· 

Coalitiebelang belemmert onafhankelijk onderzoek

Het pand Markt 2 te Papendrecht is eigendom van de gemeente Papendrecht. Onlangs besloot het College van B&W dit pand aan een woningcorporatie (Woonkracht10) te verkopen, die het op zijn beurt geschikt zou maken voor bewoning en verhuur via stichting Philadelphia Zorg. Bij de verkoopdeal verkocht de gemeente Papendrecht het pand voor een zogenaamde ‘residuele’ waarde van slechts 100 duizend euro, terwijl de boekwaarde was vastgesteld op 710 duizend euro. De geschatte marktwaarde ligt naar verluidt boven dit bedrag.

 

Het boekverlies, het verschil tussen de ‘residuele’ waarde volgens het College en de boekwaarde, beliep een bedrag van maar liefst 610 duizend euro. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht zette hierbij enkele vraagtekens. Had het College bij deze ‘deal’ wel rekening gehouden met de geldende Europese regelgeving? Hoe was de ‘residuele’ waarde berekend? En waarom werd het pand onder de boekwaarde verkocht? De antwoorden kwamen niet.

 

Het College ging in zijn beantwoording, gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad, niet verder dan de opmerking dat alles in orde was en de verkoop van het pand onder de boekwaarde gerechtvaardigd was omdat het om een sociale bestemming ging. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht liet het niet bij deze beantwoording zitten en kwam, samen met de fractie van D66, met een motie waarin werd opgeroepen tot meer transparantie.

 

Tevens werd betoogd dat het belangrijk is, gegeven de lopende bezuinigingsopgaven, dat op een degelijke wijze nader onderbouwd moest worden waarom de gemeente het pand uiteindelijk slechts voor de ‘residuele’ waarde van 100 duizend euro wilde verkopen? De motie riep verder op een en ander bij de commissie ABZ van 17 mei nader met elkaar te bespreken.

 

Aansluitend heeft er op fractieniveau nader sonderend onderzoek plaatsgevonden, waaruit bleek dat er nog sprake is van veel onduidelijkheid. Daarop heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht betoogd dat het belangrijk is dat er een second opinion door een onafhankelijke accountant zou worden uitgevoerd. Deze second opinion zou dan tevens het oordeel vormen van de onafhankelijke accountant. Maar de fractievoorzitters van de coalitie hielden het onderzoek in het kader van een second opinion door de onafhankelijke accountant afgelopen dinsdag tegen.

 

Coalitiepartijen belemmeren onafhankelijk onderzoek

De coalitiepartijen verhinderden dat er achteraf objectief en transparant naar deze ‘deal’ zou worden gekeken. Zolang immers geen onafhankelijk accountantsonderzoek in de vorm van een second opinion heeft plaatsgevonden zullen onze vermoedens ten aanzien van de te laag berekende ‘residuele’ waarde van het pand Markt 2 niet met feiten kunnen worden gestaafd.

 

De coalitiebelangen van Papendrechts Algemeen Belang, CDA, ChristenUnie en SGP verhinderden zodoende een transparante analyse van en kijk op deze ‘deal’ die de gemeenschap op papier meer dan 610 duizend euro aan gemeenschapsgeld heeft gekost. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht roept het College alsnog op tot volledige transparantie ten aanzien van deze ‘deal’ en nadere uitleg aan de gemeenteraad te geven.

Motie
VERWORPEN Motie Vreemd aan de Orde D66 e
Adobe Acrobat document 65.8 KB