Beleid Provincie Zuid-Holland, aanpak Chemours inzake GenX en overige giftige stoffen

Den Haag - 21 april 2017

 

De provincie Zuid-Holland scherpt de omgevingsvergunning van Chemours verder aan. Met de aan het bedrijf opgelegde wijziging neemt de provincie vanuit haar verantwoordelijkheid als bevoegd gezag maatregelen om de vergunde emissies van de GenX stoffen naar water en lucht aanzienlijk te verlagen.

 

Naast de verlaging van emissies verplicht de provincie Chemours om te onderzoeken hoe de emissies naar de lucht en het water nog verder kunnen worden teruggedrongen.

Omwonenden en betrokkenen maken zich zorgen om de uitstoot van stoffen bij het bedrijf Chemours. De provincie deelt die zorgen. Veilig drinkwater en een veilige leefomgeving zijn cruciaal en hebben voor het provinciebestuur prioriteit. Samen met het Rijk, waterschap en gemeenten blijft de provincie zich hiervoor inspannen. De aanscherping van de vergunning is een van de concrete acties.

 

Bedrijven zijn primair zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in en om het bedrijf en moeten tenminste binnen de verleende vergunning handelen. De provincie heeft de taak om op basis van bestaande wet en regelgeving vergunningen te verlenen, toezicht te houden en te handhaven bij overtredingen. Met deze aanscherping van de omgevingsvergunning van Chemours neemt de provincie Zuid-Holland vanuit haar verantwoordelijkheid als bevoegd gezag maatregelen om de vergunde emissies van de GenX stoffen naar water en lucht aanzienlijk te verlagen.

Oplegnotitie inzake 'GenX'
OP -oplegnotitie GenX DuPont.pdf
Adobe Acrobat document 467.4 KB
Brief GS Zuid-Holland 21 april 2017
Lid GS brief Vermeulen-Janssen Informati
Adobe Acrobat document 3.6 MB
Mediaverklaring Chemours 20 april 2017
MediaverklaringGenXinstallatiewaterFINAA
Adobe Acrobat document 407.2 KB

B2. Brief Dordrecht namens ZHZ-gemeenten
Adobe Acrobat document 2.3 MB

Links - Brief van de gemeente Dordrecht aan het ministerie van I&W met het verzoek tot het opstellen van een landelijk beleidskader bodem voor perfluoralkylstoffen (PFAS).