· 

College vermijdt winstwaarschuwing begroting 2020

Voor ons ligt de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023.

 

Als we de voorgaande sprekers goed beluisterd hebben, horen we vooral lovende woorden. Wij zijn in ieder geval positiever over deze begroting dan de vorige begroting, maar niet zo lovend als anderen.

 

We zien namelijk in financiële zin grote gevaren op ons af komen, die als we niet oppassen in de toekomst grote nadelige gevolgen voor onze prachtige voorzieningen zullen hebben.

 

Op dit moment sluit de begroting af met een positief saldo van bijna € 900.000. Maar vanaf 2021 nemen de tekorten in rap tempo toe, van € 700.000 tekort in 2021 naar ruim € 3,6 mln. in 2023.

 

Dan komt bij ons de vraag op, is de begroting voor 2020 wel echt positief? Als we terugkijken naar de vastgestelde begroting 2019 die omstreeks dit tijdstip vorig jaar is behandeld, dan was het positieve saldo ruim € 550.000. Inmiddels hebben we de 1e concernrapportage vastgesteld en de begroting hebben we met ruim € 1,2 mln. moeten bijstellen. Gevolg een tekort op de begroting voor dit jaar van ruim € 700.000.

 

En als we naar de huidige ontwikkelingen van het sociale domein kijken, denk bijvoorbeeld aan de alsmaar toenemende tekorten op de jeugdzorg, de financiële solidariteit die voor de jeugdzorg in onze regio waarschijnlijk wordt losgelaten met als gevolg een € 1 mln. tekort voor Papendrecht, de toenemende vraag naar WMO voorzieningen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

 

Als we al deze ontwikkelingen tot ons nemen, dan kan het niet anders dan dat de conclusie getrokken moet worden dat deze voorliggende begroting, nu met een positief saldo, van ruim € 550.000 in de loop van 2020 om zal slaan naar een tekort. Maar ook wij begrijpen dat deze ontwikkelingen lastig zijn om nu al hard in de begroting te verwerken. Maar we hadden het wel op prijs gesteld als deze flinke winstwaarschuwing ook door het college was afgegeven en voor zover mogelijk zou zijn becijferd.

 

Maar er is meer, naast al deze financiële tekorten. Er zijn andere ontwikkelingen gaande: denk bijvoorbeeld aan de gaten die in de klassen vallen, door een toenemend tekort aan leerkrachten en aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. En de ontwikkelingen rondom 5G netwerken zijn ook zaken die van invloed zijn op het wel en wee van de gezondheid van onze inwoners.

 

Daarom komen we OP voor een schoner én gezonder Papendrecht. We dienen de volgende moties in:

1) Motie houtstook terugdringen;

2) Motie schoner en zachter drinkwater;

3) Motie onderzoek naar plaatselijke effecten 5G op de volksgezondheid;

4) Motie begrotingsevenwicht (samen met GroenLinks, CDA en PAB).

1) OP motie houtstook
2019- Motie houtstook.pdf
Adobe Acrobat document 259.9 KB
2) OP motie drinkwater
2019- Motie drinkwater.pdf
Adobe Acrobat document 248.2 KB
3) OP motie 5G
2019- Motie 5G.pdf
Adobe Acrobat document 483.3 KB
4) motie begrotingsevenwicht
Motie begrotingsevenwicht.pdf
Adobe Acrobat document 265.2 KB

De motie senioren fit en de motie nieuw beleid hebben wij gesteund.

motie senioren fit - PvdA
20191107 Motie PvdA Seniorenfit.pdf
Adobe Acrobat document 116.5 KB
motie nieuw beleid - VVD
20191107 Motie VVD - Nieuw beleid.pdf
Adobe Acrobat document 56.5 KB

Artikel Algemeen Dagblad katern Drechtsteden
Artikel Algemeen Dagblad katern Drechtsteden