Stop verkwanseling lokale democratie

verkiezingsposters

Op 19 maart aanstaande kunnen de kiezers hun stem uitbrengen. Het is zaak dat de bakens fors worden verzet en dat de lokale autonomie weer statuur krijgt. Dat kan een reden zijn om op 19 maart toch naar de stembus te gaan en een stem uit te brengen op hen, die aan deze verkwanseling van de lokale democratie een einde willen maken. Het thema van de gemeentelijke politieke autonomie dient weer hoog op de verkiezingsagenda te staan. Onafhankelijk Papendrecht heeft dit thema met man en macht opgepakt.

 

Referendum

De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn een referendum over Eén Drechtstad? Nee!

“Papendrecht mag niet worden opgeslokt door Dordrecht en de regio Drechtsteden, maar Papendrecht moet Papendrecht blijven”, aldus Lammers.

 

Democratische controle Drechtraad stelt intussen niks voor

De democratische controle door de Drechtraad op het regiobestuur blijkt wederom niks voor te stellen. Op 11 februari jongstleden diende Ruud Lammers tijdens de Drechtraad een motie in. Deze motie vroeg om een zorgvuldig integraal democratisch afwegingsproces én een volgens de Wet Milieubeheer verplichte Milieueffectrapportage in de zaak Nedstaal te Alblasserdam. De Drechtraad stemde in overgrote meerderheid tegen de motie. Het lokale belang van een schoner milieu voor de inwoners werd geslachtofferd. De Drechtraad ontloopt hiermee zijn verantwoordelijkheid en gaf er tevens blijk van waartoe verkwanseling van de lokale democratie gaat leiden.

 

Uit (wetenschappelijk) onderzoek blijkt dat gemiddeld nog maar een beperkt segment van het lokale beleid écht van lokale aard is. Het grootste segment is doorgeschoven beleid van Rijk en Provincie. Als dan van dat beperkte segment lokaal beleid ook nog eens een deel wordt overgeheveld naar intergemeentelijke samenwerkingsarrangementen, zoals de Drechtraad, dan blijft er van de lokale autonomie en democratie percentagegewijs per saldo bar weinig over. En dat is ronduit slecht voor de lokale democratie én voor de inwoners. Het is zaak dat de bakens fors worden verzet en dat de lokale autonomie weer statuur krijgt.

Het gegeven van een Drechtraad die zich, zoals hierboven is aangetoond, niet veel gelegen laat liggen aan de verzuchtingen van de inwoners in een lokale van het samenwerkingsarrangement deel uitmakende gemeente, geeft overduidelijk aan dat het van groot belang is te (blijven) strijden tegen de verkwanseling van de lokale democratie. Sterker nog, de lokale democratie heeft juist een forse impuls nodig.

 

“Onafhankelijk Papendrecht wil de verkwanseling van de lokale democratie – in de Drechtsteden – een halt toebrengen”, aldus Lammers.