· 

Fracties D66 en OP bepleiten aanpassing financiële verordening

Bij de recente 'deal' die het College (PAB/CDA/CU/SGP) maakte rond de verkoop van het voormalige bibliotheekpand aan de Markt bleek dat de financiële verordening geactualiseerd diende te worden. De greep van de gemeenteraad op uitgaven door het College wordt sterker als de door de fracties van D66 en OP bepleite aanpassingen van de financiële verordening van de gemeente Papendrecht worden doorgevoerd. Dat is nodig om (financiële) besluitvorming in de gemeente transparanter, inzichtelijker en democratisch beter controleerbaar te maken.

Aanleiding en onderwerp

In de jaarstukken 2020 is opgenomen dat het voormalige gebouw van de bibliotheek aan de Markt 2 door de gemeente voor € 100.000,-- is verkocht, ruim € 600.000,-- onder de huidige boekwaarde (en waarschijnlijk nog meer onder de marktwaarde).

 

De Financiële Verordening gemeente Papendrecht 2018 stelt in artikel 7a: Het college besluit niet over: de aan- en verkoop van goederen, onroerende zaken en diensten groter dan € 800.000,--, dan nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

 

Bij een andere verkoop in 2020, die van het pand aan het Erasmusplein, waarbij de totale verkoop het bedrag van € 800.000,-- euro te boven ging, is via de Raadsinformatiebrief Verkoop Erasmusplein 2 t/m 28 van 15 oktober 2020, de verkoop aangekondigd. Het is niet geagendeerd in een raadscommissie om actief eventuele wensen en bedenkingen van de raad te vernemen.

 

Toelichting en doel van de behandeling

D66 en OP staan op het standpunt dat de raad beter in positie moet zijn bij besluiten over grote bedragen, zoals bij het afboeken van de reserve. Bij de voorgestelde wijzigingen hebben genoemde fracties de recent aan de raad uitgebrachte adviezen door BDO Accountants & Adviseurs en Deloitte meegenomen.

 

De fracties wensen de volgende wijzigingen in de Financiële Verordening aan te brengen:

  • in artikel 7, dat het college niet besluit over aan- en verkoop van goederen, onroerende zaken en diensten: 1.a) groter dan € 100.000,-- en 1.b) en/of wanneer de markt- of boekwaarde meer dan € 100.000,-- afwijkt van de verkoopwaarde, dan nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen;
  • dat het college in gevallen zoals onder 1a. en 1b. genoemd, zorg draagt voor agendering in een raadscommissie, met als doel de commissie actief te vragen of er wensen en bedenkingen zijn, welke uitkomst vervolgens via een raadsbesluit wordt vastgesteld.

Daarnaast stellen de fracties van OP en D66 voor om de volgende wijziging aan te brengen:

  • in artikel 5 lid 5, waar nu staat dat het college de raad in investeringsvoorstellen informeert over het effect van de investering op de schuldpositie van de raad bij een bedrag groter dan € 1.000.000,--, dit te wijzigen in: bij een bedrag groter dan € 500.000,--.
Printbare versie notitie aanpassing financiële verordening
Oplegnotitie D66 en OP cie ABZ 13 septem
Adobe Acrobat document 115.1 KB

Citaat uit onze Nieuwsbrief 'Eerlijkheid duurt het langst':

De aangekondigde bezuinigingen op de bibliotheek, volgens het College zijn ze noodzakelijk, staan in schril contrast met de verkoop van het pand van de oude bibliotheek voor een bedrag van 610 duizend euro onder de boekwaarde. Veel inwoners begrijpen het niet meer. En wij eerlijk gezegd ook niet. De manier waarop dit ging verdiende ook niet de schoonheidsprijs. Het college gaf toe dat het de gemeenteraad te laat erbij had betrokken: hij maakte excuses. Maar intussen was de ‘deal’ al helemaal voorgekookt en werd de gemeenteraad voor een voldongen feit geplaatst. Het dualisme is 'op vakantie', dus kritische bevraging ook door de coalitiepartijen zit er niet in. De oppositie was verenigd, maar telt te weinig zetels.