Algemene beschouwingen 06 november 2014 Programmabegroting 2015 Gemeente Papendrecht

Gemeenteraad van Papendrecht: inbreng van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht

 

 

Voorzitter,

 

Sinds de maand maart van dit jaar is Onafhankelijk Papendrecht met een zetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Papendrecht. We zijn daar trots op en met plezier nemen wij deel aan de beraadslagingen van de gemeenteraad.

 

Als oppositiepartij uit vrije keuze valt het ons op dat er in onze stad met dorps karakter, Papendrecht telt 32 duizend inwoners, één grote “middenpartij” is ontstaan: van de uiterste linkerzijde van het politieke spectrum tot aan de uiterste rechterzijde. Kortom van GroenLinks, PvdA, D’66, ChristenUnie en SGP, naar de VVD en het CDA. Landelijk spreken we van een coalitie van VVD met PvdA, aangevuld met de drie constructieve oppositiepartijen (de C-3), en in de Papendrechtse situatie zien we eigenlijk dat een soort van landelijke VVD-PvdA met een C-5 is ontstaan. Het betreft in Papendrecht wél partijen die, uitgezonderd de zich sociaal noemende liberalen, bij de verkiezingen in maart 2014 alle fors hebben verloren. Dit stemt tot nadenken. Wat leert ons de huidige situatie?

 

1.       De algehele technocratisering heeft danig toegeslagen.

Daar waar politiek vroeger écht nog ging om keuzes maken is zij heden ten dage, ook in Papendrecht, verworden tot een technocratische mix van verschrompelend neoliberalisme (VVD) zonder ziel (CDA en SGP/CU) overgoten met een asociaal sausje van wat vroeger nog restte van partijen als D’66 (toen nog libertair, links van het midden), GroenLinks (toen pacifistisch en milieu activistisch) en PvdA (inmiddels alle sociaaldemocratische kernbeginselen overboord gegooid hebbend; een boegbeeld als voormalig minister Jan Pronk zegde zijn lidmaatschap dan ook al op).

 

2.       De lokale politiek is doodverklaard. Leve de lokale politiek!

Door na de verkiezingen te kiezen voor één middenpartijen-coalitie en de grote winnaar, het PAB, op een botte onzalige manier uit te sluiten van het College, heeft de middenpartij zichzelf maar ook Papendrecht geen dienst bewezen.

Het ging de zittende Collegeleden primair om het pluche, het louter veiligstellen van hun wethouderszetel. Carrièrebelang ging boven Burger Dienend Belang!

 

Wethouder Korteland (VVD) reisde onlangs naar China, het land waar de mensenrechten zo goed (maar niet heus) worden nageleefd. Wat hebben wij met China te maken? Waarom moet Korteland op onze kosten naar China reizen? Dat kan toch veel beter gebeuren door politici van het landelijke niveau? Kijk, dat de Koning met zijn Máxima recent naar Japan is gegaan om daar de handelsbetrekkingen te bevorderen... Ja, dát begrijpen wij. Maar Korteland? Naar China? Het was een snoepreisje.

 

De – na de verkiezingen – meest voor de hand liggende coalitie was er een van het PAB samen met de christelijke partijen (want: 7+7=14 zetels). Omdat het PAB fors was gegroeid en de christelijke partijen ‘gelijk’ waren gebleven; had voor de hand gelegen. Dat hebben wij als OP dan ook geadviseerd om te doen. Maar, het liep anders. Al zou er in die situatie met aan waarschijnlijkheid grenzende zekerheid géén sprake zijn geweest van twee koopzondagen, maar slechts van één koopzondag! Een strategische misrekening van de christelijke partijen SGP, CU en CDA.

 

3.       De middenpartij doet Papendrecht inmiddels in de verkoop.

Waren in de zomer van 2012 ( weet u het nog? De Raadsbrede visie op Intergemeentelijke Samenwerking! ) de centrale Papendrechtse beginselen dat de gemeente zelfstandig, autonoom en zelf beschikkend zou blijven? Inmiddels zien we dat de grote grijze middenpartij er alles aan doet die zelfstandigheid, autonomie en zelfbeschikkendheid van de eigen gemeente van zich af te werpen.

