Tekst algemene beschouwingen 12 juli 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons verkiezingsprogramma (“Opkomen voor de Papendrechters”) is leidend bij onze verbindende en kritische inzet en inbreng namens de fractie in de oppositie gedurende deze bestuursperiode.

In het verkiezingsprogramma hebben wij belangrijke doelen en thema’s genoemd die richting geven aan ons handelen.

 

Wij hopen op een vruchtbare samenwerking met de andere oppositie- én met de coalitiepartijen.

Wij geven graag de volgende kaders mee voor het komende jaar en periode. En wij zullen twee moties indienen als opmaat naar de begrotingsbehandeling in het najaar.

 

Mediafonds Papendrecht

De eerste motie is de Motie Mediafonds Papendrecht. Wij zijn de mening toegedaan dat de kwaliteit van de journalistiek in onze gemeente een impuls kan gebruiken. In de gemeente Leiden is inmiddels een succesvol experiment gestart met een Mediafonds. Doordat de onafhankelijkheid van dit fonds is geborgd kunnen (onafhankelijke) journalisten een beroep doen op dit fonds. Eenmaal geaccepteerd als aan de voorwaarden is voldaan kunnen deze journalisten de commissie- en raadsvergaderingen verslaan in de verschillende media. Van de Huis-aan-Huis bladen en websites met nieuws uit de buurt tot aan de lokale en regionale omroepen. Doordat de gemeente de financiering op zich neemt en door middel van een geborgde onafhankelijke constructie gewerkt wordt kunnen journalisten niet achteraf door de politiek teruggefloten worden. De journalisten die meedoen behouden hun journalistieke integriteit en zijn volstrekt onafhankelijk. Wij bevelen de raad aan deze motie te steunen, aangezien wij van mening zijn dat hiermee een kwalitatieve sprong kan worden gemaakt als het gaat om verslaglegging van het in de commissies en in de gemeenteraad verhandelde.

 

Nieuwbouw scholen VO

Wij hechten tevens aan de vernieuwing van de scholenbouw in het Voortgezet Onderwijs. Nadat wij dit ter sprake hadden gebracht in de commissie samenleving is het wat ons betreft zo dat nog deze bestuursperiode spijkers met koppen zullen moeten worden geslagen. Nieuwbouw van beide scholen apart en samenwerking in enige modaliteit of samen in één nieuw schoolgebouw met behoud van eigen identiteit. Beide opties zijn wat ons betreft mogelijk. Het ligt voor de had op de reeds bestaande locaties nieuw te bouwen. Bouwen in het Oostpolderpark is en blijft geen optie wat ons betreft.

Omdat Papendrecht een onderwijsgemeente wil zijn (en blijven) lijkt het ons aardig als het ontwerp van de nieuwe scholen vernieuwend en eigentijds is. Misschien vormt deze uitdaging een prachtige opdracht voor een architect die hier voeling mee heeft en die met verfrissende ideeën zal komen.

 

Leefbaarheid in de gemeente

Leefbaarheid is ook een kader waar wij de plannen van het College op willen gaan toetsen. Hoe pakken alle maatregelen uit voor de direct omwonenden? Denk hierbij aan de verbreding van de A15 en de vernieuwing van de N3. Bereiken, om een voorbeeld te noemen, onze ideeën met betrekking tot mos-wanden die fijnstof afvangen een gewillig oor? Wij zijn benieuwd van het college te vernemen.

 

Veilig drinkwater uit de kraan

De tweede motie die wij indienen is de motie veilig drinkwater uit de kraan. Nadat wij in november 2017 duidelijk hadden gemaakt dat er drastische stappen ter verbetering gezet dienden te worden als het gaat om het tegengaan van allerhande lozingen van giftige stoffen in ons milieu en in de rivier, in het grondwater en in de lucht, zijn er betreurenswaardig genoeg nog eigenlijk geen stappen gezet in de goede richting. Recent heeft een uitspraak van de rechter roet in het eten gegooid als het gaat om het tegengaan van lozingen op de rivier door DuPont/Chemours. Wij ontkomen er niet aan naar alternatieve oplossingen te zoeken voor een groeiend maatschappelijk én milieuprobleem.

De vervuiling van ons leefmilieu is eerder toe- dan afgenomen en dat vraagt om drastische stappen om de gezondheid van onze inwoners te beschermen. Wij dienen derhalve een motie in en wij hopen dat deze op uw steun kan rekenen.

 

Tot slot de Lightrail. Het is volgens ons van belang actief in te zetten op een snelle spoorverbinding vanuit Papendrecht rechtstreeks naar Rotterdam. Bij de stemming vorige week in de Drechtraad was 1/3e deel voor en 2/3e deel tegen. Er is dus nog werk aan de winkel. Er zijn in de gemeenten in de noordflank van de Drechtsteden serieuze partijen die het zien zitten. Wij zouden het toejuichen als het College zich zal inzetten  voor een betere bereikbaarheid, juist ook via het openbaar vervoer, van onze gemeente. Snelle, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige spoorverbindingen horen daarbij. Het lijkt een toekomstverhaal, maar de tijd gaat snel en het is zaak hier nu al op in te zetten.

Motie Mediafonds (aangenomen)
m13 Mediafonds vs 2.pdf
Adobe Acrobat document 371.7 KB
Motie veilig water uit de kraan
m6 veilig water uit de kraan.pdf
Adobe Acrobat document 896.3 KB