OM gaat Rijkswaterstaat op de hoogte stellen van lozingen door Nedstaal op de rivier (de Noord)

afbeelding lozingen

Er is gisteren een brief van het OM bij OP binnengekomen. Het OM ziet nu geen aanleiding tot een onderzoek bij Nedstaal. Wel wordt Rijkswaterstaat door het OM op de hoogte gesteld van het vermoeden dat vervuild water de rivier in stroomt (bij zware regenval). Eerder had de schrijver van de anonieme brief dit al aan de orde gesteld.

 

Enkele belangrijke punten uit de brief (deze brief sturen wij mee als bijlage bij dit bericht) worden hierna kort opgesomd:

- er heeft een onderzoek door de politie Zuid-Holland-Zuid in gezamenlijkheid met (een medewerker van) de Omgevingsdienst Midden-Holland plaatsgevonden, het onderzoek is 'op afstand' uitgevoerd. Resultante is geen opsporingsonderzoek terzake van overtreding van de milieuvergunning;

- diffuse emissies zijn niet door enig voorschrift genormeerd, waardoor geen overtreding van de vergunning kan plaatsvinden;

- er bestaat geen vermoeden dat deze emissies strafbaar zijn;

- bronemissies en jaarvrachten zijn wél genormeerd;

- de BREF IJzer- en staalproductie van maart 2012 is op Nedstaal nog niet van toepassing, hetgeen in 2016 uiterlijk dient te geschieden;

- de normering is basis geweest voor het oriënterend onderzoek;

- de OZHZ heeft geen overschrijdingen geconstateerd van de bronemissies;

- er bestaat geen vermoeden dat overtreding van voorschrift Q1 van de vergunning heeft plaatsgevonden;

- de bron die door het OM is gebruikt zijn primair de milieujaarverslagen van Nedstaal;

- het MOB rapport van 15 januari 2013 is er wel bij betrokken;

- met betrekking tot de jaarvrachten zijn enkele mogelijke strafbare feiten geconstateerd;

- het gaat om overschrijding van de jaarvracht van stof in de jaren 2009-2010 en overschrijding van kwik in de jaren 2007-2010. Toch zijn deze strafbare feiten geen aanleiding voor een strafrechtelijk onderzoek. Het gaat om betrekkelijk oude feiten;

- als opzet niet kan worden bewezen is er geen sprake van een misdrijf, wel van een overtreding, en in dat geval zijn deze deels verjaard;

- strafrechtelijk optreden is nu volgens het OM niet opportuun omdat de jaarvracht in aanzienlijke mate onder de norm die vergund was is gebleven;

- de anonieme brief stelt vooral veel vragen, welke weinig feitelijk zijn. Echter wel concreet is het gestelde bij zware regenval, dat vervuild water de rivier in stroomt;

- Rijkswaterstaat wordt hierover door het OM op de hoogte gesteld;

- verwerking asbesthoudend schroot, de kwestie van april 2013, deze incidenten zijn strafrechtelijk onderzocht. De beoordeling is nog niet geheel afgerond, maar duidelijk is wel dat dit niet tot vervolging van Nedstaal zal leiden;

 

Het blijft toch een bijzondere redenering…… Het is niet vergund, dus het mag!

- Dus ik heb geen visvergunning, dan mag ik vissen! Dus ik heb geen rijbewijs dan mag ik autorijden en ook nog eens te hard rijden!

Het valt niet goed te praten dat de diffuse emissies niet genormeerd werden en nog niet genormeerd zijn. Hierin is de OZHZ en het bevoegd gezag ernstig tekort geschoten.

 

Verjaring Milieudelict

Het Openbaar ministerie maakt zich er bijzonder makkelijk vanaf. Hoezo verjaring van de oude feiten? Milieuovertredingen hebben in de regel een hele lange verjaringstermijn, veelal meer dan 15 jaar. Kennelijk laat het OM dit niet zwaarder meewegen.

Het OM heeft er blijkbaar geen zin in om andere overheidsinstanties tegen de haren in te strijken en er spelen duidelijk andere machten een rol als het gaat om het Nedstaal-dossier. Het OM heeft wel een punt als het vraagt om meer feitelijke bewijsstukken. Alleen maar van horen zeggen en vermoedens zijn voor het OM drijfzand. Het is echter buitengewoon lastig de feiten aan te tonen, daar waar slechts vermoedens kunnen worden uitgesproken. Juist een nader (strafrechtelijk) onderzoek had de geuite vermoedens kunnen verifiëren met harde gegevens over het verdwenen kassensloopschroot waar asbest in zit. Waar heeft de verwerking daarvan de afgelopen (tientallen) jaren plaatsgevonden?

Brief OM dd 24 maart 2014-28032014.pdf
Adobe Acrobat document 4.1 MB