En daarmee pleegt deze grote middenpartijencoalitie verraad. Aan de gemeente Papendrecht, aan de inwoners en uiteindelijk ook aan zichzelf. Aan ons allemaal.

 

Want géén van de lokale politici van de grote middenpartijencoalitie heeft het aangedurfd op een eerlijke manier deze keuze aan de bevolking van Papendrecht vooraf voor te leggen. “Aan de voorkant“ zoals dat zo mooi heet.

De heer van Engelen van GroenLinks heeft zijn mond gehouden, de heer Hoogland van de SGP heeft zijn mond gehouden, de heer de Ruijter van de ChristenUnie heeft zijn mond gehouden, mevrouw van Es van D’66 heeft haar mond gehouden, de heer van der Valk van de VVD heeft zijn mond gehouden, de heer Lichtenberg van het CDA heeft zijn mond gehouden en ook de heer Schotting van de PvdA heeft zijn mond gehouden. Zij hebben allemaal niks aan u als burger in inwoner van Papendrecht gezegd over hun vertrouwelijke plannen om de gemeente Papendrecht op te heffen. Zij hebben zich telkens neergelegd, ook tijdens het afgelopen halfjaar sinds de verkiezingen, bij het telkens maar verder uithollen van de gemeente Papendrecht. Zij hebben niets gedaan om de inwoners van Papendrecht hierover te vertellen, laat staan te consulteren. Het is stinkende achterkamertjespolitiek van de bovenste plank!

 

4.       Referendum in de vorm van een opiniepeiling

Daarom willen wij een soort van referendum gaan houden over de Onafhankelijkheid van Papendrecht, over het voortbestaan van onze gemeente. Wij gaan ervan uit dat het gemeentelijk apparaat daaraan zijn medewerking zal mogen verlenen. Ook willen wij hoorzittingen gaan organiseren.

Want de gemeente moet behouden blijven. Wij willen Papendrecht voor de Papendrechters: eigen Papendrechtse inwoners eerst. Wij willen niet de schulden van de andere gemeenten op onze nek nemen. Zeker niet in deze economisch beroerde tijden. Wij willen niet langer participeren in economisch onrendabele projecten waaraan wij als Papendrecht geen voordeel kunnen behalen.

Ook in wetenschappelijke zin is nog lang en steeds niet aangetoond dat fuseren met Dordrecht efficiencyvoordeel oplevert. Dat doet het namelijk niet. Het enige dat gebeurt bij zo’n fusie is dat de Papendrechters op hogere kosten worden gejaagd. Want voor elk wissewasje moeten zij naar Dordrecht toe om daar te regelen wat zij nu nog in het gemeentehuis aan de Markt kunnen regelen. En met Dordrecht gaat het ook niet goed, dus de belastingen zullen rap na de fusie gaan stijgen. Dordrecht heeft Papendrechts geld nodig om zich mee vol te zuigen.

 

Het College van onze gemeente legt bij een fusie met Dordrecht de rekening neer bij de inwoners. En de inwoners willen dat helemaal niet. Zij zeggen: blijf als Papendrecht onafhankelijk. Hef desnoods wat meer belasting voor Papendrecht als je als gemeente niet uitkomt. Maar lever je ziel en zaligheid niet in aan de “overkant”! Die schapenkoppen zitten echt niet op ons te wachten.

 

College, wij doen een dringend appèl op u deze handschoen nou eens echt serieus op te pakken. Dus terugdraaien al die delegaties van bevoegdheden, terugdraaien die onrendabele investeringen, reserveringen en deelnemingen, wég uit die niet-functionerende Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid stappen, wég uit de almaar verder dualistisch opgetuigde monistische Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden stappen, de wetten van het Staatsrecht weer gaan respecteren, terug naar de menselijke maat van Papendrecht.

