Brug N3 over rivier de Merwede

Figuur 1 foto: Willem van Twist
Figuur 1 foto: Willem van Twist

 

Papendrecht, donderdag 25 juni 2015

 

Betreft:    bewoners Huys de Merwede  / overlast N3 (roet, fijnstof, geluid, gevaarlijke stoffen emissies) / oproep tot een dialoog alsmede visieontwikkeling  met betrekking tot de ontwikkeling van een veiliger, beter en duurzamer lokaal milieubeleid

 

 

Geachte heer de Bruin,

 

Tot ons wendde zich een vertegenwoordiging van de Vereniging van Eigenaren van Huys de Merwede. Er wordt door bewoners van Huys de Merwede in toenemende mate veel overlast ervaren door het drukke verkeer op de N3.

 

De bewoners maken zich concreet zorgen om een aantal zaken, overlast van (verkeer en vrachtverkeer op de brug van) de N3 betreffende. Zij hebben zich eerder al vruchteloos tot Rijkswaterstaat gewend. Zij krijgen geen antwoord op hun brief (zie de rode tekst in de bijlage).

 

De bewoners geven aan hun geduld te verliezen en zijn van plan in actie te komen als er niet naar hen geluisterd wordt. Bezettingen van de brug van de N3 tijdens de spits moeten niet op voorhand worden uitgesloten. Wij zijn gewaarschuwd.

 

Daarom vragen wij u als college de bezwaren die de bewoners inbrengen serieus te nemen en als college in de richting van Rijkswaterstaat in actie te komen. Voorkomen van landelijke negatieve media aandacht is (ook) in het belang van de gemeente Papendrecht, althans zo schijnt het ons toe. Het tot nu toe positieve Koningsdag 2015 beeld dat met het nodige subsidiegeld werd gecreëerd kan zomaar in één klap kantelen. Wij zijn gewaarschuwd.

 

Waar hebben de bewoners last van? Hierna volgt een overigens niet uitputtende opsomming:

-          de planken (verbindingsstukken) op het hefgedeelte van de brug over de Merwede gaan weer los zitten en rammelen als een wasbord;

-          helaas is het los gaan zitten van de planken een verschijnsel dat zich periodiek manifesteert;

-          het almaar toenemende zware vrachtverkeer maakt het er niet beter op en doet roet-, fijnstof-, geluids-, alsmede grofstof en gevaarlijke stoffen- overlast elk jaar toenemen;

de terrassen van Huys de Merwede liggen bedekt onder een dikke laag zwart stof, aldus de bewoners ter plekke.

-          alleen nieuw asfalt aanbrengen op de brug inclusief het hefgedeelte lost het probleem van de rammelende planken niet op;

-          de lage geluidsschermen op de brug kunnen het vele geluid (decibellen) dat geproduceerd wordt niet afdoende tegenhouden;

-          er zit spanning tussen de kennelijke normering en het over de jaren heen telkens een beetje oprekken van die normering, waardoor de overlast legitiem lijkt te zijn, maar als bewoners merkt men het tegenovergestelde. De overlast neemt toe in plaats van dat deze binnen de normering dezelfde blijft;

-          Rijkswaterstaat houdt zich in de ogen en oren van de bewoners Oost-Indisch doof voor hun terecht beleefde klachten;

 

Bij het ontwerpen van de brug zijn indertijd óf cruciale fouten gemaakt óf de brug is gedateerd te noemen. Er werd geen apart fietspad aangelegd. Het fietspad is pas aangelegd terzijde van deze brug na een dodelijk fietsongeluk óp de brug. De brug is oorspronkelijk ontworpen voor plaatselijk verkeer, een verbinding over de Merwede. Vroeger toen de brug er nog niet was en ook de Deltawerken nog niet waren gerealiseerd kenmerkte onze streek zich door de overgangen over de rivier tijdens de getijden. Vandaar dat veel gemeentenamen eindigen op ‘Drecht’, hetgeen doorwaadbare plaats betekent.

 

 

Regeren is vooruit zien.

Met de toename aan verkeer over de jaren heen, de toename van de door inwoners van onze gemeente ervaren verkeersoverlast, met de aangekondigde acties van Milieudefensie om de overlast van het verkeer op de ‘Dordtse ring’ terug te dringen, zijn dit zaken die wij met elkaar zouden moeten willen adresseren.

Volgens de bewoners van Huys de Merwede, en wij denken dat zij hier een punt hebben, voldoet de huidige brug (eigenlijk) niet meer. Deze werd ontworpen in een periode dat er weinig verkeer over de brug reed, men kon toen ten tijde van de bouw de enorme groei van het autoverkeer niet voorzien.

Het milieu staat in onze regio enorm onder druk.

Papendrecht staat al jaren in de top van meest vervuilde gemeenten.

Zeggen dat het (fijn-)stof van elders naar ons overwaait is een dooddoener om er niks aan te doen.

 

Dan zijn er verder nog enige bijkomende vraagstukken.

De brug over de N3 is dé gevaarlijke stoffen route van Rotterdam naar Duitsland, althans maakt daar een cruciaal onderdeel van uit. Als er op de brug van de N3 iets misgaat met gevaarlijke stoffen is (de bevolking van) Papendrecht het slachtoffer.

