· 

Bij jeugd en corona-advisering geldt dat 'elke seconde telt'

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht vroeg ook nog aandacht voor de motie 'Elke seconde telt'.

Motie 'Elke seconde telt'
INGETROKKEN - 20210218 Motie OP - Elke s
Adobe Acrobat document 69.5 KB

De overweging was dat in de documentaire ‘Papendrechtse jongeren in lockdown’ een beeld te zien was, welke impact de lockdown maatregelen hebben op de jongeren. Volgens ons dient er binnen onze democratie ruimte te zijn om naast de experts van het Outbreak Management Team, andere experts, op verschillende wetenschapsgebieden, een volwaardige rol te geven. En dat gebeurt thans in onvoldoende mate. Vandaar dat elke seconde telt als het gaat om zowel de jeugd als de advisering. De meeste fracties wezen de strekking van de motie op voorhand af, waardoor er onvoldoende steun voor beschikbaar kwam.

Open het buitenbad van het Sportcentrum, open de speeltuinen en steun het buitensporten

Motie geef opvolging ‘motie geef meer ruimte (ook aan de jeugd) in deze corona tijden’
2021-02-18 motie geef opvolging aan ruim
Adobe Acrobat document 457.1 KB

Motie van Onafhankelijk Papendrecht

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare (digitale) vergadering bijeen op 18 februari 2021,

 

Overwegende dat:

  • ­de gemeenteraad op 21 januari 2021 de ‘motie geef meer ruimte (ook aan de jeugd) in deze corona tijden’ unaniem heeft aangenomen;
  • in het persbericht van 4 februari over de impact van corona op Papendrechtse jongeren wordt gesteld dat veel jongeren tussen pakweg 14 en 22 jaar zich gestigmatiseerd voelen en soms zelfs geïsoleerd of depressief raken;

Constaterende dat:

  • buiten spelen en buiten sporten, gegeven de lockdown maatregelen, nog steeds mogelijk zijn;
  • het College over de voortgang bij de uitvoering van de ‘motie geef meer ruimte (ook aan de jeugd) in deze corona tijden’ de gemeenteraad met de Raadsinformatiebrief van 11 februari 2021 heeft geïnformeerd;
  • het College in die brief aangeeft: (…) “staan we gereed om hiermee aan de slag te gaan en invulling te geven aan de motie” (…);

Van mening zijnde dat:

  • de gemeente juist nu een rol zou moeten spelen bij het faciliteren van buiten sporten, buiten spelen en bewegen in de buitenruimte;
  • de financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld om uitvoering te geven aan het Corona-beleid hiervoor aangewend mogen én kunnen worden (“er zijn geen belemmeringen”);

Draagt het college op:

  • acties in het werk te stellen teneinde het buitenbad eerder open te stellen, zodat inwoners in de buitenlucht kunnen zwemmen, de speeltuinen eerder open te stellen, zodat kinderen er kunnen spelen en de buitensporten actief te promoten, te faciliteren en al deze drie genoemde acties ook daadwerkelijk én adequaat financieel te ondersteunen;
  • deze acties op de kortst mogelijke termijn in werking te stellen en niet langer uit te stellen;
  • de financiële consequenties, waar in de reguliere begroting geen dekking voor kan worden gevonden, ten laste van de bestemmingsreserve coronacrisis te brengen;

En gaat over tot de orde van de dag.