Geef impuls aan verduurzaming met Vergroeningsfonds Papendrecht

Standpunt OP inzake houden of verkopen aandelen Eneco t.b.v. Raad 12 oktober 2017

 

Energiebedrijf Eneco is in bezit van 53 gemeenten die allemaal binnenkort een beslissing nemen of reeds hebben genomen over verkoop van hun aandelen.

 

De fractie van OP laat zich leiden door de vraag wat het beste is voor de inwoners van de gemeente Papendrecht. De argumenten die voor houden van de aandelen zijn gegeven worden onder andere in de brief van het CNV welluidend verwoord. De belangenbehartiger van medewerkers in de publieke sector en bij voormalige nutsbedrijven voorziet dat verkoop van de aandelen maatschappelijke belangen schaadt op het terrein van hoogwaardige werkgelegenheid, duurzaamheid, innovatie en de Nederlandse economie. Meerdere partijen, waaronder ook Greenpeace, personeel en gemeenten uit het noorden van het land vrezen dat een nieuwe aandeelhouder zal breken met de groene koers van het bedrijf.

 

Gemeenten waren aandeelhouder, omdat Eneco als netbeheerder een publiek belang diende. De staat dwong afsplitsing van de taken af, waardoor er een netwerkbeheerder (Stedin) en een energieleverancier (Eneco) overbleef. Nu de rechter heeft bepaald dat deze afsplitsing terecht was geëist door de staat, kunnen gemeenten hun aandelen Eneco verkopen. De voorstanders voor verkoop van de aandelen geven aan dat de verkoop flink wat cash geld zal opleveren. Voor de gemeente Papendrecht zou de opbrengst op basis van een inschatting van de marktwaarde tussen de € 17 en € 20 miljoen kunnen neerkomen.

 

Deze opbrengst zou zo kunnen worden ingezet dat de wegvallende structurele dividenduitkering Eneco van € 300.000 kan worden opgevangen. Dit kan door het extra aflossen van langlopende geldleningen waardoor er structurele rentelasten wegvallen. Het belang Eneco wordt geschat op circa € 20 miljoen. Het dividend op € 300.000. Dat is een rendement van anderhalf procent. Als de aandelen worden verkocht en van de opbrengst langlopende leningen met een rente van meer dan dat percentage worden afgelost, is dat natuurlijk niet verkeerd. De besparing zou dan eventueel in een Vergroeningsfonds Papendrecht kunnen worden gestort.

Een andere optie is om jaarlijks € 300.000 van de verkoopopbrengst ten gunste van de exploitatie te brengen of ten gunste van het nieuw in te stellen Vergroeningsfonds Papendrecht. Hiervoor zal de fractie van OP een motie indienen. De wijze waarop de wegvallende dividendopbrengst kan worden goedgemaakt, zal bij de definitieve besluitvorming tot verkoop worden betrokken.

 

Tegenstanders zijn vooral bang dat het verlies van de gemeentelijke invloed de koers van Eneco gaat veranderen. Nu nog staat de onderneming bekend als een groen bedrijf. De gemeenten zoals Rotterdam en Dordrecht, die hebben aangegeven snel te willen cashen, willen de aandelen van de hand doen aan een commerciële partij. De gemeente Den Haag heeft besloten de aandelen niet te verkopen. Onderzocht zou moeten worden of de Nederlandse pensioenfondsen mogelijk interesse zouden hebben in het aankopen van de aandelen Eneco. Op die manier kan de groene visie van Eneco worden gecontinueerd en blijft Nederland op het gebied van energie de weg bewandelen van de duurzaamheid: groene energie uit wind en zon en andere bronnen, hoogwaardige werkgelegenheid en innovatie, belangrijk voor de Nederlandse economie.

 

Het werk voor 3.500 werknemers zou op de tocht staan en ook het werk van vele toeleveranciers. Bij de overname van Essent en NUON zijn indertijd duizenden banen verloren gegaan. Eneco is een kerngezond bedrijf en de gemeente Papendrecht ontvangt jaarlijks € 300.000 dividend. Voor ons zijn de publieke belangen doorslaggevend. Behoud van de aandelen Eneco zorgt voor structurele inkomsten, en vergeet niet dat Eneco in vergelijking met andere grote energieleveranciers voorop loopt op het gebied van duurzame initiatieven.

Eneco Groep heeft sterke resultaten geboekt in het eerste half jaar van 2017, dat werd bekend gemaakt bij de presentatie van de halfjaarcijfers 2017. Mede dankzij autonome groei in België en een acquisitie in Duitsland steeg het bedrijfsresultaat met 34 procent. Ook groeide het totale aantal klanten en zette het bedrijf nieuwe stappen op het gebied van innovatie en nieuwe energiediensten. Daarmee kijkt Eneco Groep terug op een goede eerste periode na de afsplitsing van het  netwerkbedrijf. Wij kunnen hieruit dus concluderen dat het goed gaat met Eneco en dat dit ook op de gemeente Papendrecht als aandeelhouder zal afstralen.

 

Als de aandelen van de gemeente worden verkocht aan een commerciële partij, bijvoorbeeld een durfkapitalist of een bedrijf met belangen in fossiele energie, dan is de kans groot dat winst als doel op zich veel belangrijker wordt dan duurzaamheid. En omdat het hier om een publiek bedrijf gaat is de vraag gerechtvaardigd of wij voor het geld alleen moeten gaan dat volgt uit de verkoop van de aandelen of dat wij toch ook willen blijven investeren in duurzaamheid?

Natuurlijk is het belangrijk dat we in de toekomst steeds meer lokaal duurzame energie gaan opwekken. Maar zolang die transitie nog gaande is moeten we ook grip houden op grote energieleveranciers als Eneco, die nog essentieel zijn voor het leveren van stroom aan grootverbruikers zoals het openbaar vervoer. Schone, veilige en betaalbare energie is mogelijk veel te kostbaar om aan de markt over te laten.

 

Eneco heeft al weer tien jaar terug een duurzame weg gekozen. Dat was toen heel modern, een vooruitziende blik. En dat kon ook, omdat overheden dat graag wilden. Duurzaamheid was in het algemeen belang. Maar precies daarom is Eneco nu zo'n aantrekkelijke prooi. Wij denken dat Eneco een van de weinige bedrijven is die de energietransitie op een goede manier gaan overleven omdat ze echt over visie beschikken. Dat is ook van strategisch belang. Eneco kan helpen om Papendrecht en de rest van Nederland minder afhankelijk te maken van andere landen voor energie.

 

De fractie van OP heeft na een zorgvuldige afweging besloten niet in te stemmen met het principebesluit om de aandelen ENECO af te stoten. Tegelijkertijd komt de fractie met een motie waarin het College wordt opgeroepen Papendrecht te vergroenen en te verduurzamen ofwel met de opbrengst uit de verkoop van de aandelen ofwel als na rijp beraad toch voor houden van de aandelen Eneco wordt gekozen het jaarlijkse dividend te storten in een nieuw in te stellen Vergroeningsfonds Papendrecht.

Klaroen 11 oktober 2017
Klaroen 11 oktober 2017