· 

Borg de rechten van insprekers bij digitale commissievergaderingen

Inspreker bij een commissie van de gemeenteraad
Inspreker bij een commissie van de gemeenteraad

Volgens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht is het van belang dat de rechten van insprekers bij digitale vergaderingen van de commissies (ABZ, Ruimte en Samenleving) goed worden geborgd.

De Koning heeft het op 4 mei, ter gelegenheid de Nationale Herdenking op de Dam van 75 jaar viering van de bevrijding van Nederland van de Tweede Wereldoorlog, nog kort en bondig gezegd: “Het minste wat we kunnen doen: niet 'normaal' maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin."

 

Kritisch op de coronawet; tegen het buiten werking stellen van de gemeenteraad

De gedachte is dat deze wet een betere staatsrechtelijke grondslag zou bieden aan de noodverordeningen die door de veiligheidsregio’s worden uitgevaardigd. Want bij een nationale wet zijn Eerste en Tweede Kamer direct betrokken. En op die manier kan worden gezorgd voor democratisch draagvlak en parlementaire instemming met de beperking van vrijheden.

 

Het probleem is echter dat de wet dit cruciale onderdeel grotendeels opblaast. Vrijheidsbeperkingen als zodanig staan nauwelijks in de wet, maar wel een hele reeks machtigingen en bevoegdheden aan bijvoorbeeld ministers om maatregelen te nemen van allerlei aard en soort, maar met als gemeenschappelijk kenmerk dat deze heel erg veel vrijheidsbeperkingen met zich mee kunnen brengen. Deze ministeriële vrijheidsbeperkingen worden nog wel keurig aan het parlement bekend gemaakt, maar Eerste en Tweede Kamer gaan er dan niet meer over.

 

En dat betekent dan in feite en per saldo dat in het nieuwe format niet alleen de gemeenteraden buiten spel staan maar ook het nationale parlement. En in dat opzicht is de situatie dan tenminste even erg als bij de noodverordeningen van de veiligheidsregio. Wij constateren dat de gemeenteraad buiten spel is gezet.

 

Fysiek vergaderen heeft de voorkeur boven digitaal vergaderen

Fysiek vergaderen wordt wat ons betreft weer leidend. Digitaal vergaderen vinden wij niet alleen onplezierig, maar het kan ook een fysieke vergadering niet vervangen. En het werkt daarnaast vervreemdend. De plaatselijke democratie leidt ernstig onder het digitaal vergaderen. Het is niet voor niets dat het parlement fysiek vergadert, de wetgever maakt het fysiek vergaderen ook mogelijk, dus laten wij dit voorbeeld volgen, niets staat ons wettelijk in de weg.

 

Indien de meerderheid van de raad digitaal vergaderen verkiest boven fysieke vergaderingen, dan roepen wij op het aantal agendapunten per vergadering te beperken en alleen te vergaderen over agendapunten die strikt noodzakelijk zijn. Strikt noodzakelijk houdt in dat besluitvorming “van rechtswege”, dus wettelijk gezien nodig is.

 

Papendrechts Noodfonds Corona

Wij zijn van mening dat er een Papendrechts Noodfonds Corona zou moeten komen. De komst van een noodfonds om mensen te helpen hebben wij eerder dit jaar al bepleit. We zien nu dat de corona maatregelen, zonder gebruikmaking van alle kennis die inmiddels voorhanden is, wederom door de rijksoverheid worden aangescherpt. Dit heeft onmiskenbaar gevolgen voor onze gemeente en haar inwoners, instellingen en bedrijven. Onlangs werd bekend dat de gemeente speciaal voor corona noodsteun van het rijk een bedrag van € 901.000,00 heeft ontvangen. Het lijkt ons dan ook dat dit bedrag ten goede dient te komen aan de Papendrechtse samenleving, door dit te storten in een Noodfonds Corona.

Printbare versie brief
OP -brief-19-oktober-2020 over Corona.pd
Adobe Acrobat document 241.7 KB