· 

Plaats geen grote windturbines vlakbij woonwijken Papendrecht

Onafhankelijk Papendrecht is een tegenstander van het plaatsen van grote windturbines in zoeklocatie J omdat dit sterk nadelige consequenties zal hebben voor de gezondheid van de inwoners van met name de wijken Molenvliet en Wilgendonk. Onafhankelijk Papendrecht heeft vragen gesteld, staat in contact met wijkbewoners en spant zich ervoor in de plaatsing tegen te houden. Op onze website is veel informatie te vinden die uitleg geeft over onze standpunten.

We werden op de hoogte gesteld van de plannen om windturbines in de polder, ten noorden van Papendrecht, te plaatsen (op grondgebied van de gemeente Molenlanden). Op slechts enkele honderden meters afstand van de gemeentegrens van Papendrecht is een zoeklocatie (J) voor 4 tot 6 windturbines van 240 meter hoog gepland. Daarover hebben wij op 16 mei 2024 vragen aan het College gesteld.

Advies van de werkgroep zoeklocatie J
4a_Advies werkgroep J.pdf
Adobe Acrobat document 4.4 MB

Prof. Gommers stelt aan het eind van het advies van de werkgroep samenvattend het volgende:

"Bij de plaatsing van windturbines op het land moet de focus liggen op een veilige afstand van windturbines tot omwonenden en dat is eigenlijk >2 km wanneer een prevalentie van slaapstoornissen kleiner dan 25%, overeenkomstig met controlegroepen, wordt beoogd. Volgens de commissie voor de milieueffect rapportage (Commissie MER) moeten gezondheidsgevolgen beter worden meegewogen in de vaststelling van milieunormen voor windturbines. In 2019 bleken ruim 28.000 Nederlanders last te hebben van ernstige geluidhinder. De relaties causaliteit (plaatsing turbines waarna optreden van hinder en slaap problemen) en ernst van de klachten (afstand in relatie tot ernst van de hinder en slaapproblemen) zijn wél degelijk wetenschappelijk aan te tonen. Zolang een sterk vermoeden van negatieve gevolgen voor de mens (nog) niet overtuigend wetenschappelijk bewezen is, betekent dit niet dat er onvoldoende gronden zijn om het voorzorgsbeginsel toe te passen. Streven naar een duurzame energievoorziening zonder de gezondheid te schaden is prima. Met nieuwe normen die meetbaar, beschermend, en handhaafbaar zijn, is dit mogelijk. Windenergie mag nimmer ten koste gaan van het welzijn en de gezondheid van omwonenden van windturbines."

Persbericht Gorinchem Molenlanden
Persbericht Gorinchem Molenlanden donder
Adobe Acrobat document 77.4 KB

De colleges van Molenlanden en Gorinchem hebben hun voorkeurslocaties bekend gemaakt. Deze keuzes worden in de gecombineerde raadscommissie van 27 juni voorgelegd aan de raden van Gorinchem en Molenlanden. De gekozen locaties zijn J en S, waarvan J ten Noorden van Papendrecht op ca. 500 meter afstand van de woonwijken Molenvliet en Wilgendonk ligt. Om deze reden heeft men in 2021 een locatie in Gorinchem juist laten afvallen als zoeklocatie.

Standpunt College van B&W Papendrecht: Wij hebben als college op 23 mei jl. in een brief aan beide colleges dringend aandacht gevraagd voor de ligging van locatie J ten opzichte van onze Papendrechtse wijken. Hierop hebben wij van beide colleges tot op heden geen schriftelijke reactie mogen ontvangen. Naar onze mening is uit het besluit van vandaag duidelijk geworden dat niet of onvoldoende rekening is gehouden met onze inbreng. Dit terwijl de impact juist op onze gemeente zeer groot is. Er leven namelijk veel zorgen bij onze inwoners, vooral in de wijken Molenvliet en Wilgendonk. Destijds in de RES 1.0, maar ook in de huidige ambtelijke en bestuurlijke besprekingen in opmaat naar de RES 2.0, is het uitgangspunt dat er noch noodzaak noch ruimte is voor windenergie ten noorden van de A15.

Zienswijze op het Ontwerpbesluit Windturbines Leefomgeving
Zienswijze-paramedici-op-het-Ontwerpbesl
Adobe Acrobat document 279.9 KB