· 

Verzet tegen wijziging bestemmingsplan locatie Veerweg

Toen enkele jaren geleden de herinrichting van het Marktplein ter hand moest worden genomen lag er een viertal varianten op tafel, waaruit een keuze kon worden gemaakt. Wij citeren uit een oud nieuwsbericht van RTV Rijnmond.

 

In 2016 begonnen de werkzaamheden aan het Marktplein in Papendrecht. Wethouder Richard Korteland (Centrumontwikkelingen) gaf toen in het bijzijn van omwonenden, raadsleden en ondernemers aan de Markt het officiële startsein voor de herinrichting van het plein. De gemeente had met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Papendrecht nauw samengewerkt aan het definitieve ontwerp voor het nieuwe marktplein. Het nieuwe marktplein was een belangrijke stap in de ontwikkeling van het centrum van Papendrecht. Het was de bedoeling dat De Markt een bruisende ontmoetingsplaats werd, een levendige plek waar de samenleving graag winkelt en samenkomt voor evenementen, recreatie en ontmoetingen. Bij het ontwerp voor het nieuwe plein zijn destijds inwoners van Papendrecht en ondernemers aan en gebruikers van de Markt actief betrokken geweest. Na gesprekken zijn vier varianten geschetst, waarna Papendrecht een voorkeur voor één van de varianten mocht uitspreken. In twee weken tijd kwamen er bijna 2000 reacties binnen: 47 procent koos voor de variant 'Meander met bloemen'. Op basis van deze uitslag en alle reacties werd een voorkeursmodel uitgewerkt. Ook hier mocht iedereen weer op reageren. Uiteindelijk heeft alles geleid tot een definitief ontwerp.

 

Het voorliggende plan van de woontorens voldoet in onze visie niet aan de uitgangspunten die voor een dergelijk project dienen te gelden. Wij lichten dat met een viertal argumenten toe.

 

1. Als eerste kritische punt: ons is opgevallen dat sinds de behandeling van dit onderwerp in de commissie ruimte de facto nog geen opiniërende bespreking heeft plaatsgevonden. Feitelijk is dit onderwerp daarom volgens onze bescheiden mening nog niet rijp voor besluitvorming, reden waarom wij tijdens de commissie ruimte van 19 mei jl. hebben ingebracht dat uitstel van behandeling om die reden voor de hand lag. De commissie wilde hier echter niet van weten en zond het onzes inziens onrijpe voorstel door naar de raad voor besluitvorming.

 

2. Ten tweede is het ons opgevallen dat de communicatie over dit plan uitermate beroerd is aangepakt. In een veel te laat stadium is de raad bij dit onderwerp betrokken. Terwijl na een eerste grove bespreking vorig jaar, die eveneens in het theater plaatsvond, aan zowel bewoners als raad beloofd werd dat zij op de hoogte zouden worden gehouden en betrokken zouden worden bij de behandeling van dit onderwerp.

 

3. In de derde plaats missen wij een aantal varianten, naast het plan dat nu voorligt. De raad wordt thans niet in staat gesteld onderling te debatteren over voor- en nadelen van de verschillende varianten, omdat slechts één variant op tafel ligt. Onze voorkeur zou uitgaan naar de doorontwikkeling van het oorspronkelijke plan. Wij vinden het belangrijk dat er aan het Marktplein een culturele functie wordt toegevoegd, zoals omschreven in mijn column op Papendrecht.net d.d. 2 juni jl.

 

4. Bij een belangwekkend onderwerp als de bebouwing van het centrale Marktplein zou je verwachten dat zowel de bewoners als de raad actief bij het proces worden betrokken. De burgerparticipatie is bij dit plan nauwelijks van de grond gekomen. Wat zijn de redenen daarvoor? Je zou toch denken dat nu net zo zou worden gehandeld als destijds bij de herinrichting van het Marktplein?

Raadsbesluit Adviesnota
20210603 RB Adviesnota stedenbouwkundige
Adobe Acrobat document 1.4 MB
Amendement
20210603 AMENDEMENT D66 Stedenbouwkundig
Adobe Acrobat document 165.3 KB

Stemverhoudingen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 juni 2021. Ingestemd met de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Veerpromenade hebben de partijen: PAB, CDA, CU, SGP, D66, PvdA en VVD. Tegen gestemd hebben de partijen GroenLinks en Onafhankelijk Papendrecht. Het gevolg hiervan is onder andere dat de maximale hoogte van 9 meter conform het bestemmingsplan op deze locatie wordt losgelaten.