· 

Motie Kinderpardon voor álle gewortelde kinderen

 

Gelet op de ontwikkelingen in de maatschappij was het voor onze fractie een teken aan de wand dat wij in Papendrecht niet achter konden blijven. Vandaar dat wij vandaag de motie kinderpardon indienen.

 

De afspraken in het Kinderrechtenverdrag werden op 20 november 1989 unaniem aangenomen door de Verenigde Naties in New York. Op 8 maart 1995 werd het verdrag door Nederland bekrachtigd. 

 

Artikel 3.1 van dat verdrag bepaalt het volgende: ‘Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.’

 

Daarom ook is er in de Definitieve regeling van het Kinderpardon bepaald dat kinderen na vijf jaar in Nederland mogen blijven, omdat het voor hun ontwikkeling en gezondheid te schadelijk is om nog te worden uitgezet. Maar de Nederlandse regering heeft een maasje in het kinderbeschermingsnet gemaakt zodat aan dit criterium niet hoeft te worden voldaan: als de ouders niet meewerken met uitzetting geldt deze regeling niet. En dus komt er nauwelijks nog een kind voor in aanmerking, ook al treft hen geen blaam, ook al is het voor hen niet minder traumatiserend.

 

Nederlandse wetenschappers zoals hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder stellen in een recent artikel in NRC Handelsblad dat het uitzetten van kinderen die in ons land geworteld zijn onverantwoord is. Nederlandse kerken zeggen hardop: “Als kerken staan we voor barmhartigheid en rechtvaardigheid. In het vluchtelingenbeleid zien we dat te weinig terug", aldus Karel Jungheim, specialist vluchtelingen bij de Protestantse Kerk. En Jungheim zegt ook: "De Kinderombudsman wijst erop dat terugkeer van kinderen die hier langer dan vijf jaar gewoond hebben ontwrichtend en schadelijk is. Daar moet beter naar geluisterd worden". Jungheim onderstreept het belang van deze kinderen en noemt dit als belangrijkste reden om als kerken in actie te komen voor een ruimer kinderpardon.

 

De wetenschap, de kerken en de kinderombudsman zijn stellig als het gaat om een ruimer en rechtvaardiger kinderpardon. Op de website van Defence for Children staat dezer dagen te lezen dat 117.613 mensen de petitie voor een rechtvaardig kinderpardon tekenden. TV-maker Tim Hofman heeft deze week 250 duizend handtekeningen aangeboden in Den Haag. Hij pleitte daarmee voor een verruiming van het kinderpardon.

 

Dan de gemeenten. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 130 gemeenten die zich hebben uitgesproken voor een rechtvaardiger kinderpardon. Onze Drechtstedelijke buurgemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht gingen ons al voor.

Saillant is dat het CDA en D66 in Dordrecht niet alleen vóór het kinderpardon hebben gestemd, maar ook de motie mede hebben ingediend. In Zwijndrecht deden CDA en D66 dat ook. En in Sliedrecht dienden D66 en de SGP/ChristenUnie samen de motie Kinderen niet in de knel in, welke werd gesteund door eveneens het CDA. Als we kijken naar de partijen die ons vooraf hebben laten weten de motie te willen steunen, dan zijn dat naast Onafhankelijk Papendrecht, de ChristenUnie en GroenLinks. De PvdA stemde vóór de moties in de buurgemeenten, en in Dordrecht diende de PvdA de motie kinderpardon mede in. Dat deed de PvdA overigens ook in Zwijndrecht.

Op Rijksniveau zijn D66 en de ChristenUnie vóór een verruiming van het kinderpardon, maar de VVD en het CDA niet. De VVD is consequent tegen, landelijk maar ook in onze eigen gemeente en in de buurgemeenten.

Maar bij het CDA en de SGP liggen de stemmen verdeeld. Landelijk zijn zij tegen, maar lokaal en ook regionaal zien we dat er wel steun bestaat voor een rechtvaardiger kinderpardon. Saillant is dat met name de christelijke partijen in onze buurgemeenten, en let dan met name weer op het CDA en de SGP, de motie kinderpardon hebben gesteund dan wel zelfs mede hebben ingediend. We zouden vanuit de solidariteitsgedachte en consistentie mogen verwachten dat het CDA en de SGP ook in Papendrecht vóór de motie zullen stemmen.

 

Tot slot de lokale partijen. in Sliedrecht stemde PRO SLIEDRECHT vóór de motie Kinderen niet in de knel. In Zwijndrecht stemde de Zwijndrechtse Plus Partij ook voor de motie. Het zou te verwachten zijn dat het Papendrechts Algemeen Belang als lokale partij ook voor de motie gaat stemmen, net als de christelijke partijen.

De definitieve versie van de motie Kinderpardon
Bij de bevoegde staatssecretaris (Justitie en Veiligheid) pleiten voor een versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon en een oplossing voor deze groep kinderen. Pleiten voor snellere en bindende asielprocedures voor de aanvraag van een verblijfsvergunning. Schrijnende situaties voorkomen en kinderen niet in de knel laten komen.
Motie_Kinderpardon_OP_2.pdf
Adobe Acrobat document 264.1 KB