· 

‘Personeel van de fietsenstalling op de Meent moet blijven!’ – Tussenstand: 1278 handtekeningen

Op 2 december heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht de ‘Motie fietsenstalling op de Meent’ ingediend bij de raadsvergadering, welke door de wethouder werd ontraden waarna de gemeenteraad in meerderheid tegen onze motie stemde. In algemene zin vinden wij dat het met terugwerkende kracht beter zou zijn geweest deze casus in de commissie ruimte te bespreken en dat het beter zou zijn geweest als daarbij alle argumenten goed de revue zouden hebben kunnen passeren.

 

In de voormelde motie hebben wij de zaak van het personeel van de fietsenstalling, mensen die op een beschutte arbeidsplek zitten namens Drechtwerk (onze gezamenlijke Drechtstedelijke sociale werkvoorziening), aan de orde gesteld en daarbij geconstateerd dat het personeel van de fietsenstalling op de Meent volgens aankondiging met ingang van 1 januari 2022 ‘verdwijnt’, omdat deze beschutte arbeidsplaatsen worden opgeheven en dat hun werkzaamheden overgenomen zullen worden door cameratoezicht. Volgens plan zal het personeel elders worden geplaatst, maar niet meer op de fietsenstalling op de Meent. Het resultaat van Drechtwerk over 2020 leidt tot een lagere gemeentelijke bijdrage dan geprognosticeerd bij de 2e Burap 2020. Het voorstel aan het algemeen bestuur is het effect van de vermindering op de verliesbijdrage aan de deelnemende gemeenten uit te keren. Ten opzichte van de primaire begroting bedraagt deze vermindering voor alle gemeenten totaal € 2,841 miljoen.

 

Het voordelige effect van Papendrecht, zijnde € 193.000 zal worden meegenomen in de eerste concernrapportage 2021. De bijdrage voor Papendrecht wordt voor 2022 geraamd op € 339.000. Dit betekent ten opzichte van de in de (vorige) meerjarenraming (2021-2024) met een bijdrage van € 409.000 (prijspeil 2022) een verlaging van € 70.000. De voordelige effecten van de begroting 2022 zullen worden meegenomen in de kaderbrief 2022. Niet duidelijk is wat de verborgen kosten zijn van het instellen van videocamerabewaking. De verborgen kosten zijn niet in kaart gebracht. Alleen het plaatsen van nieuwe schuifdeuren zou al twintig duizend euro kosten. Uit de nieuwe meerjarenraming blijkt dat de bijdrage de komende jaren weliswaar verder zal stijgen, tot bijna € 416.000 in 2025. In onze eigen meerjarenbegroting is voor de komende jaren reeds voldoende met hogere bijdragen rekening gehouden. Naar aanleiding van de nieuwe meerjaren raming van Drechtwerk zullen hierop positieve aanpassingen plaats vinden. Deze zullen vermeld worden in de kaderbrief en verwerkt worden in de begroting.

 

Bij de vaststelling van de Tweede Concernrapportage bleek het voordelig resultaat uit te komen op een bedrag van meer dan 2 miljoen euro. Uit de begroting Drechtwerk halen wij dat de bijdrage van Papendrecht aan Drechtwerk voor 2022 is geraamd op € 339.000. Dit betekent ten opzichte van de meerjarenraming (2021-2024) een verlaging van € 70.000. De voordelige effecten van de begroting 2022 worden meegenomen in de kaderbrief van 2022. Er is dus ruim voldoende financiële ruimte aanwezig om het personeel van de fietsenstalling op de Meent te behouden en hun werkzaamheden aldaar te laten voortzetten vanaf 1 januari 2022.

