· 

Breng voor de veiligheid de bovengrondse hoogspanningsverbindingen ondergronds

Foto: Ruud Lammers
Foto: Ruud Lammers

Een paar jaar terug al heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht inbreng geleverd ter zake van het voorstel tot het vaststellen van de beoordelingsnotities 150 kV kabeltracé en het niet opstellen van een milieueffectrapport. De Gezondheidsraad ziet in de beschikbare gegevens over associaties tussen magneetveldsterkte en een verhoogd risico op kinderleukemie ‘aanwijzingen’ voor een oorzakelijk verband. Hoewel niet bewezen is dat magnetische velden rond hoogspanningslijnen de oorzaak zijn, is het volgens de Gezondheidsraad raadzaam de toepassing van het voorzorgsbeleid te handhaven en eventueel uit te breiden naar ondergrondse hoogspanningskabels. Mogelijk spelen de magnetische velden rond elektriciteitslijnen een rol bij het verhoogde risico op leukemie. Het risico lijkt toe te nemen bij toenemende blootstelling.

 

Ook wordt het geschatte risico hoger naarmate de blootstelling (van met name kinderen) nauwkeuriger wordt bepaald. Naar het oordeel van de Gezondheidsraad zijn er aanwijzingen voor een oorzakelijk verband. Wel ziet de Gezondheidsraad in de huidige stand van de wetenschap aanleiding om het voorzorgsbeleid te handhaven. Dat moet nieuwe situaties voorkomen waarin kinderen langdurig verblijven in de magneetveldzone rond hoogspanningslijnen, waar het magneetveld gemiddeld over het jaar sterker is dan 0,4 microtesla. Tijdens de commissie Ruimte van 26 juni 2019 kwam aan de orde de vraag of we op de goede weg waren als het gaat om het proactief verbeteren van de hoogspanningsverbindingen. In samenwerking met TenneT wordt gewerkt aan plannen om te verkabelen en te optimaliseren. Onafhankelijk Papendrecht is hier overigens een voorstander van.

 

Het college heeft eerder besloten om aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna EZK) te verzoeken om de bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding Alblasserdam-Dordrecht te verplaatsen of te verkabelen (ondergronds te brengen). Dat leidde in oktober 2018 tot de ambtelijke toezegging vanuit EZK dat het tracé alsnog op de lijst van 1 januari 2019 zou worden geplaatst. Dat maakt dat verkabeling van de 150 kV verbinding mogelijk wordt. De 380 kV hoogspanningsverbinding langs Aalscholver komt in aanmerking voor optimalisatie. Nu de minister het 150 kV-tracé op de lijst heeft geplaatst, lijkt het praktisch dat Papendrecht zelf vooraf "bestuurlijk" toetst of men in principe bereid zou zijn om de financiële bijdrage te betalen die maximaal van Papendrecht nodig zou kunnen zijn als het tot verkabeling komt. Dit voorkomt dat het technisch haalbaarheidsonderzoek naar verkabeling achteraf overbodig blijkt te zijn. Bij beide hoogspanningsverbindingen is de vraag aan de orde of de gemeente bereid is te investeren in verbetering van de magneetveldsituatie.

 

Wij zien voordelen van verkabelen en optimaliseren van de hoogspanningsverbindingen. Gelet op de toename van de energiebehoefte lijkt verkabeling de meest verstandige keuze. Derhalve zijn wij voorstander van het verkabelen en optimaliseren van de hoogspanningsverbindingen. Op 12 november 2020 diende de fractie van Onafhankelijk Papendrecht al een motie in met het verzoek aan het College de bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen ondergronds te brengen. Geconstateerd werd dat het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbindingen op het grondgebied van de gemeente op 11 juni aan de orde was gesteld. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht gaf de gemeenteraad in overweging dat het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbindingen niet alleen minder horizonvervuiling zou betekenen, maar ook meer veiligheid voor de direct omwonenden. En de fractie riep het College op om de kansen die voor het grijpen liggen, te denken valt aan een samenwerking met stakeholders als TenneT en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, te benutten.

Printbare versie brief
20210503 OP-vragen stvz hoogspanningsver
Adobe Acrobat document 282.8 KB