· 

Verzoek om steunmaatregelen voor huurders

Aan de Burgemeester van de gemeente Papendrecht,

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke

 

Datum: 11 april 2020

Onderwerp: Coronavirus – verzoek om maatregelen om huurders tegemoet te komen

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Wij zien dat er enorme inspanningen worden geleverd om de actuele Coronavirus crisis te bestrijden. Hulde voor uw inzet en hulde aan alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie.

 

Waar wij uw aandacht op willen vestigen is het volgende. Tot ons komen van verschillende kanten berichten en vragen of er op gemeentelijk niveau, zo mogelijk in aanvulling op maatregelen van het landelijke niveau, concrete maatregelen genomen kunnen worden als het gaat om het tegemoetkomen van onroerend goed eigenaren in de richting van huurders. Kunnen er maatregelen worden genomen of worden bevorderd, die ertoe leiden dat op korte termijn duidelijkheid aan huurders kan worden gegeven? Het gaat men name om huurders van bedrijfslocaties in het midden- en kleinbedrijf, zoals kappers, horecaondernemers en kleine zelfstandigen.

 

Wij denken heel concreet aan uitstel van de verplichting tot betaling van huurpenningen of, in overleg tussen de eigenaren en de huurders, zelfs kwijtschelding van huur over de maanden die zijn uitgeroepen als crisis periode door de Nederlandse regering.

 

Buiten de schuld van huurders om zijn ingrijpende maatregelen afgekondigd die hen, als zij zich keurig aan de maatregelen houden, van hun inkomsten beroven. Als dan de lasten, zoals huur en salarissen van het personeel, doorlopen komt menige huurder natuurlijk in de knel. Omdat er geen inkomsten zijn, want zij hebben hun zaak moeten sluiten op last van de regering.

 

Wij beseffen ons terdege dat er al veel wordt gedaan, maar niettemin hopen wij dat u hieraan namens de gemeente extra aandacht wilt en kunt schenken en zodanige maatregelen kunt nemen en kunt bevorderen dat aan huurders recht zal worden gedaan.

 

Hoogachtend,

Namens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht,

 

Ruud Lammers, fractievoorzitter.

NRC Handelsblad 11 & 12 april 2020
NRC Handelsblad 11 & 12 april 2020