 

Het personeel op de fietsenstalling is in dienst van Drechtwerk. Drechtwerk wordt ondersteund door de gemeente Papendrecht. Het gaat om beschutte arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben niet alleen een nuttige dagbesteding, zij leveren ook een dienst en service die door veel Papendrechtse inwoners erg op prijs blijkt te worden gesteld. Er hebben hierover enkele brieven in de Klaroen gestaan. Daarnaast betekent personeel op de fietsenstalling dat er een zekere sociale binding en toezicht is waar veel mensen waarde aan hechten.

 

Handtekeningencampagne van start

Een week geleden zijn wij gestart met een handtekeningenactie. En deze handtekeningenactie verloopt tot dusverre zeer succesvol. Wij bemerken dat bij het ophalen dan wel het inzamelen van de handtekeningen onze overwegingen uit voormelde motie in de praktijk van alledag opgeld doen. Het is ons gebleken dat veel inwoners hun beklag doen en van mening zijn dat het personeel van de fietsenstalling jarenlang goed werk heeft verricht (vanuit een beschutte arbeidsplek via Drechtwerk) en dat de inwoners die komen tekenen graag zien dat het personeel op de fietsenstalling kan blijven. Ook spreken inwoners zich uit over de teloorgang van de sociale veiligheid, de kwaliteit van het toezicht, de service (zoals bandplakken), de hulpvaardigheid, de klantvriendelijkheid en niet te vergeten het sociale aspect: het kunnen maken van een praatje en een grapje op zijn tijd. De toegevoegde waarde van de aanwezigheid van personeel op de fietsenstalling blijkt enorm te worden gewaardeerd. En dat heeft tot dusverre geleid tot (het is een tussenstand) 1278 handtekeningen. Van inwoners die graag willen dat het personeel op de fietsenstalling mag blijven.

 

De algehele indruk is dat de inwoners die zich zorgen maken over het mogelijke verdwijnen van de fietsenstalling hun zorgen hebben ten aanzien van minder menselijk toezicht door overname van deze taak door videocamera’s. Maar er bestaan ook serieuze zorgen dat de fietsenstalling minder veilig zal zijn met alleen nog maar cameratoezicht, alsmede dat men verwacht dat het voor criminelen gemakkelijker zal worden om hun slag te slaan. De fietsen staan namelijk niet vast aan de rekken, waardoor elke willekeurige fiets zomaar meegenomen kan worden. Wat bij menselijk toezicht natuurlijk veel moeilijker is. Daarnaast spelen zaken als het persoonlijke en intermenselijke contact dat verloren zal gaan. En van veel met name wat oudere inwoners vernemen wij dat zij hun fiets in de fietsenstalling zetten, in de wetenschap dat erop gelet wordt, en dat zij dan, zeker als zij niet over een automobiel beschikken, in etappes boodschappen doen in Winkelpark de Meent of op de Markt (op de dinsdagen) en telkens na elke etappe hun boodschappen in hun fietstas leggen. En omdat er menselijke bewaking is vertrouwen zij er beter op dat hun nieuw aangekochte spullen niet worden gestolen. Juist omdat er toezicht op hun fiets is.

 

Ook mensen met elektrische fietsen maken zich zorgen. Het gaat om flinke aanschafkosten per fiets en de angst dat hun fiets gemakkelijk(er) gestolen kan worden als er alleen nog videocamera’s hangen die het werk van de menselijke toezichthouders zullen hebben overgenomen is groot. Het is ook nog maar de vraag in hoeverre de verzekeringsmaatschappijen gestolen fietsen uit de niet door mensen bewaakte fietsenstalling op de Meent zullen vergoeden? De videocamera’s in de fietsenstalling worden bemand door personeel in de onderliggende parkeergarage. De vraag bij menigeen is: hoe snel zullen zij ter plekke zijn als er een (of meer) fiets(en) word(t)(en) ontvreemd?

