· 

Pleidooi OP voor kwijtschelding huur aan kleine ondernemers blijkt succesvol

Ons pleidooi voor kwijtschelding van huur aan kleine ondernemers tijdens de lockdown blijkt succesvol. De gemeente heeft een zestal (financiële) compensatiemaatregelen genomen, die hieronder zijn te lezen. Deze maatregelen gelden ook voor de huidige (tweede) lockdown.

Financiële compensatie

Het Rijk heeft de gemeente op diverse beleidsvelden gecompenseerd voor het opvangen van extra kosten dan wel teruglopende inkomsten in verband met de coronacrisis. In totaal is een bedrag van € 900.000 via de algemene uitkering met de gemeente verrekend. In de 1ste en 2de concernrapportage 2020 bent u hierover geïnformeerd. Op grond van de uitkering in het gemeentefonds hebben wij op 17 november 2020 een aantal besluiten genomen in lijn met de tegemoetkoming die we van het Rijk hebben ontvangen. Zoals eerder aangegeven zullen wij zo veel als mogelijk de extra lasten binnen het taakveld opvangen. Mocht bij het opstellen van de jaarrekening 2020 blijken dat dit onvoldoende mogelijk is, dan zal er een beroep worden gedaan op de bestemmingsreserve corona, alwaar een voorstel bij de 2de concernrapportage voorligt. De volgende besluiten zijn genomen:

  1. Voor de periode dat de scholen in het voorjaar gesloten waren zullen de bijdragen van ouders aan leerlingenvervoer niet worden opgelegd;
  2. Voor de periode dat de scholen in het voorjaar gesloten waren zullen de vergoedingen aan ouders die zelf leerlingenvervoer verzorgen niet terug teruggevorderd worden;
  3. Het sportcentrum wordt gecompenseerd voor de niet te declareren huurkosten bij het Rijk tijdens de lockdown periode maart 2020 t/m juni 2020;
  4. De opgelegde leges weekmarkten en terrassen gedurende de lockdown periode zullen niet worden geïnd. In dit kader reeds ontvangen leges zullen worden gerestitueerd;
  5. Daar waar de gemeente als vastgoedeigenaar optreedt, zal afstel worden verleend van huurkosten aan die ondernemingen die gedurende de lockdown-periode maart 2020 tot en met mei 2020 geen activiteiten mochten verrichten;
  6. De bovenstaande beslispunten zullen ook van toepassing zijn bij een eventuele volgende lockdown.
Beantwoording technische vraag OP
20201227 beantwoording technische vraag
Adobe Acrobat document 15.0 KB
Raadsinformatiebrief
D03. 20201202 RIB corona 2 december 2020
Adobe Acrobat document 297.6 KB

Artikel verschenen in de Klaroen op 15 april 2020
Artikel verschenen in de Klaroen op 15 april 2020