· 

Open het buitenbad van het Sportcentrum, open de speeltuinen en steun het buitensporten

Motie van Onafhankelijk Papendrecht

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare (digitale) vergadering bijeen op 18 februari 2021,

 

Overwegende dat:

  • ­de gemeenteraad op 21 januari 2021 de ‘motie geef meer ruimte (ook aan de jeugd) in deze corona tijden’ unaniem heeft aangenomen;
  • in het persbericht van 4 februari over de impact van corona op Papendrechtse jongeren wordt gesteld dat veel jongeren tussen pakweg 14 en 22 jaar zich gestigmatiseerd voelen en soms zelfs geïsoleerd of depressief raken;

Constaterende dat:

  • buiten spelen en buiten sporten, gegeven de lockdown maatregelen, nog steeds mogelijk zijn;
  • het College over de voortgang bij de uitvoering van de ‘motie geef meer ruimte (ook aan de jeugd) in deze corona tijden’ de gemeenteraad met de Raadsinformatiebrief van 11 februari 2021 heeft geïnformeerd;
  • het College in die brief aangeeft: (…) “staan we gereed om hiermee aan de slag te gaan en invulling te geven aan de motie” (…);

Van mening zijnde dat:

  • de gemeente juist nu een rol zou moeten spelen bij het faciliteren van buiten sporten, buiten spelen en bewegen in de buitenruimte;
  • de financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld om uitvoering te geven aan het Corona-beleid hiervoor aangewend mogen én kunnen worden (“er zijn geen belemmeringen”);

Draagt het college op:

  • acties in het werk te stellen teneinde het buitenbad eerder open te stellen, zodat inwoners in de buitenlucht kunnen zwemmen, de speeltuinen eerder open te stellen, zodat kinderen er kunnen spelen en de buitensporten actief te promoten, te faciliteren en al deze drie genoemde acties ook daadwerkelijk én adequaat financieel te ondersteunen;
  • deze acties op de kortst mogelijke termijn in werking te stellen en niet langer uit te stellen;
  • de financiële consequenties, waar in de reguliere begroting geen dekking voor kan worden gevonden, ten laste van de bestemmingsreserve coronacrisis te brengen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Motie geef opvolging ‘motie geef meer ruimte (ook aan de jeugd) in deze corona tijden’
2021-02-18 motie geef opvolging aan ruim
Adobe Acrobat document 457.1 KB