Onafhankelijk Papendrecht geeft aandacht aan kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

van de gemeente Papendrecht,

de heer C.J.M. de Bruin

Markt 22, 3351 PB Papendrecht

 

Papendrecht, maandag 2 februari 2015

Onderwerp: Kinderen in Armoede

 

Geachte heer De Bruin,

 

Namens onze fractie wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 40 van het reglement van orde bij u ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden naar het college alsook om deze ter kennis te brengen van de overige leden van de gemeenteraad.


Onafhankelijk Papendrecht geeft aandacht aan kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Kinderen die opgroeien in armoede doen het over het algemeen minder op school, doen vaker een beroep op jeugdzorg en lopen kans op sociale uitsluiting omdat zij niet mee kunnen doen met sport, spel en cultuur. Belangrijk is dan ook dat kinderen echt mee kunnen doen. Het maakt niet uit of het gaat om een schoolreisje of een lidmaatschap bij een sportvereniging.

 

In het AD van woensdag 7 januari 2015 stond echter een noodkreet van de (landelijke) Stichting Leergeld. “Een groeiend aantal ouders kan de onderwijskosten voor hun kinderen niet meer opbrengen.” Volgens het artikel steeg het aantal aanvragen bij de stichting met 30% ten opzichte van 2013. “Het schoolreisje en de muziekles dreigen erbij in te schieten als ouders de kosten voor de vrijwillige schoolbijdrage niet kunnen opbrengen.”

 

En in Trouw van donderdag 8 januari 2015 stond ook een artikel over de problematiek van de hoge schoolkosten. In het artikel "Ouders zuchten onder bijdrage voor onderwijs kinderen: de armoede in Nederland neemt toe, hetzelfde geldt voor de kosten van de school" wordt een aantal voorbeelden gegeven van ouders, die geconfronteerd worden met toenemende schoolkosten, die voor hen niet op te brengen zijn en van de risico's op sociale uitsluiting, die dit voor hun kinderen met zich meebrengt.

 

Wij beseffen dat het onderwijs autonoom is, maar de zorg voor kinderen is wel degelijk een gemeentelijke taak. Daarom stellen wij de volgende vragen:

 

  1. Heeft het College in beeld hoeveel aanvragen Stichting Leergeld Drechtsteden heeft gekregen in 2014? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot voorgaande jaren?
  2. Heeft het College contact met de scholen over het al dan niet verplicht stellen van de ouderbijdrage? De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage terwijl scholen veelal communiceren dat deze verplicht is of in ieder geval ouders min of meer dwingen deze te betalen. Hoe gaan de Papendrechtse scholen hiermee om?
  3. Wordt er met scholen (voortgezet onderwijs) gesproken over de educatieve waarde van de (meerdaagse) uitstapjes? Veelal worden er trips georganiseerd die weinig tot geen educatieve waarde bevatten. Hoe gaan Papendrechtse scholen hiermee om?
  4. In 2014 is door de minister van Onderwijs, Joop van den Ende en het Oranje Fonds € 50 miljoen (**)beschikbaar gesteld om de creativiteit en muzikaliteit van leerlingen op de basisschool aan te wakkeren door meer en betere muzieklessen te geven. In hoeverre heeft dit reeds invulling gekregen op de Papendrechtse scholen?
  5. In hoeverre is het College bij machte om iets aan de door Stichting Leergeld genoemde misstanden te doen? Te denken valt dan aan: het verplicht stellen van bepaalde geavanceerde rekenmachines op straffe van uitsluiting van examens, het verplicht hebben van een laptop of zelfs iPad, het verplicht deelnemen aan excursies en het niet geven van een cadeautjes in de klas tijdens de Sinterklaasviering omdat de ouders geen ouderbijdrage hebben geleverd.

 

Bij voorbaat danken wij u voor de beantwoording.

 

Hoogachtend,

 

Ruud Lammers

fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht.(**) NRC Handelsblad: Nov. 2014- ministerie van Onderwijs stelt de komende vijf jaar 25 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van het muziekonderwijs op Nederlandse basisscholen. Private partijen leggen een even groot bedrag in. Theaterproducent Joop van den Ende gaat proberen om 25 miljoen euro uit het bedrijfsleven bijeen te brengen. Van den Ende: „Als de regering het belang van goed muziekonderwijs erkent én ondersteunt, doe ik, samen met andere private partijen, graag mee.” Het geld wordt vooral gestoken in het aantrekken van muziekdocenten.

Ouders zuchten onder bijdrage voor onderwijs kinderen
15_0108_Artikel_in_Trouw.pdf
Adobe Acrobat document 455.1 KB
Uitstel beantwoording vragen
Uitstel beantwoording vragen ex art 40
Adobe Acrobat document 286.3 KB


Jaar 2011 2012 2013 2014
Aantal bereikte kinderen in armoede        
Papendrecht 187 221 245 311
Drechtsteden totaal 2614 2931 3329 4049

 

Antwoorden van het College van B&W
e - Art40 OP Kinderen in armoede.pdf
Adobe Acrobat document 860.8 KB

Het aantal bereikte kinderen dat in Papendrecht in armoede opgroeit stijgt. Ging het in 2011 nog om 187 kinderen die in armoede leefden; in 2012 ging het om 221 kinderen, in 2013 om 245 kinderen en in 2014 om 311 kinderen. Onafhankelijk Papendrecht vindt dit zeer alarmerend.