Dempen we de put pas als er een schaap zal zijn verdronken?

Net als bij de aanleg toentertijd van een aparte fietsstrook, toen er een dodelijk fietsongeluk op de brug had plaatsgevonden?

 

Hoe zal de toename van het aantal vrachtwagenbewegingen vanuit en naar de Container terminal in Parc Nieuwland (op grondgebied van de gemeente Alblasserdam, maar grenzend aan ons eigen grondgebied) zich gaan manifesteren? Dat gaat zeker leiden tot nog meer vervoersstromen, in de orde van grootte van 1000 extra vrachtwagenbewegingen per etmaal. Dat komt er allemaal bij.

Heeft men hierover nagedacht? Van tevoren?

 

Rijkswaterstaat heeft als bezuiniging de uitbreiding van de A15 met meer rijstroken in de ijskast gezet. Kunnen we hieraan als gemeente nog wat doen en Rijkswaterstaat nog een keer op de koffie uitnodigen om het dáár eens met elkaar over te hebben?

 

Tunnel onder de Merwede?

 

Gelet op de vervanging van de brug waarop wat de fractie van Onafhankelijk Papendrecht betreft aangestuurd zou moeten worden, bezien vanuit de belangen van de gemeente Papendrecht en haar inwoners, zou ondertunneling van de Merwede de beste remedie zijn. Naast handhaving van de 80 km per uur grenssnelheid.

Dit zou niet alleen veel geluids- en stofoverlast weg kunnen nemen, maar tevens de veiligheid vergroten. Lucht kan dan worden gefilterd. Mogelijk dient dan de gevaarlijke stoffenroute ook te worden aangepast/verlegd, maar dat zou in overleg met Rijkswaterstaat besproken kunnen worden.

 

Wij hebben begrepen dat u als college het feit dat de fractie van Onafhankelijk Papendrecht vaak de nodige vragen stelt als een probleem bent gaan ervaren. U gaat nu het aantal vragen bijhouden, maar de vraag is of u niet beter aan het werk kunt gaan in plaats van ambtenaren zich daarmee bezig te laten houden. Wat ons betreft is dat verspilde moeite.

 

In de milieudossiers is echter zo ontzettend veel mis dat wij wel moeten.

 

Wij noemen u, zonder uitputtend te willen zijn, de dossiers van Nedstaal met de morbide plannen van  asbestverwerking, die wij (mede met anderen) hebben tegengehouden. Wij noemen u een van de zijde van onze fractie ingestuurde brief aan Rijkswaterstaat inzake onder andere de illegale olielozingen waarop nog steeds niet werd geantwoord. Wij noemen u de door het lokale bestuur vergunde maar in strijd met landelijke richtlijnen en milieuwetgeving plaatsvindende overlast door het bedrijf de Rivierendriesprong aan de Noordhoek. Wij noemen u de ingetekende windturbines aan de overzijde van Huys de Merwede waartegen wij in het geweer zijn gekomen. Dordrecht op het matje roepen. En nu weer de overlast die bewoners ervaren van het verkeer op de brug van de N3.

 

Er is een omslag gaande: de inwoners van Papendrecht nemen er geen genoegen meer mee als een college, een bevoegd gezag, met een glimlach rond de lippen stelt zijn beste te doen. Er moeten resultaten worden geboekt. Boter bij de vis.

Dat geldt niet alleen de omwonenden van Nedstaal. Dat geldt niet alleen de omwonenden van de Rivierendriesprong. Dat is ook wat de bewoners van Huys de Merwede van u/ons vragen.

Zorg ervoor dat Rijkswaterstaat niet alleen naar hun kritiekpunten luistert maar er ook wat aan gaat doen! U als college kunt meer gewicht in de schaal leggen dan de bewoners sec.

 

Wij vragen u dan ook met klem in actie te komen richting Rijkswaterstaat en plannen te maken.

Waar een wil is, is een weg.

Wij vragen u daarbij transparant te zijn en open en communicatief met ons als raad en met de inwoners in overleg te treden. Ons bij voortduring op de hoogte te stellen van uw stappen, ons daarbij als raad en als inwoners actief te betrekken, aan de voorkant van het proces, zodat wij een gezamenlijke aanpak kunnen definiëren ten aanzien van het opruimen van in dit concrete geval de overlast die de bewoners van Huys de Merwede thans ervaren.

 

Wij roepen u als college op om het gesprek met de bewoners van Huys de Merwede op te zoeken (zie voor de contactgegevens van hun contactpersoon de brief in de bijlage hierachter) en in gezamenlijkheid een visie te ontwikkelen, waarbij wij u als college op onze beurt tevens vragen de raad hierin te willen betrekken.

Het is tijd voor visieontwikkeling, voor actie, voor een schoner, duurzamer, leefbaarder, gezonder, veiliger en beter Papendrecht.

 

 

Hoogachtend,

 

Fractie Onafhankelijk Papendrecht

 

Ruud Lammers

fractievoorzitter

 

brief college 25 juni 2015 inzake overla
Adobe Acrobat document 487.2 KB
C-e_OP-_Vermeende_overlast_N3.pdf
Adobe Acrobat document 361.7 KB