· 

Geen toegevoegde waarde bij het dragen van een mondkapje

Geen toegevoegde waarde bij het dragen van een mondkapje

Het dragen van een mondkapje heeft geen toegevoegde waarde. Er is inmiddels zoveel wetenschappelijk gefundeerde informatie bekend dat het dragen van een mondkapje geen toegevoegde waarde heeft bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Waarom wil het kabinet het dan wel? Het is eerder een disciplineringsmaatregel, want het blijkt het kabinet erom te gaan een Social Credit Systeem naar Chinees model in Nederland in te voeren.

 

Onverstandig

Het coronabeleid gaat tegen de Grondwet in. De recente invoering van de QR-code voor toegang tot horeca en evenementen roept naast de nodige weerstand vanuit de samenleving ook een aantal juridische vragen op. Is deze overheidsmaatregel legitiem en in hoeverre schendt deze maatregel het wettelijk verankerde gelijkheidsbeginsel?

 

Gezondheidsrecht boven strafrecht

Als er sprake is van een gezondheidscrisis en we willen die succesvol aanpakken, dan kunnen we dat beter doen binnen het gezondheidskundige domein. Het strafrecht erbij halen is niet verstandig, want met het strafrecht wordt het kritisch potentieel (= de mensen die nadenken) gecriminaliseerd. En dat leidt niet tot de gezamenlijk gedragen oplossingen die juist nu zo hard nodig zijn, en ook niet tot een betere onderlinge verstandhouding. Het kabinet creëert door middel van het strafrecht eerder een ‘omgekeerde realiteit’, die eerder tot tweedeling leidt en die tweedracht zaait in plaats van harmonie en in maatschappelijke zin goede resultaten.

 

QR-code betekent een ferme inbreuk op ieders grondrechten
De QR-code maakt inbreuk op tenminste drie grondrechten: het recht op de lichamelijke integriteit, het recht op medisch geheim en het recht om niet gediscrimineerd te worden. Dat deze drie Grondrechten aangetast worden is zonneklaar. Het anti-discriminatiebeginsel, één van de grondbeginselen van onze rechtsstaat en artikel 1 van onze Grondwet nota bene, is in het geding.

 

Virus wordt ook overgedragen door gevaccineerden

Praktisch gezien blijken mensen die gevaccineerd zijn het virus te kunnen overdragen. De QR code blijkt zo lek als een mandje. De Corona Check App geeft een groen vinkje te zien, ook als je positief bent getest! Dat de ‘besmettingen’ ondanks de hoge vaccinatiegraad rap oplopen is trouwens ook logisch: de vaccins beschermen immers nauwelijks tegen overdracht. Uit nieuw onderzoek van een wetenschappelijk tijdschrift als The Lancet komt naar voren dat mensen die volledig gevaccineerd zijn, even besmettelijk zijn als mensen die niet gevaccineerd zijn. Het beleid van het demissionaire kabinet hapert en gaat tegen het gezonde verstand in. Als je de luchtkwaliteit in binnenruimtes verbetert, gebruik dan goede ventilatieapparatuur en volg dan beter de adviezen van bijvoorbeeld een kritisch buitenstaander als Maurice de Hond op. Dan doe je meer dan met het invoeren en verplicht stellen van mondkapjes, die in feite een vorm van schijnveiligheid in stand houden.

 

Hoe dan wel?

De discussie kan veel beter (en daardoor) productiever gaan over de vraag: hoe lossen we met elkaar het probleem van (het ontbreken van) een goede gezondheidszorg met voldoende capaciteit op? De jarenlange bezuinigingen eisen hun tol. Maar dát is de hamvraag. Want de hele discussie tussen wel of niet gevaccineerd zijn, leidt af van de kern van dit vraagstuk. Mondkapjes gaan dit probleem niet de wereld uit helpen; het dragen van mondkapjes heeft geen toegevoegde waarde.

Achtergrondartikelen

Waarom de mondkapjesplicht afgeschaft moet worden
Waarom de mondkapjesplicht per direct af
Adobe Acrobat document 426.8 KB
Over de absurditeiten van het coronabeleid
Alle absurditeiten van het coronabeleid
Adobe Acrobat document 1.1 MB