· 

D66 en OP: motie voor meer transparantie bij verkoop pand voormalige bibliotheek


Motie vreemd aan de orde van de dag: Transparantie financiën verkoop Markt 2

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 15 april 2021,

 

Overwegende dat:

  • de gemeenteraad van Papendrecht middels RIB d.d. 16 maart 2021 is geïnformeerd over de voorgenomen verkoop van Markt 2 te Papendrecht (het voormalig bibliotheekpand) aan Woonkracht10, met als doel realisatie en verhuur van tien zorgwoningen aan Stichting Philadelphia Zorg;
  • het college voornemens is om Markt 2 voor € 100.000 aan Woonkracht10 te verkopen, terwijl de huidige boekwaarde 710.000 euro bedraagt en de marktwaarde waarschijnlijk nog hoger is;
  • eerdere verkoopopties een veel hoger verkoopbedrag voor Markt 2 mogelijk maakten;
  • onduidelijk is hoe het boekwaardeverlies precies in de jaarrekening 2020 wordt verwerkt en of het boekwaardeverlies (via via) wordt opgevangen via de algemene reserve;
  • derhalve onduidelijk blijft of het budgetrecht van de raad wordt geraakt;
  • de fracties van D66 en OP schriftelijke vragen over de voorgenomen verkoop van Markt 2 aan het college hebben gesteld, waarop deels geen (duidelijke) antwoorden zijn gegeven;
  • de fracties van D66 en OP onze accountant, dhr. Steehouwer, hebben verzocht ons meer helderheid te geven in dit dossier;

Spreekt uit dat:

  • het college zorgvuldig met geld van inwoners moet omgaan, zeker in tijden van financiële tekorten en ombuigingen. En zelfs bij een eigen bevoegdheid (en die vraag is onvoldoende beantwoord) de raad zou moeten betrekken bij een dergelijke transactie, waarbij ruim zeshonderdduizend euro verlies wordt geboekt;
  • het college voorafgaand aan het tekenen van de verkoopakte van Markt 2, volledig transparant moet zijn naar de gemeenteraad over de financiële keuzes en consequenties;

Roept het college op:

  • Niet tot verkoop van Markt 2 te Papendrecht over te gaan, tot (in ieder geval) na bespreking in de commissie ABZ van 17 mei 2021;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie D66 en Fractie Onafhankelijk Papendrecht.

Artikel gepubliceerd in de Klaroen op woensdag 21 april 2021
Artikel gepubliceerd in de Klaroen op woensdag 21 april 2021