· 

Jaap Hoogeveen (PAB) over de schreef: schending van de integriteitsregels

Er is onduidelijkheid over hetgeen door Jaap Hoogeveen gezegd is in de vergadering van 11 juli 2019 en de door hem (in de raad van 26 september) gevraagde en door de raad vastgestelde wijziging van het verslag van die vergadering. Daarom hierbij ter informatie hetgeen in het verslag van 11 juli 2019 staat en hetgeen feitelijk is gezegd (obv de audio/videoband).

 

Griffie Papendrecht.


In verslag 11 juli 2019: De heer HOOGEVEEN geeft aan dat zijn fractie voornemens was de brief van BOVAG (A04) te agenderen, maar dat men heeft besloten dit, na uitgebreide excuses van de heer Verkade aan de heer Lammers, niet te doen. De reactie van de heer Verkade was gebaseerd op desinformatie verstrekt door derden, ontbrekende kennis van feiten en teleurstelling dat zijn adviezen in de Papendrechtse situatie onuitvoerbaar bleken. Zijn excuusbrief is veelzeggend en voldoende.

Feitelijk gezegd: Met betrekking tot de brief van de BOVAG hebben we in de fractie besproken of we deze brief wilden agenderen. Maar we hebben toch besloten dit niet te doen. De heer Verkade van de BOVAG heeft nu uitgebreide excuses aangeboden voor zijn email aan de heer Lammers van 10 april. Zijn reactie was gebaseerd op desinformatie verstrekt door derden, ontbrekende kennis van feiten en teleurstelling dat zijn adviezen in de Papendrechtse situatie onuitvoerbaar bleken. Zijn excuusbrief is voor ons veelzeggend en verder voldoende.


Politiek is ideeënstrijd

Er is verschil van mening of inzicht, zo je wilt, ten aanzien van de mogelijkheden van vestiging van de rijwielhandel Korteland aan de Coornhertstraat. Voor de verkiezingen (maart 2018) zijn André Stremler en Arno Janssen (beiden van het PAB) bij de heer Verkade (BOVAG) op bezoek geweest. Toen hebben zij tegen de heer Verkade gezegd dat zij op grond van zijn adviezen een vergunning voor rijwielhandel Korteland zouden gaan regelen. Na de verkiezingen van maart 2018 bleek het PAB er ineens heel anders in te zitten.

 

Onafhankelijk Papendrecht heeft daar vragen over gesteld, en kort samengevat was het antwoord, dat Arno Janssen op het moment dat hij voor de verkiezingen van maart 2018 de toezeggingen aan de heer Verkade deed nog geen wethouder was. Als wethouder had hij na de verkiezingen van maart 2018 (volgens het College van B&W) geen verplichting aan die opvatting vast te houden. En dat hebben we dan ook gezien: Arno Janssen heeft het daarna niet meer voor de rijwielhandel opgenomen.

 

Wat is er nu aan de hand? Het PAB is boos op zichzelf. Waarschijnlijk zijn er binnen de PAB-fractie raadsleden die zich afvragen of het wel klopt wat hier is gebeurd. Hoe het ook zij, de heer Hoogeveen is op oorlogspad gegaan. Bij de raadsvergadering van 26 september 2019 heeft hij op slinkse wijze aan de notulen laten toevoegen dat het allemaal is misgegaan omdat de fractievoorzitter van onze partij 'desinformatie' zou hebben verstrekt.

 

Omdat dat niet zo is hebben wij een motie (hieronder) ingediend om de heer Hoogeveen te ontzetten uit zijn functie van voorzitter van de commissie ABZ. Hoe kan hij nog immers deze commissie neutraal voorzitten als hij een ander raadslid in diezelfde commissie van 'desinformatie' heeft beschuldigd. Natuurlijk heeft de heer Hoogeveen geen bewijs overlegd, want dat heeft hij niet.

Conclusie: de heer Hoogeveen is ernstig over de schreef gegaan en bovendien heeft hij de integriteitsregels geschonden. Hij kon het op inhoudelijke gronden niet winnen, daarom heeft hij ervoor gekozen om vals te gaan spelen.

 

Nabeschouwing:

De gemeenteraad is kennelijk onvoldoende op de hoogte van alle finesses van het dossier. Wij zijn er zeker van dat als een onafhankelijke staatsrechtgeleerde hiernaar zou kijken, deze tot een (zeer) kritische beoordeling komt.

Motie ontzetting voorzitter commissie
2019- Motie ontzetting voorzitter commis
Adobe Acrobat document 344.8 KB
Algemeen Dagblad Drechtsteden 18 oktober 2019
Algemeen Dagblad Drechtsteden 18 oktober 2019