 

Wij kunnen namelijk samen in Papendrecht alles zelf organiseren, onze schaal van grootte is groot genoeg. Wij hoeven niet groot, groter, grootst. Wij hoeven geen fusie om in leven te blijven. Wij willen het op een kleinere schaal, overzichtelijk, met goed toezicht en goede effectieve sociale controle. Wij willen onze ZAP-pers houden! Dordrecht gaat dat onmiddellijk afschaffen als ze aan de macht komen. Op straat, in de buurt, in de wijk. Bestuur dichtbij de burger, de inwoners weer centraal en niet de bureaucratie en de toename van de vergaderdrukte. Dure snoepreisjes.

Het geneus in de iPad. Drechtraad: van 4 naar 10 vergaderingen per jaar. Gekkenwerk. Daar krijgen we als raadsleden ook niet voor betaald.Weg met het bobo gedrag, weg met al die belangrijkdoenerij van regioambtenaren en –bestuurders, weg met die mateloze arrogantie. Weg met zo’n Drechtstedenbestuur dat besluit de ICT-fraude niet te melden. Belachelijk. Schande.

 

Eigenlijk zijn dit dus allemaal zaken die het complete tegendeel zijn van de voorliggende begrotingsplannen. Kun je nagaan hoe beroerd die plannen van dit College wel niet zijn.

 

5.       Het grote doel, waarover gezwegen én (helaas) ook gelogen wordt, is de vorming van één Drechtstad. Want dan zou alles beter worden in de visie van de grote middenpartij.

Quod non.

Het is ongehoord. Wat we de laatste maanden weer zien aan politiek gekonkelfoes van deze middenpartijencoalitie in de richting van de Drechtsteden. Alles waar de gemeente Papendrecht voor heeft gestaan de afgelopen 200 jaar wordt in één ademtocht terzijde gelegd. De belangrijkste Rijksdecentralisaties worden ongezien door gedelegeerd aan de Drechtsteden. Dan heeft Papendrecht er niks meer over te zeggen. Ja, achteraf. Als de rekening komt en Papendrecht mag betalen. Dit is een totaal verkeerde ontwikkeling.

 

6.       De dienstverlening die het hart van de gemeente vormt dient te allen tijde hier in Papendrecht te blijven

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is tegen de uitverkoop van de gemeente Papendrecht en wil alle belangrijke voorzieningen zelfbeschikkend, autonoom en zelfstandig blijven invullen en operationaliseren. Geen outsourcing, geen verzelfstandigingen, geen op-afstand-zetten meer van belangrijke gemeentelijke taken en bevoegdheden. De dienstverlening die het hart van de gemeente vormt dient te allen tijde hier in Papendrecht te blijven en blijvend te worden aangestuurd door het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad van Papendrecht.

 

7.       De verkiezingen hebben nog maar een goed half jaar geleden plaatsgevonden, en toen hadden alle middenpartijen de mond nog vol van “Papendrecht moet onafhankelijk blijven”!

Maar wat zien wij in de praktijk gebeuren, in de realiteit van alledag?

Wij stellen met leedwezen vast dat alle genoemde fracties van de grote middenpartijen-coalitie hun verkiezingsbeloften nu al niet meer nakomen. Dit is een uitermate slechte ontwikkeling én een dramatische ontwikkeling voor de lokale politiek, het lokale bestuur en de geloofwaardigheid van ons allemaal. Richting de kiezer, richting de burger, richting de inwoners. Het is Politiek Verraad van de slechtste soort.

 

Als de kiezers – door deze grote middenpartijencoalitie inclusief het College –zo in het ootje worden genomen als  nu dreigt te gebeuren, hoe willen we dan samen het te hernieuwen vertrouwen in de lokale politiek en het lokaal bestuur bewerkstelligen, eraan gaan (en blijven) bouwen?

