· 

Gemeenteraad stemt tegen terugdringen houtrook in Papendrecht

Uitslag stemming motie houtstook terugdringen

Voor:

Onafhankelijk Papendrecht

Tegen:

Papendrechts Algemeen Belang, CDA, VVD, ChristenUnie, D66, Partij van de Arbeid, SGP, GroenLinks

 

Motie houtstook terugdringen

 

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 november 2019, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de conceptbegroting 2020;

 

Overwegende dat:

 • ­een groeiende groep inwoners last heeft van houtrook die vrijkomt bij houtstook;
 • bij het stoken van hout verschillende schadelijke, vaak kankerverwekkende, stoffen vrijkomen die slecht zijn voor het milieu, de volksgezondheid én het klimaat;
 • bij houtstook veel fijnstof uitgestoten wordt, die ernstige gezondheidsklachten bij kinderen, ouderen én longpatiënten kan veroorzaken;
 • de houtstook geen geschikte warmtebron is;
 • de CO2-uitstoot van houtstook twee keer zo groot is als bij verwarming door gas;
 • houtstook geen duurzame energiebron is gebleken te zijn;
 • houtstook plaatselijk voor een grote verslechtering van de luchtkwaliteit zorgt en daarmee veel overlast veroorzaakt;
 • overlast door houtrook zoveel mogelijk moet worden tegengegaan;

 

Spreekt uit dat:

 • ­ er eisen moeten worden gesteld aan stookinstallaties en aan het gebruik van stookinstallaties;
 • het terugdringen van de houtstook prioriteit dient te krijgen;
 • bij ongunstige weersomstandigheden, zoals mist – of als het windstil is – houtstook niet meer moet worden toegestaan;

 

Verzoekt het college om:

 • te onderzoeken met welke concrete maatregelen de houtstook in de gemeente Papendrecht kan worden beperkt en teruggedrongen;
 • te onderzoeken of een houtstook verbod mogelijk is en wat de consequenties hiervan zijn;
 • de gemeenteraad hierover voor 1 mei 2020 te informeren;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht.