· 

Referendum over pakket bezuinigingen

Beste inwoners van Papendrecht,

 

Vandaag hebben wij aan het College van B&W voorgesteld om dit jaar een referendum over het totale bezuinigingspakket dat diepe wonden slaat in de kwaliteit van het voorzieningenniveau van de gemeente Papendrecht te organiseren.

 

Wat is er aan de hand?

Het College van B&W (bestaande uit PAB, CU/SGP en CDA), is kennelijk voornemens forse en disruptieve bezuinigingen los te laten op het algehele voorzieningenniveau van de gemeente Papendrecht. In de media worden bedragen van rond de € 500.000,00 genoemd. Aangezien wij als gemeenteraad niet zijn geïnformeerd, heeft onze fractie hierover op 9 februari jl. vragen gesteld.

 

Hierbij willen wij ons een beeld vormen van de vraag of wij met elkaar, dus samen met het College en met steun vanuit de ambtelijke organisatie en vrijwilligers uit de samenleving, een referendum kunnen organiseren over de aangekondigde bezuinigingen: het totale bezuinigingspakket dat diepe wonden slaat in de kwaliteit van het voorzieningenniveau van de gemeente Papendrecht. De griffie heeft al uitgezocht dat het mogelijk is om een referendum te organiseren. In elk geval is daarvoor een raadsbesluit nodig, met instemming van een meerderheid van de raad (liefst natuurlijk unaniem). Een en ander kan plaatsvinden op basis van de plaatselijke referendumverordening.

 

Corona heeft onze levendige plaatselijke democratie praktisch stilgelegd

De reden om dit te willen doen is gelegen in een aantal overwegingen onzerzijds.

  • Wij ervaren de plaatselijke democratie als stilgelegd door de lockdown;
  • De avondklok en de coronaregels beperken ons in de uitoefening van ons raadslidmaatschap;
  • Feitelijk functioneert de plaatselijke democratie niet meer goed en dat baart ons zorgen;
  • Daarnaast worden er grote taakstellingen op het gemeentelijke bordje gelegd, waarvoor wij onvoldoende middelen ter beschikking krijgen gesteld. Dat loopt gierend uit de pas met hoe het zou behoren te zijn;
  • De rechtmatige en democratische controle wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt.

 

Omdat de gemeente geen financieringstekort mag presenteren wordt de plaatselijke democratie door onvoldoende adequate financiering van de meest essentiële voorzieningen, die een gemeente nodig heeft om te kunnen bestaan, uitgehold. Het kiezersmandaat dat wij als gekozen politici en volksvertegenwoordigers voor vier jaar van de inwoners hebben gekregen wordt danig en stelselmatig op de proef gesteld. Over ons hoofd heen is besloten dat de gemeente tekorten heeft.

 

Wij staan als fractie zoals bekend tamelijk kritisch ten opzichte van de aangekondigde bezuinigingen, omdat we zien dat hier mechanismen achter schuil gaan die feitelijk niets met het functioneren van de plaatselijke democratie te maken hebben. Het zijn de ‘Haagse politieke problemen’ van een per saldo demissionaire Regering die ons als gemeente parten spelen.

 

Wij hebben het gedurende het afgelopen jaar vaak over het begrip 'participatie' gehad. Hoe kunnen we de burger, de inwoners van onze gemeente, beter bij het beleid betrekken? Er bestaat geen betere manier om de inwoners te laten participeren dan een referendum te organiseren.

 

Referendum

Een referendum is een prachtig instrument, als dat een keer zou worden uitgeprobeerd in onze plaatselijke context, om de directe democratie een kans te geven. Het gaat ons om zeggenschap van de inwoners. Het is zaak dat wij, redenerend vanuit ons plaatselijke kiezersmandaat, aan de inwoners duidelijk maken dat wij als plaatselijke politici (ieders partij maakt er de facto niet eens meer zoveel toe) worden gedwongen te bezuinigen op taken die niets met de oorzaak van de bezuinigingen te maken hebben. De oorzaak is dat het Rijk zijn zaakjes niet op orde heeft.

 

Van een vrije en onafhankelijke afweging door de gemeenteraad is inmiddels geen sprake meer. We staan als gemeente nu letterlijk met de rug tegen de muur. We blijken als gemeente in onvoldoende mate autonoom te zijn en zwakker te staan dan we soms willen toegeven. En het is onze taak als volksvertegenwoordigers dat wij dit nu met de inwoners gaan communiceren, zodat we als gemeenschap (nadrukkelijk samen met de inwoners) sterker komen te staan.

 

Niet over de inwoners, maar samen met de inwoners. Een referendumuitspraak tegen het pakket van bezuinigingen, actueel ten gevolge van het jarenlange falende Rijksbeleid, is een krachtig signaal in de richting van andere overheden, de VNG en de organisaties die zich inspannen voor een gelijker speelveld voor de gemeente in lijn met de geformuleerde eisen van de 'Raden in Verzet'. Notabene alle fracties in de gemeenteraad steunen dit wel unaniem. Aan ons de taak uit te leggen dat de bezuinigingen op déze manier eigenlijk helemaal niet nodig zijn, áls het Rijk zijn huiswerk nog eens overdoet. Tegelijkertijd kunnen we door zelf als gemeente de aangekondigde bezuinigingen op te vangen voorkomen dat we het spreekwoordelijke kind met het badwater weggooien.

 

Parkeer de bezuinigingen

Daarom vinden wij het verstandig om de aangekondigde bezuinigingen te parkeren totdat er een bevredigend onderhandelingsresultaat tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het Rijk zal zijn bereikt over een oplossing van het probleem van de structurele tekorten op het sociale domein als gevolg van ontoereikende financiering via het Gemeentefonds.

 

Als we een referendum over het totale bezuinigingspakket, dat diepe wonden slaat in de kwaliteit van het voorzieningenniveau van de gemeente Papendrecht, organiseren dan stellen we de inwoners in staat aan te geven of zij het hiermee wel of niet eens zijn.