 

8.       Afbraakbeleid werkt niet.

Het is niet goed uit te leggen dat het afbreken van Papendrecht goed zou zijn voor Papendrecht. Het is niet goed in te zien waarom het uithollen van bevoegdheden van de gemeente Papendrecht een verbetering zou zijn voor de inwoners, de werkers en het bestuur; het valt niet goed te volgen wat het steeds verder marginaliseren van het belang van de gemeente Papendrecht en haar ambtenarenapparaat ten goede zou keren aan de kansen en mogelijkheid voor verdere groei en ontwikkeling, het ontwikkelen van nieuwe perspectieven, talentontwikkeling, het fier en krachtig leiding geven aan een goede bestuurlijke infrastructuur die de belangrijkste voorzieningen voor de inwoners borgt én op een goede wijze regelt. Denk aan veiligheid. Veiligheid is een van de belangrijkste beleidsvelden in het beleidsspectrum. Daar willen wij zelf over gaan, daar moeten wij zelf over blijven gaan, dat mogen wij ons toch nooit uit handen laten nemen?

Hoe staat het met de immateriële en volksgezondheid-veiligheid van onze inwoners?

 

9.       Milieu.

Nog zo’n fundamenteel belangrijk beleidsveld. Dat is van ons, daar gaan wij over; dat gaan wij niet outsourcen naar technocratische elites die alleen maar aan hun eigen topinkomen denken. Denk aan de GR OZHZ, denk aan de HVC. Een salaris van bijna 300 duizend euro per jaar. Dat is te gek voor woorden. Notabene uit publieke middelen. Dat staat allemaal veel te ver van de gemeente af. Daar zijn bovendien kritische rapporten van de Rekenkamer over verschenen. Kritische rapporten die dit College voor de Raad heeft achtergehouden. Ja, … pas nadat onze fractie daar om had gevraagd is er actie ondernomen. College, wij roepen u op een betere invulling te geven aan de actieve informatieplicht van de Gemeenteraad. U bent daaraan gehouden, conform de wet. Maar u verdient het om een motie van wantrouwen te krijgen, want die opstelling richting de Raad is niet zoals het hoort. Waarom bent u zo bang voor de Raad dat u de Raad te laat en niet volledig informeert? Het vorige College had hier ook al een handje van. Dit is volgens onze fractie niet de goede weg.

Zeker op cruciale beleidsvelden waar de Raad een beslissende stem als politiek hoogste orgaan van de gemeente Papendrecht heeft is het van het allerhoogste belang dat u de Raad informeert.

 

De in onze ogen ronduit beschamende opstelling richting bewoners aan de Noordhoek van dit College is een ander onderwerp waarover wij nog komen te spreken. Inmiddels diende onze fractie nieuwe zgn. Artikel 40 vragen in over de opstelling van het College in de richting van de inwoners ter plekke. Zo de mensen in de kou laten staan is een regelrechte schande. Kiezen voor de centen, voor het bedrijf, voor de eigen positie, met Christelijke politiek in de goede zin van het woord heeft dit allemaal niks meer te maken, en dan spreken wij niet alleen de wethouder maar het hele College hierop aan. Het is laf, juridisch slap, want geen contra-expertise op de belangrijkste dossiers laten uitvoeren, het is veel te volgzaam, het is wegduiken, het is schandalig om de inwoners ter plekke zo in hun sop gaar te laten koken. Zo weinig wellevend en netjes, zo weinig voorbeeldig als openbaar bestuur, zo perspectiefloos. Waarom geen visieontwikkeling(?), waarvoor onze fractie een pleidooi heeft gehouden, waarom geen uitplaatsing naar een geschiktere locatie? Durf dat nou eens, steek je nek nou eens uit, doe er wat aan! “Wijk af, spring op en dans door”. Met dank aan Loesje.

 

10.   Nedstaal.

Schandalig dat dit College voor zijn verantwoordelijkheid wegduikt om de inwoners van Papendrecht tegen deze asbestbedreiging te beschermen. Schandalig dat het College zijn handen van dit dossier heeft afgetrokken. Onze fractie heeft weer een vraag gesteld. De portefeuillehouder milieu van de Drechtsteden heeft zijn hulp aan de gemeente Alblasserdam wél toegezegd. Ons College laat de gemeente Alblasserdam zakken als een baksteen.

