannen en projecten gaan werken die de Papendrechtse inwoners verder helpen. Op locatie werken door wethouders is zo’n modegril waar niemand op zit te wachten. Zeker niet als inwoners merken dat het college niet aan het werk is, maar alleen maar op locatie zit te praten.

 

Wij missen actieplannen voor de vernieuwing van de scholenbouw in het Voortgezet Onderwijs, wij missen plannen en ideeën om het openbaar vervoer in de regio de versterken (bijvoorbeeld de Lightrail doortrekken van Sliedrecht via Papendrecht en Alblasserdam naar Rotterdam), wij missen plannen en ideeën om de ruimte van de voormalige bibliotheek te benutten en bijvoorbeeld een soort van buurthuisfunctie te geven, wij missen concrete stappen in de dossiers die al zolang op een oplossing wachten dat mensen er moedeloos van worden; denk aan bijvoorbeeld een tijdelijke vergunning voor de rijwielhandel Korteland aan de Coornhertstraat, en wij missen concrete plannen om het groen en het milieu in Papendrecht te versterken en te verbeteren.

 

Het college legt bar weinig ambitie aan de dag als het gaat om de verwachtingen die wij van het dagelijks bestuur hebben en dat vinden wij sneu. Ook vinden wij de begroting weinig inzichtelijk. Deze geeft aan de gemeenteraad te weinig concrete en meetbare informatie over de te stellen beleidsdoelen, wat het kost en wat het oplevert. Daarom pleit de fractie van Onafhankelijk Papendrecht ervoor om streefwaarden op te nemen voor effect- en prestatie indicatoren in de begroting, zodat vanaf het volgende jaar beter gemonitord kan worden of de geformuleerde beleidsdoelen effect hebben gehad.

 

Op die manier kan de gemeenteraad meer inzicht krijgen in het gevoerde beleid doordat de relatie tussen “Wat willen we bereiken voor onze inwoners”, “Wat gaan we daarvoor doen” en “Wat mag het kosten” wordt gelegd. De gemeenteraad kan alsdan zijn controlerende rol beter uitvoeren. Teneinde dit pleidooi kracht bij te zetten wordt de motie meten=weten ingediend.

 

Wij hebben gemerkt dat het college het integriteitsbeleid op de verkeerde manier heeft ingezet, door een aantal dossiers onder de vertrouwelijkheid te scharen –  waarbij wij aantekenen dat ‘vertrouwelijkheid’ een terminologie is die staatsrechtelijk niet is ingebed en waarvan het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het voorjaar van 2016 heeft gecommuniceerd dat de enige correcte term ‘geheim’ behoort te zijn – terwijl de werkelijke drijfveer van het college blijkt te zijn geweest de wens om de gemeenteraad buiten spel te zetten. Deze praktijk is onacceptabel. Het integriteitsbeleid mag in een democratie nooit gebruikt worden voor dit soort van onverkwikkelijke politieke spelletjes.

 

Dit betoog afrondend dient de fractie van Onafhankelijk Papendrecht een vijftal moties in.

  1. De eerste motie is die van de ondertunneling van de N3 ter hoogte van de ‘Papendrechtse brug der Zuchten’. Wij bepleiten dat de gemeente Papendrecht in alle relevante overleggen ondertunneling als optionele wens inbrengt.
  2. De tweede motie is de motie meten=weten waarover wij eerder in dit betoog hebben gesproken.
  3. In het verlengde van deze motie denken wij dat het van belang is de luchtkwaliteit in Papendrecht op te gaan meten zodat wij op basis van die data beter beleid kunnen gaan maken. Onze derde motie is om die reden de motie meten van luchtkwaliteit.
  4. De vierde motie is de motie buurthuizen in elke wijk, waarmee wij een verbeterslag ten aanzien van de gemeentelijke doelen inzake participatie, sociale samenhang en leefbaarheid denken te kunnen bereiken.
  5. De vijfde motie is de motie Papendrecht voor Kinderen; een alternatief plan om in het thans leegstaande voormalige pand van de bibliotheek activiteiten te laten plaatsvinden die goed zijn voor de kinderen van Papendrecht en die tevens een impuls geven aan een levendiger centrum.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht ziet uit naar een boeiend debat.

Motie-OP Tunnel N3.pdf
Adobe Acrobat document 264.3 KB
Motie-OP Meten=Weten.pdf
Adobe Acrobat document 247.7 KB
Motie-OP Meten van Luchtkwaliteit.pdf
Adobe Acrobat document 232.3 KB

Motie-OP Buurthuizen in elke wijk.pdf
Adobe Acrobat document 271.8 KB
Motie-OP Papendrecht voor Kinderen.pdf
Adobe Acrobat document 263.2 KB
Motie-OP Plan Papendrecht voor Kinderen.
Adobe Acrobat document 776.6 KB