· 

Eerlijkheid duurt het langst

Nieuwsbrief OP maandag 19 april 2021

De gemeente Papendrecht heeft het afgelopen jaar op verschillende manieren contact gehouden met organisaties, ondernemingen en verenigingen. Dit heeft onder andere geleid tot een afwegingskader waarmee lokale verzoeken van maatschappelijke organisaties beoordeeld kunnen worden. Recent heeft het college besloten om een aanvullend afwegingskader te formuleren waarmee eventuele steunverzoeken van partijen, waarmee de gemeente een privaatrechtelijke verbinding heeft, beoordeeld kunnen worden. Tot op heden zijn nauwelijks verzoeken hiervoor ontvangen. Daarnaast heeft de gemeente intensief contact met ondernemers via onder meer het Ondernemersoverleg. Een jaar geleden heeft Onafhankelijk Papendrecht de instelling van een Papendrechts Noodfonds Corona bepleit. De conclusie die het college na een jaar trekt is dat er geen noodzaak bestaat tot het inrichten van een steunfonds: met de organisaties, ondernemingen en verenigingen gaat het kennelijk dus prima?

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht was de afgelopen tijd actief met de chloortransporten die over de Betuwelijn gingen, maar ook met vragen rondom snoeiwerkzaamheden in Park Noordhoekse Wiel. De beschermde Zwanenbloem bleek tóch weggemaaid te zijn, zo bleek ons uit een huisbezoek bij een inwoner in de Oostpolder. Dus daar hebben we ook weer vragen over gesteld. Gelet op de Corona maatregelen betwijfelen wij de effectiviteit van de avondklok in onze gemeente, vandaar dat wij een pleidooi hielden om die plaatselijk op te heffen. De burgemeester ging de inhoudelijke discussie hierover liever uit de weg: kennelijk is dat veel te ingewikkeld. Toch hebben wij in onze gemeente daar zelf een afweging in te maken. We kunnen toch niet zomaar alle landelijke beleidslijnen blindelings blijven opvolgen? Wij hebben een eigenstandige rol bij de afweging tot in hoeverre wij hieraan meewerken. In elk geval is het van belang dat wij de landelijke regelgeving, zeker waar deze de grondrechten aantast, kritisch blijven volgen en de autoriteiten blijven bevragen over nut, noodzaak en proportionaliteit van deze maatregelen.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht stelde ook weer vragen over de toename van de rattenoverlast. Tot nu toe bagatelliseert het college deze problematiek, maar wij krijgen wel steeds meer meldingen binnen. Het college dacht dat het aantal meldingen was gestegen omdat Onafhankelijk Papendrecht er ruchtbaarheid aan had gegeven! Maar het omgekeerde is juist waar. Namelijk dat de afgelopen jaren juist een verdubbeling van het aantal meldingen door inwoners werd geregistreerd. De fractie houdt de vinger aan de pols; nieuwe meldingen komen alweer binnen.

 

De aangekondigde bezuinigingen stemmen ons bedroefd. De lokale lasten moeten waarschijnlijk omhoog, maar als dat volgend jaar ingaat terwijl tal van voorzieningen nu worden afgebroken dan komt het draagvlak ernstig onder druk te staan. Daarom is de fractie van Onafhankelijk Papendrecht in gesprek gegaan met de directie van de bibliotheek om te kijken wat er nog te redden valt. Er is een actie op touw gezet om de bibliotheek voor Papendrecht te behouden. Er kwamen meer dan tweeduizend steunbetuigingen binnen en de bibliotheek gaat nog eens uitleggen wat zij als onmisbare schakel in de sociaal-maatschappelijke, educatieve en culturele keten van de plaatselijke samenleving allemaal doet. Het blijkt dat niet veel mensen ervan op de hoogte zijn dat de bibliotheek zoveel meer is dan een organisatie waar je boeken kunt lezen en lenen.