 

11.   Verspilling en blindheid voor het lokale belang.

Het is duidelijk dat de grote middenpartij er moest komen om de loketfunctie te bemannen die de landelijke politiek met de Rijksdecentralisaties in petto had. Operatie de Grote Gelijkschakeling. De gemeente Papendrecht zou in dat plan rustig kunnen worden opgeheven; de grote middenpartij gaat alles regionaal wel regelen. Samen met Dordrecht. “Samenwerken! Wat fijn” zei de muis (Papendrecht) tegen de olifant (Dordrecht)? En: “wat stampen we lekker samen”, zei de muis tegen de olifant. En de olifant stampte de muis in de grond. Fijn.

In de GR Drechtsteden zien we een dominantie van Dordrecht op alle fronten. Alleen politieke ‘onbenullen’ zien dit niet. Door intensiever samen te werken leveren wij onszelf als gemeente Papendrecht elke vergadering weer een stukje meer uit aan de grote olifant, die Dordrecht heet.

 

De woordvoerder van de zgn. onafhankelijke Rekenkamercommissie Drechtsteden had het afgelopen dinsdag ook al over een olifant. Je kon bij het mislukte Drechtsteden Noordoevers project maar een deel van de olifant zien. Interessant. Dat betekent dus dat wij ook maar een deeltje van die olifant hebben gezien? Welk deel vraag je je dan af. En omdat wij maar een deel van die olifant hebben gezien, heeft de olifant ons erin geluisd. Jawel, dat grapje kost Papendrecht nog steeds 1,2 miljoen euro. Een flink bedrag dat wij nu reserveren, omdat we de olifant niet goed zagen, en dat voor een niet ontwikkeld woningbouwproject in … Hendrik Ido Ambacht! Wat een blunder.

 

Dames en heren, de toenmalige fractie Lammers en voorloper van OP was de énige die zich er toen al in maart 2012 tegen verzette. En nu zitten wij allemaal met de gebakken peren. Omdat er toen niet werd geluisterd. Zo simpel is het. Waar moeten we het zoeken om de begroting rond te krijgen? Hoe vinden we een oplossing voor al die tekorten? Hoe vangen we de kortingen op die met de Rijksdecentralisaties gepaard gaan? Ja, het Rijk maakt het zichzelf makkelijk, het Rijk schuift belangrijke uitvoeringsdossiers van het Rijk naar het gemeentelijke niveau zonder de daarbij behorende financiën. Die kortingen mogen de gemeenten zelf invullen. Aha, daar komt die loketfunctie van Rijksbeleid van de grote middenpartijencoalitie weer naar voren. Het was allemaal van tevoren bekokstoofd.

 

Onze fractie zegt heel duidelijk: had naar ons geluisterd, had geen onrendabele investeringen in en reserveringen gedaan ten gunste van andere gemeenten. Dan hadden we nog voldoende middelen vrij gehad om de bezuinigingen op te vangen.

 

Papendrecht dient zelfstandig, autonoom en zelfbeschikkend te blijven. Mogen wij aan de grote middenpartij vragen om geen maatregelen meer te nemen die dit gezamenlijke streven onderuit haalt? Mogen wij de grote middenpartij vragen trouw te zijn en te blijven aan de Papendrechters? Mogen wij de grote middenpartij vragen naar de inwoners van Papendrecht te luisteren, alvorens tal van beslissingen en besluiten te nemen die recht tegen een Onafhankelijk Papendrecht ingaan?

 

12.   Het ontbreekt aan een wervende en wervelende politieke visie

Kijken we naar de plannen voor het komende jaar, dan valt onze fractie op dat er zo weinig politieke visie te bespeuren valt. Wat wil deze coalitie nou helemaal? Het is almaar bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Waar staan de investeringen, in goede wegen zonder gaten in het wegdek, in openbaar groen, in goede gebouwen en scholen, in vernieuwing van de voorzieningen, denk bijvoorbeeld eens aan Interval, het jeugdcentrum, maar ook aan een goede repetitieruimte voor Excelsior, kortom de investeringen die randvoorwaardelijk en noodzakelijk zijn ter ondersteuning van een beter werk-, woon-, recreatie- en leefklimaat voor de inwoners van Papendrecht.

