· 

Motie onderzoek naar gezondheidseffecten vóór uitrol 5G

Wij hebben geconstateerd dat er bij veel mensen nog veel onzekerheid en een gebrek aan kennis bestaat ten aanzien van de impact van 5G op de maatschappij, nog even afgezien van de dreiging van spionage door China, en de biologische effecten van sterke elektromagnetische straling op mensen, flora en fauna, zowel op de korte als op de lange termijn. Vandaar dat wij bij de raadsvergadering van 30 januari een motie willen indienen, die oproept eerst nader onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van het nieuwe netwerk 5G. Wij vinden het van belang eerst onderzoek te doen alvorens tot introductie en uitrol van 5G over te gaan. Wat zijn de implicaties van het nieuwe netwerk? Wat doen we als mensen er fysiek en psychisch schade van ondervinden?


Er gaan steeds meer stemmen op dat het nodig is dat er nu eerst meer
(onafhankelijk) wetenschappelijk onderzoek naar met name de biologische effecten van de uitrol van 5G op mensen, flora en fauna, op zowel de korte als de lange termijn, zal worden gedaan. Met het aannemen van de motie onderzoek gezondheidseffecten vóór uitrol 5G (zie de bijlage bij dit bericht) doen wij als gemeente een oproep aan de Tweede Kamer om hier met grote zorgvuldigheid naar te kijken. Het gaat om  de wenselijkheid van meer maatschappelijk debat, een bespreking over de uitkomst van de adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad en de noodzaak van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de biologische effecten van de uitrol van 5G op mensen, flora en fauna, op zowel de korte als de lange termijn.


Eerder is dit onderwerp aan bod geweest in de commissie Ruimte. Deze motie is een logische vervolgstap in het proces om duidelijker en inzichtelijker te krijgen wat ons met de uitrol van 5G boven het hoofd hangt.

Motie onderzoek naar gezondheidseffecten vóór uitrol 5G
Motie onderzoek gezondheidseffecten vóór
Adobe Acrobat document 260.1 KB
Let's Talk About Tech
A23. 20191220 Let's Talk About Tech info
Adobe Acrobat document 27.1 MB
Elektrohypersensitiviteit over 5G
A27. 20191227 St. EHS inzake 5G en gezon
Adobe Acrobat document 4.8 MB

  • Internationaal is er grote wetenschappelijke verdeeldheid over de gezondheidseffecten van Elektro Magnetische Velden (EMV). Deze verdeeldheid betreft het punt dat er naast opwarmingseffecten ook biologische gezondheidseffecten van EMV zijn die inwerken op het functioneren van het lichaam.
  • Wereldwijd zijn er zeer vele peer reviewed onderzoeken die laten zien dat er gezondheidsrisico's zijn door blootstelling aan EMV beneden de opwarmingslimieten. Voor beoordeling van deze peer reviewed onderzoeken hanteert de Gezondheidsraad (GR) een eigen protocol. De focus is op epidemiologisch onderzoek en dieronderzoek.
  • Aan celonderzoek, dat van belang is om het werkingsmechanisme van straling op celniveau te ontrafelen, wordt in de totale beoordeling nauwelijks waarde gehecht. Er is geen aandacht voor de resultaten van onderzoeken die zicht geven op dat werkingsmechanisme. Zoals de belangrijke bevinding dat de aard van de straling – naast frequentie en signaalsterkte – zeer relevant is.
  • De aard van het protocol van de Gezondheidsraad is daarmee dusdanig dat de meeste peer reviewed onderzoeken hier niet doorheen komen en waardevolle wetenschappelijke kennis wegvalt. Daardoor zijn bovengenoemde gezondheidsrisico's onvoldoende wetenschappelijk bewezen.
  • Belangrijke wetenschappelijke bevindingen blijven hierdoor onder de bestuurlijke radar. Over de ICNIRP-normen is grote internationale wetenschappelijke verdeeldheid. De ICNIRP-normen zijn gebaseerd op korte termijn opwarmingseffecten en niet op de lange termijn cumulatieve gezondheidseffecten. De ICNIRP-normen worden daarom door veel wetenschappers als inadequaat beschouwd.