· 

Protocol openbaarheid en geheimhouding duidelijker

Onafhankelijk Papendrecht boekt een succes: het protocol openbaarheid en geheimhouding is nu veel duidelijker dan het oude protocol. Dit komt een transparanter bestuur en een betere dialoog tussen de diverse gremia ten goede. Het protocol wordt herijkt.

Iets later dan in de planning stond, maar vandaag kwam in de commissie ABZ de herijking van het protocol uit 2016 aan de orde. De insteek van Onafhankelijk Papendrecht was van meet af aan dat het protocol openbaarheid en geheimhouding een actualisatie nodig had. Zo werd de grijze term vertrouwelijkheid gebruikt daar waar op geheimhouding werd gedoeld en was niet altijd duidelijk dat er geheime informatie gedeeld werd tijdens een vergadering. De procedures zijn nu helder vastgelegd in een aantal documenten en ook is er nu een helder onderscheid gemaakt tussen dat wat geheim is en dat wat openbaar is. Openbaarheid is de norm en geheimhouding blijft de uitzondering.

20191017 RAAD RB Herijking protocol open
Adobe Acrobat document 361.2 KB
20191017 RAAD RV Herijking protocol open
Adobe Acrobat document 87.9 KB

Deze week was Onafhankelijk Papendrecht succesvol in het transparanter maken van het openbaar bestuur in Papendrecht. De burgemeester in zijn rol van voorzitter van de gemeenteraad liet weten dat er opnieuw gekeken gaat worden naar de openbaarheid beperkende regels die nog steeds in de gemeente van kracht zijn. In een e-mail bericht van vandaag schreef de heer Moerkerke het volgende: (…) “Ik verwacht in december een voorstel tot herijking aan u voor te leggen.” (…).

 

Na een wekenlange inzet voor meer openbaarheid en transparantie lijkt dit een hoopgevende ontwikkeling te zijn. Al te lang bediende het College (gesteund door de ambtenarij) zich in onze gemeente van het vertrouwelijk maken (een variant op de geheimhouding) van lastige dossiers.

 

Het College kon zich op die manier gemakkelijk hierachter verschuilen en gaf dan alleen informatie aan de gemeenteraad achter gesloten deuren, waardoor de gemeenteraad de facto buiten spel werd gezet. Opeenvolgende colleges bedienden zich van deze ‘truc’. Dat deze praktijk op gespannen voet staat met de regels die in de democratische rechtsstaat gelden is nu dan eindelijk erkend.

 

Een week geleden nog sprak de gemeentesecretaris zich uit in de richting van de raadsleden. Dit gaf wel aan hoe groot de macht van het ambtenarenapparaat is geworden. Het College bleek niet van zijn actie op de hoogte te zijn. Vanuit Onafhankelijk Papendrecht is erop aangedrongen dat openbaarheid beperkende maatregelen om de democratie buiten werking te zetten niet meer kunnen. Het roer moet om in de richting van meer openbaarheid.

 

Uitgangspunt van de Grondwet (artikel 110) en nader vastgelegd in artikel 25 Gemeentewet, is dat álle informatie openbaar is. Daar mag slechts van worden afgeweken als een belang als genoemd in artikel 10 WOB in het geding zou komen, de wet somt limitatief op wanneer daar sprake van is.

 

Op woensdag 12 september jl. wilde het College in een besloten vergadering onder andere het dossier ‘rijwielhandel Korteland aan de Coornhertstraat’ aan de openbaarheid onttrekken. Het College (PAB, CDA, CU en SGP) probeerde aldus de controle en het toezicht door de Gemeenteraad en het open gesprek met de samenleving onmogelijk te maken. Onafhankelijk Papendrecht stak hier een stokje voor. Ook andere fracties in de gemeenteraad bleken zich ernstige zorgen te maken over de handelswijze van dit College en sloten zich aan.

 

Niet voor niets hebben wij als speerpunt het opkomen voor transparant openbaar bestuur en onze lokale democratie in het verkiezingsprogramma opgenomen. De Papendrechters moeten goed kunnen doorzien hoe de gemeente wordt bestuurd en hoe besluitvorming plaatsvindt. Dat betekent geen achterkamertjespolitiek, maar optimale openbaarheid”, aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

Op 11 oktober 2018 heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht nieuwe vragen gesteld.

OP-brief-dmbv2 -vragen inzake vertrouwel
Adobe Acrobat document 666.3 KB

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft nieuwe vragen aan het College van B&W gesteld. U kunt ze hiernaast lezen.


Wat er aan vooraf ging kunt u lezen via deze link.

0077 Persbericht OP inzake onfatsoen col
Adobe Acrobat document 231.5 KB