 

Verzelfstandiging van het theater en het sportcentrum is geen goed idee als dat zou impliceren dat deze voorzieningen te weinig voor het publiek, onze inwoners en bezoekende omwonenden, open zijn en te duur worden. Daarvoor dienen eerst stevige garanties te komen.

Waar staan de investeringen in de sociale, maatschappelijke, publieke, culturele voorzieningen en faciliteiten die de Papendrechters dienen te ondersteunen in hun wens zichzelf verder te ontplooien en mens te worden dan wel aan hun mens-zijn verder te werken? De gemeente heeft hier een actieve rol als het aan Onafhankelijk Papendrecht ligt.

 

13.   Waarom wordt er van de landelijke trend afgeweken?

De landelijke trend is, op het gebied van de cultuurpolitiek is dat heel opvallend, juist een investering te doen in de jeugd. Wij snappen daarom niets van de bezuinigingen op het jeugdtheater Hofplein. Een theater dat zoveel successen boekt met Papendrechtse kinderen. Dat mooie producties verzorgt en kinderen een kans biedt hun talenten te ontplooien.

 

14.   Waarom wordt het fijnmazige sociale weefsel in de samenleving kapot gescheurd?

Maar kijk ook nog eens naar het fijnmazige sociale weefsel in de samenleving. Dat mag je niet zomaar kapot scheuren, want dat is wat nu dreigt te gebeuren. Het Wijkgericht Werken maak je kapot als je, zoals het College en de grote middenpartijencoalitie voorstellen, er vijftig duizend euro op gaat bezuinigen. Dan hef je in feite het Wijkgericht werken op. Wij kijken nog even naar de verkiezingsprogramma’s en roepen in herinnering wat partijen allemaal vonden van het wijkgericht werken. Het was van belang, het was belangrijk voor de sociale samenhang en cohesie van mensen in de wijken in Papendrecht. Het was zo belangrijk dat men het in stand wilde houden. En nu? Amper een half jaar verder, komt deze coalitie met een plan het Wijkgericht werken de facto op te heffen. Op de vrije budgetten, zo hebben wij in de commissie gehoord, van 45 duizend en 18 duizend euro voor de nieuwsbrieven wordt als het aan het College ligt 50 duizend euro bezuinigd. Dat betekent dat er geen uitweg meer is voor de mensen die thans het Wijkgericht werken vorm en inhoud geven. De gemeente Papendrecht wordt bedankt. Dat kun je niet maken. Wat wij moeten doen is eigenlijk juist investeren in het Wijkgericht werken.

 

15.   Waarom het Wijkgericht Werken kapot scheuren?

We hebben allemaal de mond vol van zelfredzaamheid. We hebben allemaal de mond vol van mantelzorg. We hebben allemaal de mond vol als het gaat om eerst kijken of mensen de problemen in hun eigen kring kunnen oplossen. We hebben allemaal de mond vol van jongeren die in de buurt ‘hangen’ en niks zinnigs lijken te doen. We hebben allemaal de mond vol als er sprake is van burenoverlast. We hebben allemaal de mond vol van een volstrekt gebrek aan activiteitenaanbod voor de jeugd in Papendrecht. We hebben allemaal de mond vol met klachten, maar jongerencentrum Interval laat dit College zakken als een baksteen. Er komt geen nieuw gebouw zoals dat wel in de planning stond.

 

We hebben allemaal de mond vol van zaken die anders of beter moeten, maar wat we hébben laten we versloffen of maken we kapot, richten we te gronde, verscheuren we in onze blinde woede, in onze middelmatige ongeïnteresseerdheid en in onze lauwe betrokkenheid bij de werkelijke problemen in de buurten, in de wijken, in de straten en op de pleinen van onze gemeente Papendrecht.

 

En dan gaan we het Wijkgericht werken opheffen? Niet te bevatten. Niet te begrijpen. Je gaat toch geen immateriële infrastructuur kapot maken die je misschien over een paar jaar weer hard nodig hebt? Een amendement waardig. Als we nou geen geld hadden dan was het misschien nog te begrijpen. Maar dat is niet zo. We hebben komende jaren een positief saldo op de begroting staan. Het gaat hier dus alleen om de politieke wil. De politieke wil om het Wijkgericht Werken te ondersteunen. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht staat vierkant achter het Wijkgericht Werken en wil dat de aangekondigde bezuiniging van tafel gaat.

