Algemene Beschouwingen Kadernota 2023

Geachte voorzitter, dames en heren,

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht levert hiermee een bijdrage aan de algemene beschouwingen van de gemeenteraad van Papendrecht met als thema:

 

‘Pantser of ruggengraat’?

 

1.      We hebben de afgelopen tijd gezien dat de gemeente haar pantser liet zien:

     onvermogen om een individuele inwoner met zijn dochter aan een woning te helpen

     het verlies van een langslepend bestuurlijk juridisch conflict met een lokaal bedrijf

     de tik op de vingers door het OM bij een binnengemeentelijke integriteitszaak en

     de commotie bij de plaatsing van een transformatorhuisje op de verkeerde plek

2.      Hier verschool de gemeente zich achter haar pantser en moest er een ferme correctie van buitenaf komen om de gemeente op het rechte spoor te zetten.

3.      Ook de televisie-uitzendingen van Zembla over de PFAS-doofpot en de PFAS-verspreiding in ons gebied delen een harde corrigerende tik uit. Maar,… is er ruimte voor kritiek?

4.      Daar waar het pantser wordt getoond, worden er door de mensen in de samenleving, zoals een actiecomité, barsten in geslagen. Kenmerkend voor deze tijd – middenin de digitale revolutie – is dat niets verborgen blijft. Leugens worden onthuld. ‘Functie elders’ betekent inmiddels meer dan dat alleen. Openheid en transparantie winnen uiteindelijk het pleit.

5.      Het gemeentebeleid kan zoveel beter! Het kan anders en Onafhankelijk Papendrecht stelt tegenover het getoonde pantser voor om te investeren in de ruggengraat.

6.      Want investeren in de ruggengraat levert ons allemaal uiteindelijk veel meer op.

     Versterking in plaats van verzwakking

     Verbetering in plaats van stilstand en de status quo en

     Vooruitgang in plaats van inertie en behoudzucht

7.      Investeren in de ruggengraat van de samenleving is een veel betere keuze.

8.      En we moeten veel meer gaan nadenken en praten over de lange termijn.

˗        Waar moet het naartoe met deze gemeente?

˗        Waar willen we staan in 2030, waar in 2035 en waar in 2040?

9.      Gaan we de doelen van de Energietransitie wel halen als we op de huidige voet doorgaan?

10.   Gaan we het halen om in 2030 een CO2-neutrale gemeente te zijn?

˗        De oppositiepartijen werken samen in de Papendrechtse Progressieve Agenda (PPA). Daar staan veel verstandige dingen in.

11.   Zal er in 2030 voor elke inwoner een boom in de gemeente staan?

12.   Plant bomen boven de A15 in de Vriesenpolder en zet daar dan gelijk een paar honderd Tiny Houses neer. Betaalbaar, flexibel, snel, duurzaam, ecologisch verantwoord, modern, nomadisch en aantrekkelijk wonen in de natuur.

13.   Het taboe op niet bouwen boven de A15 is rijp voor de sloop.

14.   We hebben dringend betaalbare woningen nodig, met name voor starters huur en koop. De doorstroming op de woningmarkt moet beter worden gefaciliteerd.

15.   Bouw er de twee nieuwe scholen voor het voortgezet onderwijs: samen in één nieuw architectonisch spannend onderwijscomplex.

16.   We willen overigens voor de financiering van de twee VO scholen wel een compleet dekkingsplan zien alvorens tot definitieve besluitvorming over te kunnen gaan.

17.   Aantrekkelijk plan: bosrijke omgeving, sportfaciliteiten, een BMX baan voor de jeugd en een halte Vriesenpolder van de Lightrail.

18.   Uitgroei tot de nieuwe Urban Hotspot waarmee de gemeente zichzelf bij de tijd brengt.

˗        De strijd om de onafhankelijkheid is gestreden, want het plan om te komen tot één Drechtstad heeft het niet gehaald. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel. En het nadeel is dat we nu op het pluche blijven plakken en voldaan zijn met onszelf. IJdel in de betekenis van leeg. Tevreden. En dan doen we de inwoners en onszelf tekort. Het huidige college kan beter zijn ontslag indienen en plaatsmaken voor mensen met ambitie.

19.   Onafhankelijkheid vereist een actieve houding, gericht op de toekomst en op het grijpen van kansen die zich voordoen. Maar dan moeten we daar wel voor gesteld staan. En dat is nu niet het geval. Wij vinden het gemeentelijke beleid over de hele linie veel te conservatief.

˗        De gemeentelijke organisatie en het bestuur zijn teveel in zichzelf gekeerd. De communicatie met de omgeving is ondermaats. In de sociale media zien we veel voorbeelden van de bestuurlijke felicitatiedienst met de boodschap dat men erg tevreden is met zichzelf. De ijdelheid spat ervan af. De zoveelste ondernemers award die hengelt naar trots en zelfgenoegzaamheid.

