· 

Stimuleringsregelingen Coronafonds

Onafhankelijk Papendrecht is voorstander van de stimuleringsregelingen Coronafonds. Ons pleidooi hiervoor is overgenomen door de gemeente.

De afgelopen periode hebben veel lokale ondernemers het zwaar gehad. Ondernemers werden geconfronteerd met een sterk gedaalde omzet of werden zelfs gedwongen hun onderneming (tijdelijk) te sluiten. Nu de beperkende maatregelen van de Coronacrisis stapsgewijs worden afgebouwd, kijkt Papendrecht vooruit. Het college van Papendrecht trekt daarom extra geld uit voor ondernemers en bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis om ze een steun in de rug geven.

 

Elke gemeente in Nederland heeft van het Rijk een compensatiebedrag ontvangen om het verlies aan inkomsten door de crisismaatregelen te compenseren. Het college vindt het belangrijk om niet alleen te compenseren, maar ook te investeren in de lokale economie. Een deel van het compensatiebedrag zal worden ingezet voor de versterking van het lokale ondernemerschap. Samenwerking, kennisdeling en investeren in het (toekomstige) ondernemerschap is hierbij de leidraad. Natuurlijk heeft elke ondernemer een beroep kunnen doen op de financiële  ondersteuningsregelingen. Deze regelingen zijn vooral ontwikkeld om de vaste lasten tijdens de crisismaatregelen te verlagen en zoveel mogelijk de werkgelegenheid te behouden.

 

De Papendrechtse stimuleringsregelingen zijn vooral bedoeld om het lokale ondernemerschap te ondersteunen bij het herontwikkelen en/of weer opstarten van hun bedrijfsvoering. Ook de onderlinge samenwerking in de bestaande ondernemersverenigingen en de hiermee samenhangende kennisuitwisseling kan versterkt worden met deze stimuleringsregelingen. Het is niet bedoeld voor ondernemingen die vrijwel geen last van de crisis hebben gehad. Deze ondernemingen zijn prima in staat om hun succesvolle bedrijfsvoering te continueren. De essentie van het pakket steunregelingen ligt dus in het faciliteren van een sterker ondernemerschap en samenwerking en niet direct in het ondersteunen van ondernemers die geleden hebben onder de crisis. Kijk via deze link voor de regelingen.

Financiële compensatie Rijk naar de bestemmingsreserve Corona

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft sinds de start van de Corona crisis financiële steun voor de plaatselijke samenleving bepleit. In totaal ontvangt de gemeente over de jaren 2020 en 2021 een bedrag van € 2.018.000. Dit bedrag vormt de financiële compensatie van het Rijk, die via de algemene uitkering aan de gemeente in de bestemmingsreserve Corona wordt gestort. De gemeente kan zodoende financiële steun bieden daar waar dat het hardst nodig is.