 

Voorzitter, mogen we even iets kwijt over het verhullende taalgebruik van dit College?

Want, het ging ons allen er toch om transparant te zijn? Dus niet zeggen dat je iets wilt "versterken" als je eigenlijk bedoelt dat je het wilt verzwakken, en kapot wilt scheuren. Want terugtreden als lokale overheid impliceert bezuinigen en daarmee “versterk” je niet: je bereikt precies het omgekeerde! Wees daar eerlijk over.

 

Het Wijkgericht werken in de woorden van het College “versterken” en “verbreden” … en dat terwijl de organisaties die daarbij behulpzaam moeten zijn al overbelast zijn. Die zitten daar helemaal niet op te wachten. Wees dan eerlijk en zeg gewoon dat je het Wijkgericht Werken wilt opheffen. Onmogelijk maken door te weinig budget toe te kennen en daarbij de leugen verspreiden dat je “versterkt” en “verbreedt” is in onze ogen een motie van wantrouwen waardig. En omdat we de jonge onervaren wethouder die het Wijkgericht Werken in zijn portefeuille heeft niet alleen hiervoor aan het kruis willen nagelen pakken we gelijk het hele College even mee.

 

Wij zullen vandaag een amendement indienen om het Wijkgericht Werken de komende jaren voor Papendrecht te behouden en de bezuinigingen terug te draaien. We doen dat samen met het PAB. Als oppositiepartijen vinden wij het ongehoord wat hier gebeurt en wij zullen ons met alle kracht die in ons is verzetten tegen het moedwillig kapot scheuren van het Wijkgericht Werken in onze gemeente. Samen met het PAB dienen wij nog vier andere amendementen in als oppositie. Ook ondersteunen wij nog amendementen ter in stand houding van subsidie van het Hofplein theater en het toewijzen van een realistisch budget aan de Rekenkamer.

 

Voorzitter, wij maken ons grote zorgen over de lijn van deze middenpartijencoalitie en het huidige College. Het is een lijn die lijnrecht ingaat tegen de belangen van de gemeente Papendrecht en haar inwoners. Het is een lijn die Papendrecht uiteindelijk wil opheffen. Ten gunste van iets vaags als een Drechtstad. Ook al wordt het glashard ontkend en wordt erover gelogen, wij zien duidelijk dat dit de bedoeling is.

 

Wij hebben de (geheime) stukken gelezen in de Raadkamer. In die stukken stond dat binnen het management de discussie speelde dat een keuze voor het nieuwe klantcentrum een keuze voor een interne reorganisatie impliceert. De zogenaamde ‘achterblijvende’ organisatieonderdelen zouden van onvoldoende omvang en gewicht zijn. Dat betekent dat ons ambtenarenapparaat compleet zal worden uitgehold als de plannen die het College met het zogenaamde Drechtstedelijk Klant Contact Centrum heeft door zouden gaan.

 

16.   Wij hebben als gemeente geen klanten, maar burgers!

In de commissie ABZ heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht met de meest krachtige bewoordingen haar protest laten horen tegen het zgn. DKCC. Het DKCC betekent, als daartoe besloten wordt, het einde van de onafhankelijkheid, de zelfstandigheid, de autonomie, de zelfbeschikkendheid van de gemeente Papendrecht. Het betekent de facto het op ondemocratische wijze ‘weg-organiseren’ van wat sinds Napoleon tweehonderd jaar lang de gemeente Papendrecht is geweest. Het Drechtsteden Klant Contact Centrum wordt ondergebracht bij Dordrecht. Ondergeschiktheid is dan het parool. Van gelijkwaardigheid is geen sprake.

 

Onafhankelijk Papendrecht is tegen ondergeschiktheid aan Dordrecht. Aan wie of welke gemeente dan ook. Onafhankelijk Papendrecht wil zich strijdbaar inzetten voor zelfbeschikking, autonomie en zelfstandigheid van de inwoners van Papendrecht. Onafhankelijk Papendrecht wil ervoor zorgen dat de gemeente Papendrecht als eerstelijnsoverheid beschikbaar blijft voor de inwoners van Papendrecht. Voor jong en oud. Voor de Zwarte Piet, maar ook voor de Gekleurde Piet.

