· 

Gemeenteraad bagatelliseert plaatselijke effecten uitrol 5G op volksgezondheid in Papendrecht

Motie onderzoek naar plaatselijke effecten 5G op de volksgezondheid

 

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 november 2019, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de conceptbegroting 2020;

 

Overwegende dat:

 • op de lijst van ingekomen stukken een brief, met referentienummer A07.20191029 5G, is opgenomen afkomstig van de gemeente Maastricht;
 • Telecomproviders hopen volgend jaar klaar te zijn met een 5G-netwerk;
 • een groeiende groep bezorgde burgers vreest voor gezondheidsrisico’s;
 • recent (op 9 september) een demonstratie heeft plaatsgevonden in Den Haag, waarbij grote zorgen over de elektromagnetische straling die 5G zal veroorzaken de boventoon voerden;
 • met 5G straks nog meer data over burgers verzameld kunnen worden en er een controlemaatschappij (inbreuk op de privacy) gaat ontstaan, waardoor burgers zich steeds minder onbespied in het publieke domein kunnen ophouden;
 • de fysieke klachten die worden gemeld uiteenlopen van niet alleen een hoge bloedsuikerspiegel, slapeloosheid, concentratieproblemen, maar ook een variëteit aan gezondheidsproblemen, van oorsuizingen tot het ontstaan van kanker;
 • de elektrogevoeligheid door de Gezondheidsraad tot op heden nog niet wordt erkend als een medische aandoening;

 

Spreekt uit dat:

 • ­ook in Papendrecht zendmasten staan, zoals goed zichtbaar bij het Sportcentrum;
 • het RIVM meldt dat er aanwijzingen zijn voor een verhoogde kans op twee soorten hersen-tumoren bij veelvuldig en langdurig gebruik van een mobiele telefoon en dat de klachten die zogenoemde elektrogevoeligen ervaren „reëel en ernstig kunnen zijn”;
 • de gemeente Maastricht bij het ministerie van Economische Zaken bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgenomen aanpassing van de Telecomwet, waardoor telecomaanbieders zonder toestemming van de gemeente 5G-antennes mogen aanbrengen op bushokjes en lantaarnpalen;
 • (nog) niet is uitgezocht met wetenschappelijk onderzoek dat 5G geen risico vormt voor de volksgezondheid;

 

Verzoekt het college om:

 • ­de plaatselijke effecten van de invoering van 5G in Papendrecht in kaart te brengen;
 • de gemeenteraad over de resultaten van dit onderzoek voor 1 maart 2020 te informeren;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Onafhankelijk Papendrecht.

De meerderheid van de gemeenteraadsfracties uitte zich uitermate negatief over de bovenstaande motie. Wij hebben beargumenteerd dat het van belang is om nader onderzoek te doen alvorens tot de uitrol van het 5G netwerk in onze gemeente te beslissen. De plaatselijke effecten van de straling kunnen wat ons betreft namelijk niet buiten beschouwing blijven. De discussie over 5G komt nog een keer terug in de commissie, vandaar dat wij de motie hebben ingetrokken in afwachting van de uitkomsten van die discussie. Wij zullen op dit dossier waakzaam blijven.