· 

Stel een grens aan de gemeentelijke opvang van asielzoekers

Laten we beginnen met te zeggen, dat Onafhankelijk Papendrecht het college en onze ambtenaren waardeert, hoe zij de bijna onmogelijke opgaven vanuit de landelijke politiek, proberen vorm te geven en iedere keer maar weer proberen om de immense en tevens onmenselijke en onmogelijke opdracht om asielzoekers te huisvesten in goede banen te leiden. Het valt ook zeker niet mee, om met inwoners en raadsleden en wellicht ook binnen het college zelf de handen op elkaar te krijgen. Misschien ook wel ondanks alle kritische geluiden door de tegenvallende communicatie. Waarom geen debat in de raad over hoe wij tegen deze enorme opgave aankijken? Staan we niet allemaal voor het belang van Papendrecht en haar inwoners? Waar is de persvrijheid, wanneer de media worden geweigerd bij de deur van CSG De Lage Waard bij de informatieavond? Wij hebben van enkele bezoekers van die informatieavond teruggekregen dat zij het een in kwalitatieve zin erg slechte informatieavond vonden en dat door de opzet van de avond, waarbij de bezoekers apart werden genomen, een onaangenaam gevoel overbleef dat werd omschreven als ‘een soort DDR 2.0’. Normaliter heeft een informatieavond een plenair karakter zodat je als bezoeker ook de vragen van andere bezoekers, alsmede de antwoorden van de autoriteiten, kunt horen. Dat was nu niet het geval en dat werd als inefficiënt ervaren.

 

De pers werd dus de toegang tot de informatieavond verboden. Hoogst ongebruikelijk, want bij eerdere informatieavonden (zoals bij de Seringenstraat) mocht de pers er wel bij aanwezig zijn. Volgens ons is deze persvrijheid ook een onderdeel van ons democratische DNA. Nee, laten we elkaar eens eerlijk in de ogen kijken. Dit verdient toch geen schoonheidsprijs? Volgens Onafhankelijk Papendrecht had dit voorkomen kunnen worden door vooraf regels af te spreken, wat wel en wat niet? Want de AVG in stelling brengen is hier niet op zijn plaats. Voor ons ligt de motie van Onafhankelijk Papendrecht om iets te doen aan dit ‘dwangbevel’ van het kabinet om extra asielzoekers te huisvesten en constant te zoeken naar mogelijke locaties. Wat wordt de volgende locatie, en wat de daarna volgende? Zouden er overigens geen woningen voor woningzoekende Papendrechters komen bij de Poldermolen? Zou er geen jongerencentrum komen bij de Seringenstraat? Zoeken we daar nu ineens andere locaties voor? Waar blijft het belang van onze inwoners? Volgens Onafhankelijk Papendrecht is de grens met de komst van asielzoekers naar Poldermolen 8 nu wel bereikt.

 

Onafhankelijk Papendrecht vraagt de collega-raadsleden om in te stemmen met deze motie en ons college te helpen weer zelf de touwtjes in handen te nemen in het belang van Papendrecht. Misschien hoeven we het college niet op te roepen en zegt zij zelf, dat Papendrecht ook een duidelijk signaal wil afgeven aan de landelijke politiek door een brief op te stellen en uiteraard te versturen naar de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal? Papendrecht is toch tegen dwang, tegen de perverse prikkel om een financiële bonus te geven van 2500 euro per asielzoeker en Papendrecht is toch ook voor een eerlijke verdeling en kleinschalige opvang in plaats van een koehandel met vluchtelingen, zoals nu gebeurt? Laten we helder zijn: deze motie is niet gericht tegen asielzoekers. Iedereen verdient een goede plek. Over een goede plek gesproken: wist u dat asielzoekerskinderen tot tien keer meer verhuizen dan andere kinderen? Binnen drie maanden soms wel drie keer, met name door ad hoc oplossingen en tijdelijke opvang. Over sociaal-emotionele schade gesproken.

 

Nee, deze motie is ook niet voor de populisten, die om der wille tegen zijn. Waar deze motie wel tegen is? Deze motie is tegen de opgelegde dwang vanuit de landelijk politiek. Wij zijn het niet eens met de dwang en met de manier waarop gemeenten deze wet moeten uitvoeren. Deze motie is wel een duwtje in de rug voor onze gemeente om juist nu – net als de gemeente Zandvoort – de Tweede Kamerleden op te roepen om de dwang uit de spreidingswet te halen. Misschien wordt er dan eens nagedacht over structurele oplossingen, zoals werd bepleit door de Raad voor het Openbaar Bestuur? Je kunt deze zaken rondom de asielopvang beter structureel goed regelen in plaats van incidenteel slecht zoals nu gebeurt. Laten we gezamenlijk de dialoog voeren en elkaar vertrouwen in de wens om asielzoekers en statushouders op kleine schaal te laten integreren in Papendrecht. Waarbij we voor elkaar openstaan en elkaar proberen te helpen. In deze eerste termijn van Onafhankelijk Papendrecht staan veel vragen en richtinggevende oplossingen. De enige echte vraag die wij met deze motie graag beantwoord willen zien is, heeft de gemeentelijke politiek de moed om te zeggen dat het wel mooi genoeg is geweest. Tot hier en niet verder! Laten we een grens stellen.

 

Het is wel erg gemakkelijk om als gemeente Papendrecht alles wat vanuit politiek Den Haag naar beneden toe – dus op de gemeente – wordt afgewenteld kritiekloos uit te voeren. De inwoners van Papendrecht hebben geen enkele inspraak en de gemeenteraad staat buitenspel. Maar dat is vanuit democratisch oogpunt in fundamentele zin geen goede zaak. Vanwege het element van dwang in het wetsontwerp was de Raad van State ook niet voor niets uiterst kritisch. De gemeente is niet monddood of hersendood en zou ook aan de kritische stemmen gehoor moeten geven. Het minste wat de gemeenteraad nu kan doen is aan de Tweede Kamer laten weten dat niet iedereen in Papendrecht staat te springen om méér asielzoekers. Vandaar dat Onafhankelijk Papendrecht – als de enige echt lokaal onafhankelijke partij in de gemeenteraad – blijft opkomen voor alle Papendrechters en van mening is dat we thans met 4 opvanglocaties en 237 opvangplekken voor asielzoekers ruimschoots verantwoordelijkheid voor ons aandeel hebben genomen. Het is tijd dat andere gemeenten zich ook eens bij het COA melden om asielzoekers binnen hun gemeentegrenzen op te nemen. Voor Onafhankelijk Papendrecht is, gelet op de noden van de inwoners als het gaat om betaalbare woningen en de betaalbaarheid van alle voorzieningen, de grens aan de opvangcapaciteit bereikt. Vandaar dat wij de andere fracties in de gemeenteraad vragen om onze motie te steunen.

 

Eerste termijn debat door Karel Spitsbaard.

 

Uitslag van de stemming

Voor de motie: Onafhankelijk Papendrecht

Tegen de motie: PAB, CDA, VVD, CU, SGP, D66

Niet aanwezig: PvdA, GroenLinks