 

De aangekondigde bezuinigingen op de bibliotheek, volgens het College zijn ze noodzakelijk, staan in schril contrast met de verkoop van het pand van de oude bibliotheek voor een bedrag van 610 duizend euro onder de boekwaarde. Veel inwoners begrijpen het niet meer. En wij eerlijk gezegd ook niet. De manier waarop dit ging verdiende ook niet de schoonheidsprijs. Het college gaf toe dat het de gemeenteraad te laat erbij had betrokken: hij maakte excuses. Maar intussen was de ‘deal’ al helemaal voorgekookt en werd de gemeenteraad voor een voldongen feit geplaatst. Het dualisme is sinds het aantreden van de plaatselijke lokaal (PAB)-christelijke (CDA, CU/SGP) coalitie in 2018 op vakantie, dus kritische bevraging ook door de coalitiepartijen zit er niet in. De oppositie was verenigd, maar telt te weinig zetels om het tij ten goede te keren. En daar gaat weer een paar honderd duizend euro aan gemeenschapsgeld.

 

We zien dat de landelijke politiek er een grote puinhoop van maakt. Het fraaie is dat er oppositiepartijen zijn die dit transparant maken. Het vervelende is dat wij plaatselijk last hebben van de puinhoop die ze in “Den Haag” aanrichten. De landelijke politiek verplicht de gemeente sinds 2015 sociale wetgeving uit te voeren zonder daarvoor de gemeente adequaat via het gemeentefonds te compenseren. Daarom lopen ook bij de gemeente Papendrecht jaarlijks de structurele tekorten op in het sociale domein. Deze structurele tekorten kunnen niet blijven bestaan; er moet wat aan worden gedaan. Het is echter de vraag of de keuzes die het huidige college maakt de goede zijn? Als we alle voorzieningen die het leven in onze mooie gemeente de moeite waard maken gaan afbreken, wat blijft er dan nog over dat het wonen, werken en recreëren in Papendrecht tot een aangename bezigheid maakt?

 

Intussen vinden wij van Onafhankelijk Papendrecht dat de lokale afdelingen van de landelijke partijen (VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks) met dubbele tong spreken. Enerzijds steunen zij de landelijke politiek in “Den Haag”, ze worden er dan ook door gesubsidieerd, de hand die je voedt daar bijt je niet in, en anderzijds klagen zij erover op het gemeentelijke (uitvoerings-)niveau. Het is een beetje als wat Rutte doet met Europa; tijdens de Europese Raad van regeringsleiders stemt hij overal mee in; als hij terug is in Nederland zegt hij dat hij het eigenlijk niet wil maar dat ‘het van Europa moet’. Gelukkig wordt deze slapjanussen-politiek steeds meer ontmaskerd. Het nadeel is wel dat het vertrouwen in de politiek in zijn algemeenheid hierdoor afneemt.

 

Alleen de onafhankelijke politiek is in staat iets te verbeteren aan het dilemma dat door Pieter Omtzigt naar voren is geschoven: macht en tegenmacht. De macht is in verregaande mate gecorrumpeerd in Nederland. We moeten terug naar de basis. De onafhankelijke politiek kan hierin een rol spelen, omdat zij nog niet is gecompromitteerd. Onafhankelijk Papendrecht is bij uitstek een partij die, omdat zij onafhankelijk is, echt kritisch kan zeggen waar het op staat. Eerlijkheid is van belang, juist ook in de politiek. En dat geldt ook voor betrouwbaarheid. En stoppen met liegen, graag.

 

Tot slot was er ook een succesje! Vier jaar geleden dreigde een buurtschool in de wijk Middenpolder te verdwijnen. Maar ouders, team en buurt kwamen samen in verzet om het kleuter- en basisonderwijs in deze buurt voor de komende generatie te behouden. Het was een pittige strijd, maar uiteindelijk hebben ouders, team en buurt het gewonnen. Een succesvol voorbeeld van burgerparticipatie van onderop, die er nu, weliswaar vier jaar later, ambtelijke molens malen langzaam, toe heeft geleid dat de gemeente een investeringskrediet ter beschikking heeft gesteld voor een flinke opknapbeurt! Het onderwijs in de buurt werd behouden en dat is echt te danken aan de inzet van velen. Onafhankelijk Papendrecht is van dit soort vormen van burgerparticipatie een groot voorstander. Gemeentelijk beleid dient aan te sluiten op de wensen en de noden van de inwoners. De ultieme vorm om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven is die van de dialoog. Alleen in deze wederkerige vorm van communicatie tussen inwoners en bestuur komen goede dingen tot stand. Weg met het top-down beleid, dat creëert alleen maar een grote puinhoop. We lezen het dagelijks in de krant. Laten wij het in Papendrecht beter doen dan in “Den Haag”. Stem volgend jaar maart op Onafhankelijk Papendrecht!