20.   Binnen het gemeentebestuur is de gemeenteraad niet het spreekwoordelijke derde wiel aan de wagen. De gemeenteraad dient onafhankelijk te opereren en zijn eigen lijnen uit te zetten, want anders komt haar integriteit in de knel. Het is de taak van de griffie om dit proces te begeleiden en te bewaken.

˗        Het college mag niet bepalen hoe er op de agenda van de gemeenteraad gestuurd wordt, want omgekeerd is dat ook niet het geval. De meerderheid in de gemeenteraad heeft de dure plicht om ervoor te waken dat de gemeenteraad door het College als het derde wiel aan de wagen wordt beschouwd en buiten de vergaderzaal bestuurlijk kan worden gecompromitteerd.

21.   Democratie verondersteld niet dat de stem van de minderheid monddood wordt gemaakt.

22.   Het is beter om écht aansprekende plannen te maken en ruggengraat te tonen.

23.   Richt bijvoorbeeld een ambtelijke taakgroep ’Toekomst van Papendrecht’ in en ga aan de slag met de voorbereidingen voor een Lightrail verbinding met Rotterdam. Wij hebben daarvoor samen met de fracties van D66 en de PvdA deze week officieel een oplegnotitie ingediend.

24.   En versterk de band met de inwoners door de herinvoering van de wijkplatforms.

˗        Dat kan het beste vanuit de gemeente worden opgezet, zodat inwoners een georganiseerd forum krijgen voor overleg, contact en ideeënuitwisseling met de gemeente. Daarbij kunnen raadsleden aansluiten, hun band met de inwoners versterken en de communicatie intensiveren.

25.   De gemeenteraad zou elk jaar een ‘Dag van de Democratie’ moeten organiseren, zodat inwoners weer meer betrokken raken bij de plaatselijke politiek. Werken aan vertrouwensherstel.

26.   Als we kijken naar de kansen om het centrum te verbeteren zou hier naast het gemeentehuis het nieuwe Theater de Willem moeten verrijzen. In onze visie is het een gemiste kans om op die plek een torenflat neer te zetten omdat zo’n torenflat elders ook kan worden neergezet.

27.   Op het voormalige terrein van de Wieken komen flexwoningen en leg daar dan ook een minibos aan. Daarvoor dienen wij samen met de PvdA fractie een motie in.

28.   Aan het Slobbengors kan een reeks dure appartementen met uitzicht op het Drierivierenpunt komen. Laat de tennisbaan er maar liggen; die komt daar op die plek dan nog van pas.

29.   Gelukkig ligt corona achter ons. Het ging om een weggelekt virus uit een laboratorium in Wuhan (China). Maar het ging ook om een georkestreerde oefening in massacommunicatie en -manipulatie.

˗        Enkele farmaceutische bedrijven werden multimiljardair. Van burgers werden van overheidswege hun rechten ingeperkt. Toen wetenschappelijk al vaststond dat het geen effect had moesten zij een mondkapje dragen en gold er een avondklok. Gezonde kritiek werd weggezet als complottheorie en als je een kritische vraag stelde was je meteen een wappie.

30.   Maak niet normaal wat niet normaal is. De rechten van burgers mogen nooit meer op die manier worden geschonden. Laten we hiervan leren.

31.   Na jaren van neoliberaal beleid en ‘new public management’ is de overheid geradicaliseerd en niet meer primair handelend gebleken ten behoeve van het belang van de burgers. Vroeger had je vertrouwen in de overheid, nu (kan dat) niet meer. De toeslagenaffaire waarvan ook tientallen inwoners in onze gemeente de klappen hebben gekregen. Het hapsnap korte termijn beleid van de regering bij de opvang van vluchtelingen. Het stelselmatig negeren van adviezen van Hoge Colleges van Staat, adviesorganen en onafhankelijke wetenschappers. De machtspolitiek die zichzelf boven het dienaar schap aan de burgers heeft gesteld. Het helpt de politiek niet als het om het terugwinnen van vertrouwen gaat.

˗        Het nalatige toezicht en de gebrekkige handhaving. Van de vuurwerkoverlast tot de overschrijding van milieunormen en -wetgeving. Het vertrouwen in de politiek is mede hierom gedaald; de burgers zijn de overheid minder gaan vertrouwen.

˗        En dat wordt zichtbaar in een terugval van hun positieve betrokkenheid en bij een tegenvallende opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen.

32.   In maart vorig jaar was de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen 47%. De alarmbellen moeten gaan rinkelen. Wat gaan wij er samen aan doen om dit percentage bij de volgende verkiezingen omhoog te krijgen?

˗        Het is belangrijk om meer energie en financiën vrij te maken voor het lange termijn beleid. Betrek de inwoners actief bij het gemeentelijk beleid en treedt meer dan te doen gebruikelijk is met hen in dialoog.

33.   Als we de komende jaren in de ruggengraat van de samenleving investeren, ontstaat er weer perspectief en kan het pantser worden afgelegd.