· 

Geen steun voor achterkamertjespolitiek in Corona tijd

Geen steun voor achterkamertjespolitiek in Corona tijd

De afspraak in Papendrecht is dat de Raadsvergaderingen digitaal kunnen plaatsvinden, al heeft dat niet onze voorkeur, en dat Commissievergaderingen fysiek (o.a. vanwege overwegingen om insprekers een kans te geven) plaatsvinden.

Onze fractie staat op het standpunt dat er eerst een Raadsbesluit zou moeten vallen alvorens overgegaan kan worden tot het systeem van digitaal vergaderen bij de Commissies. Dat leidt er als vanzelf toe dat de commissie ABZ van maandag 26 oktober (zoals gepland) fysiek zou behoren plaats te vinden en dus niet digitaal. De unanieme opvatting van onze fractie is dat het besluit om op maandag 26 oktober digitaal te gaan vergaderen kennelijk via een belronde langs de fractievoorzitters is geregeld.

Feitelijk is dit procedé in onze ogen 'achterkamertjespolitiek', omdat er geen formeel raadsbesluit aan ten grondslag ligt. Ook heeft de voltallige raad, dus inclusief de raadsleden die geen lid van het fractievoorzittersoverleg zijn, hierover geen uitspraak kunnen doen. Populair gezegd worden de spelregels veranderd tijdens het spel. En wij zijn daar geen voorstander van. De wetgever maakt het immers nog steeds mogelijk om fysiek te vergaderen.

Printbare versie
0087 Persbericht OP geen steun voor acht
Adobe Acrobat document 337.5 KB