Algemene Beschouwingen Kadernota 2022

- De gemeente Papendrecht staat er financieel redelijk tot goed voor. Maar aandacht blijft nodig voor een gezonde financiële staat van structurele baten en lasten op de lange(re) termijn teneinde ook in meerjarenperspectief als zelfstandige, onafhankelijke, gemeente te kunnen blijven bestaan.

 

- De kosten voor levensonderhoud, als gevolg van inflatie, en de kosten voor energie gieren echter de pan uit en dat baart onze fractie zorgen. De verwachting is dat de nasleep hiervan tot een toename van armoede zal leiden, bovenop de 10% van de bevolking die al in armoede leeft, met alle negatieve gevolgen van dien die daarmee samenhangen.

 

- De gemeente Papendrecht staat er sociaal gezien niet goed voor. Dat hangt samen met de te verwachten toename van armoede als gevolg van hogere kosten voor levensonderhoud, prijzen in het algemeen door inflatie en energiearmoede. Maar ook met het schrale aanbod sociale voorzieningen. De komende jaren zal hier veel aandacht naar uit dienen te gaan.

 

- De gemeente Papendrecht staat er cultureel gezien ook niet goed voor. Dat hangt onder meer samen met een versnipperde huisvesting van culturele organisaties, wat tot hogere (huur-)lasten leidt, en wat ook de zichtbaarheid en de vindbaarheid niet ten goede komt.

 

- Bovendien leidt deze versnippering alsmede de politieke partiële probleemaanpak tot tamelijk inefficiënte beslissingen zoals het voor tonnen verbouwen van het gemeentehuis teneinde de bibliotheek te huisvesten, op de eerste verdieping.

 

- Wij komen met een presentatie en een aantal moties, die ook ingaan op de structurele problematiek van Papendrecht.

 

- Laat kinderen hun eigen verhaal vertellen. Uit monitoring van het kinderrechtenverdrag blijkt dat Nederland ondermaats scoort op het gebied van kinderparticipatie. Nederland zweeft ergens tussen de 51e en 61e plek. Een gemiste kans. Als we vaker met meer aandacht aan de kinderen zelf vragen wat er leeft, en ervoor zorgen dat zij ons weten te vinden als ze hulp nodig hebben, dan kunnen we een hoop ellende voorkomen. Het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters (NGKb) betoogde onlangs in VNG Magazine dat het erom gaat om de kinderparticipatie duurzaam te verankeren. En precies dat moeten we ook in Papendrecht gaan doen.

 

- De ruimte en steun die zij daarvoor nodig hebben kunnen wij samen stimuleren. Het NGKb heeft hiervoor samen met kinderen en professionals uit de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en de lokale overheid instrumenten ontwikkeld. Bijna honderd Nederlandse gemeenten hebben al een kinderburgemeester. Het wordt wat de fractie van OP betreft tijd dat er ook in Papendrecht een kinderburgemeester aantreedt.

 

- Tijdens de campagne heeft OP duidelijk gemaakt dat in deze bestuursperiode niet alleen een besluit over de vernieuwing van de VO-scholen moet vallen, maar ook dat er aandacht moet komen voor de noden in de lokale culturele sector. OP bepleit een cultureel centrum op het centrale marktplein. De financiële middelen zijn er (Financiële kaart, presentatie Deloitte).

 

- Zo’n bloeiend cultureel centrum op het centrale marktplein is om heel veel redenen van belang: de versnippering bij de huisvesting tegengaan, aan het marktplein een dynamische invulling geven, zodat er wat te beleven valt ook in de avond en in het weekend. Het marktplein is van alle Papendrechters en dient wat ons betreft een levendiger invulling te krijgen.

 

- Het is bekend dat (economische) multipliereffecten op de lokale en regionale economie van met name investeringen in cultuur zeer hoog zijn. Dus van elke geïnvesteerde euro in een cultureel centrum komt een veelvoud per geïnvesteerde euro terug de lokale economie in met bovendien een grotere magneetfunctie op wonen, werken, toerisme en in het algemeen een prettiger leefklimaat in het Papendrechtse hoekje van Smart Delta Drechtsteden.

 

- Wij stellen voor om als raad een excursie te maken naar Haarlem om daar eens een dagje te gaan kijken hoe ze dat met de Toneelschuur (thans: Schuur) hebben aangepakt. Daar hebben ze op de plek van de voormalige Johan Enschedé drukkerij een cultureel centrum neergezet dat ongeveer net zo groot is als de lege plek die wij op ons marktplein beschikbaar hebben.

 

- Er werd aan het theater (een middenzaal) een filmzaal, een café en restaurant en kantoor ruimten toegevoegd en het is tevens een centrale ontmoetingsplek geworden. In de Papendrechtse situatie zou je daar overdag alle functies bij kunnen denken die nu deels in de bibliotheek plaatsvinden. Functies zoals cursussen voor ouderen, ontmoetingsmomenten, koffie-ochtenden, kennis delen, statushouders begeleiding, ondersteuning bij leren lezen, leren de computer te gebruiken, lezingen door auteurs en interessante mensen en ga zo maar verder.

 

- In het cultureel centrum kunnen alle kantoren worden opgenomen van de op dit moment versnipperd over Papendrecht gelegen culturele instellingen en ook zouden er oefenruimtes in kunnen komen voor bijvoorbeeld een orkest als Excelsior. Naar analogie van het Energiehuis in Dordrecht zou je van het cultureel centrum ook een sociale en culturele ontmoetingsplek voor jongeren moeten maken, waar ze naar muziekles gaan, maar ook waar ze samen kunnen spelen, zich ontplooien en relaxen. Of gewoon een kopje thee drinken, dat mag ook.

 

- Op die manier maak je van het marktplein een levendig plein. En als je niet hoger dan 10 meter de lucht in bouwt, zijn de mensen die aan het plein wonen ook blij want dan behouden ze hun uitzicht, iets wat hen destijds bij de aankoop van hun appartementen is toegezegd. Dan houdt de gemeente zich aan haar woord (wat goed is voor het terugwinnen van het verloren gegane vertrouwen) en hoeft er geen ingewikkelde bestemmingsplanprocedure te worden gevolgd. Het scheelt een hoop negatieve energie en dit plan levert een hoop positieve energie, een toename van geluk en ook bijvoorbeeld extra werkgelegenheid op. Daarom zeggen wij: OP voor cultuur in het centrum!

 

Graag presenteren we onze ideeën met een korte presentatie.

Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.
Printbare versie algemene beschouwingen
Tekst OP Algemene Beschouwingen 2022 spr
Adobe Acrobat document 241.6 KB