· 

Gemeenteraad stemt tegen schoner en zachter drinkwater in Papendrecht

Uitslag stemming motie schoner én zachter drinkwater

Voor:

Onafhankelijk Papendrecht

Tegen:

Papendrechts Algemeen Belang, CDA, VVD, ChristenUnie, D66, Partij van de Arbeid, SGP, GroenLinks

 

Motie schoner en zachter drinkwater

 

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 november 2019, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de conceptbegroting 2020;

 

Overwegende dat:

-        het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) GenX recent heeft aangewezen als zeer zorgwekkende stof (net als eerder PFOA);

-        uit recent wetenschappelijk onderzoek naar voren is gekomen dat het Papendrechtse drinkwater met deze zorgwekkende stoffen is vervuild, waarbij het gaat om 10 nanogram PFOA en 20 nanogram GenX-stoffen per liter drinkwater;

-        in het Papendrechtse drinkwater 142x meer GenX-stoffen zitten dan het Sliedrechtse drinkwater;

-        deze onderzoeksresultaten in het Analysecertificaat PFAS betrekking hebbende op de bemonstering door de Afdeling Milieu en Gezondheid van de VU Amsterdam zijn opgenomen;

 

Spreekt uit dat:

-        de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid een nieuwe voorlopige gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA heeft gepubliceerd, welke grenswaarde 15x strenger is dan de grenswaarde die het RIVM hanteert;

-        het Papendrechtse drinkwater een hardheid kent van 10,4 graden Duits en het Sliedrechtse drinkwater een hardheid kent van 6,7 graden Duits, waardoor het Sliedrechtse drinkwater veel zachter is dan het Papendrechtse drinkwater;

 

Draagt het college op:

-        te onderzoeken of het mogelijk is om over te stappen op het drinkwater dat Sliedrecht heeft;

-        te onderzoeken of er andere opties zijn die kunnen leiden tot een hogere drinkwaterkwaliteit;

-        de gemeenteraad naar aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken te informeren;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht.