· 

OP ziet kansen voor Korteland Rijwielen - deel 3 vervolg

Op de website Papendrecht.net is hierover een discussie met vragen en antwoorden. De gemeente Papendrecht heeft, anders zoals daarop staat vermeld, geen bestuurlijk overleg met de provincie gevoerd. Het is eigenlijk niet eens zo ongelofelijk ingewikkeld, in andere gemeenten wordt het ook gedaan, en OP heeft hiervan verschillende voorbeelden bij de gemeenteraad naar voren gebracht. Want in 2017 had aan rijwielhandel Korteland toestemming kunnen worden verleend, alleen daar ontbrak de wil toe. Eerst wilde VVD-wethouder van Eekelen er niet aan, de ambtelijke organisatie had zich ingegraven op het standpunt "dat het niet kon". De opvolger van van Eekelen, de heer Janssen van het PAB, houdt ook vol "dat het niet kan", en hij verschuilt zich achter de regels. Maar Janssen kan als wethouder de regels aanpassen, maar hij doet het niet. Het gaat dus om onwil of willekeur. Ja, logisch dat er verwarring ontstaat.

 

Hoe kan het dan wel? Dit hebben we als OP in 2017 al naar voren gebracht...

De Beheersverordening centrumgebied is op de Coornhertstraat van toepassing. Volgens artikel 3.4.2 volumineuze detailhandel kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning voor afwijking van het bepaalde ten aanzien van de doeleinden van de Bestemmingsomschrijving (artikel 3.1.1) ten behoeve van volumineuze detailhandel afgeven, mits (aan drie voorwaarden wordt voldaan): 1. het detailhandel betreft die vanwege de aard van de verkochte goederen niet in de bestemming Centrum thuishoort; 2. op eigen terrein of in de directe omgeving daarvan voldoende parkeergelegenheid aanwezig is; 3. er geen overwegende bezwaren zijn vanuit verkeerskundig oogpunt (doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid).

 

Als we deze uitzonderingsvoorwaarden toepassen op de situatie van Rijwielhandel Korteland dan volgt hieruit dat het detailhandel betreft (namelijk de verkoop van fietsen). Dat wordt door het College van B&W niet ontkend. Detailhandel is in het Centrum niet verboden. Daarmee is voldaan aan de eerste voorwaarde. Parkeergelegenheid in de directe omgeving is aanwezig. Daarmee is voldaan aan de tweede voorwaarde. En ook vanuit verkeerskundig oogpunt (doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid) zijn er geen overwegende bezwaren. Daarmee is voldaan aan de derde en laatste voorwaarde.

 

De oplossing ligt binnen handbereik

Het College van B&W kan dus vrij eenvoudig alsnog een omgevingsvergunning verlenen. Dat wil zeggen een omgevingsvergunning verlenen voor afwijken van de bestemming met toepassing van een buitenplanse afwijking. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van de voorschriften van het bestemmingsplan indien een strikte toepassing daarvan leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

 

Geen angst voor precedentwerking

Als vaststaat dat gebruik overeenkomstig de bestemming niet meer mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege schaal-vergroting, denk aan vestiging bouwmarkten in de periferie van het centrum) dan is een doe-het-zelf-zaak of bouwmarkt met een omvang van enkele honderden vierkante meters in het centrumgebied niet meer rendabel te exploiteren. De gemeente is dan zelfs verplicht vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

 

Het buitenplanse afwijkingsbesluit kan worden toegeschreven naar de (tijdelijke) bestemming en zelfs worden gekoppeld aan het betreffende bedrijf; dit betekent dus geen precedentwerking of angst dat de gemeente buiten beeld raakt als rijwielhandel Korteland de Coornhertstraat weer zou verlaten. Het had gekund, het kan nog steeds, als er maar een wil bestaat er samen uit te komen. De eigenlijke vraag is dus: waarom wordt rijwielhandel Korteland zo tegengewerkt?

We zijn nu ruim drie jaar verder en het College heeft recent toestemming verleend aan een andere fietsenzaak om zich wél aan de Coornhertstraat te mogen vestigen. Daar waar Rijwielhandel Korteland al die tijd te horen kreeg dat vestiging van een fietsenzaak aan de Coornhertstraat juist niet tot de mogelijkheden behoorde. "Het is op zijn minst een saillante ontwikkeling en de vraag doemt op of hier geen sprake is (geweest) van willekeur? Alle andere fracties liepen destijds achter het College aan. Het Papendrechts Algemeen Belang behaalde in maart 2018 met zijn campagne voor de rijwielhandel een historische zetelwinst, maar heeft Rijwielhandel Korteland na de verkiezingen genadeloos laten vallen", aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

 

Met het artikel “LAAT ONS SAMEN CONSTRUCTIEF OP ZOEK GAAN NAAR EEN OPLOSSING VOOR RIJWIELHANDEL KORTELAND IN DE COORNHERTSTRAAT” hebben wij op dinsdag 24 oktober 2017 een pleidooi gehouden om Korteland Rijwielen toe te staan een fietsenzaak in diezelfde Coornhertstraat te mogen openen. Lees hier meer over bij Vervolg fietsenzaak aan de Coornhertstraat.

Klaroen 26 april 2017
Klaroen 26 april 2017
Andere fietsenzaak mag wél (volgens het College van B&W)
20200506 Antwoord Technische vraag OP fi
Adobe Acrobat document 108.6 KB