 

In voormelde motie vroegen wij om het personeel (van Drechtwerk) van de fietsenstalling op de Meent te behouden en hun werkzaamheden aldaar te laten voortzetten en niet over te gaan op cameratoezicht en dit verzoek herhalen wij op deze plaats. Wilt u het besluit van 2 december jl. van de gemeenteraad opschorten, dat wil zeggen tijdelijk aanhouden, totdat de gemeenteraad opnieuw in staat zal zijn geweest zich een oordeel te vormen over deze casus, dus inclusief alle pro argumenten om het menselijke toezicht op de fietsenstalling te continueren?

 

Gelet op wat inwoners hierover aan ons zeggen, de menselijke bewaking van de fietsenstalling bestaat al meer dan tien jaar, blijkt dat er een enorm grote waardering bestaat voor deze faciliteit, de kleinschaligheid van menselijk toezicht en het daarbij behorende maatwerk dat een middelgrote gemeente als Papendrecht juist nog wél kan bieden, alsmede enorm veel (warme) waardering voor de inzet van het personeel, hetgeen het sociale belang van menselijk toezicht en menselijke aanwezigheid op de locatie van de fietsenstalling op heel duidelijke wijze demonstreert.

 

Resumerend willen wij u vragen deze casus nog dit jaar in het College van B&W aanhangig te maken en als dagelijks bestuur tussentijds te besluiten het raadsbesluit van 2 december 2021 op te schorten totdat er een nieuwe afweging gemaakt kan worden op basis van alle argumenten waarbij weging van het menselijk belang ten opzichte van het overige belang, waaruit dat overige belang dan ook moge bestaan, plaats kan vinden op basis van het totaal aantal opgehaalde handtekeningen van inwoners die vóór het personeel van de fietsenstalling door middel van het zetten van hun handtekening zijn opgekomen.

 

Wij hopen en eerlijk gezegd verwachten wij dat, gelet op het bijzondere karakter van deze casus, van het College van B&W voor het einde van dit jaar een besluit zal uitgaan in lijn met de hierboven gemelde overwegingen in de richting van het sympathieke personeel van Drechtwerk, de organisatie van Drechtwerk zelf, de gemeenteraad en de samenleving in zijn geheel, via de media, dat het raadsbesluit van 2 december 2021 ter zake van de vervanging van het personeel op de fietsenstalling op de Meent door videocamera’s zal worden heroverwogen waarbij in de communicatie meegegeven kan worden de inhoudelijke argumenten alsmede de gezette handtekeningen van Papendrechtse inwoners die willen dat het menselijke toezicht niet verdwijnt een rol van betekenis hebben gespeeld.

 

Wij zullen in het nieuwe jaar bovendien met voorstellen kunnen komen om de taken van het personeel op de fietsenstalling uit te breiden met lichte toezichthoudende werkzaamheden op het plein en in het winkelpark de Meent, zodat het tekort aan Boa’s (slechts 3 in totaal) in Papendrecht enigszins kan worden ingelopen en een vorm van praktisch menselijk toezicht op de Meent in het centrum op heel praktische, eenvoudige, betaalbare, kostenefficiënte wijze zal kunnen worden gerealiseerd met als doel de veiligheid ter plekke te verbeteren en ook het gevoel van veilig kunnen winkelen te bevorderen.

 

Laten we met elkaar onze creativiteit inzetten en deze koppelen aan menselijkheid – en vanuit het beleid geredeneerd het leveren van bestuurlijk maatwerk – teneinde het steeds onpersoonlijker en killer worden van de samenleving een halt toe te roepen. Zo bezien kan een besluit tot het behouden van het personeel op de fietsenstalling als pars pro toto voor de keuze vóór een sociale, menselijke en weerbare samenleving gelden. Wij hopen tenslotte dat zowel het College als de Gemeenteraad, met de kerstgedachte in het achterhoofd, het belang hiervan inzien.

Brief ‘Personeel van de fietsenstalling op de Meent moet blijven!’ – Tussenstand: 1278 handtekeningen
20211222 OP-brief inzake fietsenstalling
Adobe Acrobat document 709.1 KB