· 

Motie meer proportionaliteit bij de stikstofreductiemaatregelen

Bij de Algemene Beschouwingen dienden wij een motie in om onze boeren te steunen. De maatregelen die zijn afgekondigd vinden wij niet eerlijk en veel te eenzijdig ten opzichte van de boeren. Daarom bepleitten wij in een motie meer proportionaliteit bij de stikstofreductiemaatregelen van de minister. Helaas waren de andere fracties van mening dat dit slechts een "Haagse" (politieke) zaak zou zijn. De andere fracties steunden onze motie niet en daarmee lieten zij onze boeren feitelijk in de steek. Papendrecht heeft zelf niet veel boerenbedrijven binnen de gemeentegrenzen, maar is wel een belangrijk centrum in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden waar veel boeren actief zijn. OP is solidair met de (plaatselijke) boeren.

Motie meer proportionaliteit bij de stikstofreductiemaatregelen

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 juli 2022,

 

Overwegende dat:

- stikstofreductiemaatregelen in het kader van het Akkoord van Parijs van belang zijn en inwoners en bedrijven in de provincie Zuid-Holland daar ook een bijdrage aan moeten leveren;

 

Constaterende dat:

- op 10 juni het ‘Nationaal Programma Landelijk Gebied’ is afgekondigd door het Ministerie van LNV. Dit programma is gericht op het inkrimpen van de agrarische sector;

- de agrarische sector de stikstofuitstoot heeft gereduceerd en er potentie is om verder te reduceren door middel van innovatie met behoud van perspectief voor de sector;

- de stikstofreductiedoelstellingen te eenzijdig gericht zijn op de agrarische sector, terwijl een integrale aanpak vereist is, waarbij ook industrie, verkeer en luchtvaart betrokken worden;

 

Spreekt uit dat:

- Papendrecht meeleeft met de agrariërs en hun gezinnen vanwege de onzekere toekomst voor hun bedrijven. Ook met de mensen die werken in toeleverende bedrijven die afhankelijk zijn van de agrarische sector, waarover ook grote onzekerheden zijn;

- de raad de plannen van het kabinet in deze vorm afwijst en deze een miskenning vindt van de inspanningen die lokaal en regionaal zijn gepleegd om de agrarische sector te verduurzamen;

- de haalbaarheid van de doelen onvoldoende duidelijk is. De impact op de samenleving en de voedselproductie is onvoldoende onderzocht, maar zal zeker groot zijn;

- de menselijke maat gehanteerd moet worden bij alle te nemen maatregelen;

- de aanpak vanuit de landelijke politiek demotiverend werkt voor de agrarische sector;

- het ministerie van LNV technische vernieuwingen zou moeten faciliteren;

- bij de planvorming ook andere sectoren een evenredig deel van het probleem dienen op te lossen, zodat er een duidelijk perspectief geboden wordt aan de agrarische sector;

 

Verzoekt het college om:

- namens de gemeenteraad de Provincie Zuid-Holland te verzoeken niet mee te gaan met de huidige plannen van de landelijke overheid, zolang de voorgestelde maatregelen niet herzien worden en hierbij kennis te nemen van bovengenoemde bezwaren en namens de gemeenteraad deze bezwaren en zorgen ook over te brengen aan het ministerie van LNV en de Tweede Kamer;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht.

Motie meer proportionaliteit bij de stikstofreductiemaatregelen
7-20220707 raad OP Motie meer proportion
Adobe Acrobat document 471.3 KB