· 

Maandelijkse test van luchtalarm verdwijnt, mobiele melding neemt het over

Het luchtalarm dat moet waarschuwen voor rampen of calamiteiten zal per eind volgend jaar (2025) verdwijnen. Een melding op de mobiele telefoon, de zogeheten NL-Alert, zal de waarschuwende functie overnemen. De sirene, die mensen moet waarschuwen voor rampen of calamiteiten, zou nog maar weinig voordelen ten opzichte van de mobiele melding bieden en vanaf eind volgend jaar zal deze dan ook niet meer maandelijks getest worden.

 

Het huidige Waarschuwings- en Alarmeringssysteem bestaat sinds 1998, maar een voorloper hiervan stamt uit de jaren vijftig. De 4.200 alarmpalen die door heel Nederland staan worden nu nog iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest. In het beste geval is dit luchtalarm door 75 procent van alle inwoners van Nederland te horen. Daarmee is het minder effectief dan het NL-Alert, dat sinds 2012 bestaat. Dat zou tijdens de laatste meting, afgelopen december, 92 procent van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder hebben bereikt.

 

De Minister stelt in het betreffende Kamerstuk[1] (Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 29 517, nr. 252) dat in het Veiligheidsberaad van 15 december 2023 een meerderheid te kennen heeft gegeven het besluit tot uitfasering, met lokaal maatwerk op hoog risicolocaties, te kunnen steunen. Het Veiligheidsberaad kan daarbij echter geen eenduidig standpunt innemen. Dat er zorgen zijn over het uitfaseren van het Alarmeringssysteem in veiligheidsregio’s met hoog risico chemische industrie is de Minister bekend. Deze zorgen worden serieus genomen en daarom wordt in het besluit rekening gehouden met lokaal maatwerk voor hoog risicolocaties.

 

Papendrecht ligt in de nabijheid van zo’n hoog risicolocatie, te weten de fabriek van Chemours. Zo zijn er in het recente verleden een paar maal lekkages[2] geweest van PFIB (= Perfluorisobuteen), een zeer giftig gas dat dodelijk is bij inademing door de mens. Het bedrijf in kwestie bleek niet bereid de nodige voorzorgsmaatregelen[3] te nemen. De vraag is of het derhalve, gelet op de in onze veiligheidsregio aanwezige hoog risico chemische industrie, verstandig is de huidige ‘WAS’- palen weg te halen? Welke afweging wordt in deze door de Veiligheidsregio ZHZ gemaakt en waaruit bestaat eventueel het lokaal maatwerk dat vanwege de Minister wordt toegestaan?

 

Vragenkwartier printbare versie
OP-Vragenkwartier Luchtsirenes.pdf
Adobe Acrobat document 318.8 KB
Kamerstuk 29 517 nr. 252
Naar een nieuwe toekomst voor waarschuwi
Adobe Acrobat document 37.1 KB