· 

De voorstellen ter bezuiniging op het sociale domein zijn niet acceptabel

De voorstellen ter bezuiniging op het sociale domein zijn niet acceptabel. Indertijd hebben de gemeenten niet goed met het Rijk onderhandeld door de decentralisaties met ingang van 2015 te gaan doen (de gemeenten konden het immers beter) onder gelijktijdige bezuiniging van ruim vier miljard euro. Een reparatie hiervan met een paar honderd miljoen veranderde hier niet veel aan.

 

Nu liggen er in de Drechtsteden voorstellen van een conservatief en visieloos bestuur (CDA, VVD, SGP) op tafel om de bezuinigingen hoofdzakelijk ten laste te brengen van de sociaal zwaksten in de samenleving. Door deze bezuinigingen toe te staan zijn we in één klap weer terug bij af wat betreft het voorkomen van duurdere zorg. In onze ogen niet acceptabel en onverkoopbaar naar de kiezer. En bovendien: omdat de gemeenten indertijd hebben zitten blunderen bij de onderhandelingen gaan zij nu de zwaksten hiervoor laten opdraaien? Dát is allerminst fraai.

Amendement
De taakstelling wordt op een later moment genuanceerder ingevuld als duidelijk is welke alternatieve bezuinigingsopties er zijn om op de totale begroting te bezuinigen, waarbij het afwegingskader dus niet alleen het sociale domein behelst.
Amendement OP Drechtraad 01-10-2019.pdf
Adobe Acrobat document 545.4 KB
Bezuinigingsvoorstellen
In het Drechtstedenbestuur zitten bestuurders van de VVD, het CDA, de SGP en de Lokale Partijen.
DR voorstel uitvoering amendement taaks
Adobe Acrobat document 246.3 KB

Lees meer over de achtergronden via onderstaande link:

Decentralisaties sociale domein pakken voor gemeenten rampzalig uit.

E-mail d.d. 30 september

Geachte leden van de Drechtraad,

 

Op 1 oktober a.s. ligt het voorstel van het Drechtstedenbestuur (DSB) voor ter invulling van de taakstellingsopdracht van 5 miljoen euro die u voorafgaand aan de zomer aan het DSB hebt meegegeven. Wij achten het verstandig en adviseren u derhalve met klem om het voorstel van de agenda af te voeren en daarnaast een besluit te nemen waarmee u de taakstellingsopdracht voor 2020 terugtrekt. Het gevolg daarvan is dat de oorspronkelijke GRD-begroting kan worden vastgesteld, dus zonder aanvullende taakstelling, waarna de individuele Drechtstedengemeenten in hun eigen begroting nog een correctie zullen moeten doorvoeren.

 

Hierbij hebben we de volgende overwegingen:

⁃ Woensdag 18 september heeft het DSB het voorliggende voorstel vastgesteld.

⁃ In diverse (media-)publicaties en andere uitingen hebben individuele leden van het DSB nadien afstand genomen van het besluit.

⁃ Het gevolg van bovenstaande is een ernstig verdeelde politiek-bestuurlijke context en serieus aangetast onderling vertrouwen.

⁃ De Sociale Dienst (SDD) en de betrokken medewerkers van de SDD worden hierdoor onnodig en ernstig beschadigd. Ook de cliënten van de SDD wordt hiermee onrecht gedaan.

⁃ Ook aan de bredere context van (overigens succesvolle) regionale samenwerking in onze regio doet de handelwijze van de laatste weken afbreuk.

⁃ Het is, gezien het bovenstaande, niet aannemelijk dat het DSB op korte termijn met een uitgewerkte en alternatieve invulling van de taakstellingsopdracht van de Drechtraad kan komen.

⁃ Het is verstandig en aanbevelenswaardig om nu zonder tijdsdruk te bezien hoe we de ontstane situatie moeten duiden en herstellen.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat het ongebruikelijk is om als voorzitter en vice-voorzitter van de Drechtraad een advies uit te brengen om een door het DSB aangeboden en voorliggend voorstel voortijdig af te voeren. Wij achten onszelf echter verantwoordelijk voor een behoorlijk besluitvormingsproces en zorgvuldige besluitvorming. Daar is in onze optiek ten aanzien van dit voorstel geen sprake meer van.

 

Wij vertrouwen erop dat we met uw instemming op deze ‘reset’ kunnen werken aan de vele grote uitdagingen voor onze mooie regio.

 

Hartelijke groet,

 

Wouter Kolff

Voorzitter Drechtraad

 

Peter Boudewijn

Vice-voorzitter Drechtraad

Regionale visie op het sociaal domein
Aangepaste versie Regionale visie sociaa
Adobe Acrobat document 960.7 KB