 

Onafhankelijk Papendrecht wil dat paspoorten op het gemeentehuis van Papendrecht door inwoners van Papendrecht kunnen blijven worden opgehaald. En niet dat deze dienst aan onze burgers over en paar jaar weg wordt gereorganiseerd door de gemeente Dordrecht. Die als het aan het zittende College zit dan de macht krijgt over ons.

 

Onafhankelijk Papendrecht wil dat alle gemeentelijke diensten aan de inwoners van Papendrecht en in het gemeentehuis voorhanden zijn en dat daar deskundige ambtenaren en medewerkers zijn om de vragen van de inwoners van Papendrecht op een goede  wijze te beantwoorden.

Onafhankelijk Papendrecht wil fractiekamers in het te verbouwen gemeentehuis zodat de inwoners beter bediend kunnen gaan worden door de gemeenteraadsleden. Daar heeft onze fractie een brief over geschreven, die binnenkort op de agenda zal komen. Het College mag wel wat minder in de lokale krantjes; wat kost dat niet, elke week al die oversized foto’s van de Collegeleden in de krant te laten zetten?

 

·         Laten we het resumerend nog eens zeggen: paspoorten, contacten met ambtenaren op het gemeentehuis, verkiezingen, algemene plaatselijke verordening, de WABO en zo verder dienen niet geoutsourcet te worden naar Dordrecht. Al deze fundamentele functies, het hart van de dienstverlening aan de burgers, de inwoners van Papendrecht, dient te allen tijde in de eigen gemeente voorhanden te zijn én te blijven.

 

17.   De dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen is één van de meest essentiële kerntaken en activiteiten van de lokale overheid.

Dit is misschien zelfs wel de meest essentiële en fundamentele: het hart van de gemeente. Teken daarbij aan dat het bij ‘burgerzaken’ en ‘de vergunningen van publiekszaken’ voor zo’n 90 procent gaat om de uitoefening van de wettelijke taken, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de burgemeester [1]. Dat geldt overigens ook voor de organisatie van verkiezingen. In de keuze tussen enerzijds het ‘Drechtstedelijk Klant Contact Centrum’ (DKCC), een hostingsvoorstel van de zijde van de gemeente Dordrecht, en anderzijds de ‘Business Case Papendrecht’, zoals uitgewerkt door de eigen organisatie, gaat onze voorkeur uit naar de BCP.

Het besluit tot uitplaatsing van de dienstverlening is niet alleen ingrijpend, maar ook onomkeerbaar.

Om die reden zal de fractie van Onafhankelijk Papendrecht samen met de fractie van het Papendrechts Algemeen Belang een amendement indienen.

 

18.   Wij blijven als Papendrecht zelf onze eigen verkiezingen organiseren.

De organisatie van de verkiezingen kan door een zelfstandig, autonoom en zelf beschikkend Papendrecht nooit uit handen worden gegeven aan de gemeente Dordrecht en dus ook niet in een of andere constructie aan een ‘Drechtstedelijk Klant Contact Centrum’ (DKCC), zijnde een hostingsvoorstel van de zijde van de gemeente Dordrecht.

Allez citoyens, aux barricades!

 

Dank voor uw aandacht.

 

(Ruud Lammers)

fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht

 

 

In te dienen amendementen:

a)      Amendement DKCC Papendrecht

b)      Amendement rMJP

c)       Amendement Wijkgericht werken

d)      Amendement Verzelfstandiging Sportcentrum Papendrecht

e)      Amendement verzelfstandiging theater De Willem

f)       Amendement subsidie Jeugdtheaterschool Hofplein

g)      Amendement RKcie Papendrecht

h)      Motie Parkeerbeleid[1] COLLEGE, dinsdag 23 september 2014 BESLUITENLIJST WEEK 38 (15 t/m 19 september 2014)