· 

College zet stempel geheim op dossier rijwielhandel Korteland

Op woensdag 12 september j.l. heeft het College in een besloten vergadering het dossier rijwielhandel Korteland aan de Coornhertstraat geheim verklaard. Dat betekent dat leden van de Gemeenteraad in het openbaar niets meer mogen zeggen. Het College (PAB, CDA, CU en SGP) kiest dus niet voor openbaarheid en maakt door deze maatregel controle en toezicht door de Gemeenteraad en het open gesprek met de samenleving onmogelijk.

 

Over het besprokene tijdens de commissie Ruimte mag dus niks worden gezegd. Het is echter de vraag of deze zware maatregel de geëigende manier is om met dit dossier om te gaan. Kennelijk verwacht het College enige commotie in de samenleving en is het om die reden niet bereid deze zaak verder in de openbaarheid te bespreken? Het College hult zich in stilzwijgen.

 

Protocol

Op 13 oktober 2016 heeft de gemeenteraad een Protocol Openbaarheid en Geheimhouding vastgesteld en daarin wordt de mogelijkheid van een besloten vergadering (dus vergaderen achter gesloten deuren) open gehouden voor het bespreken van onder andere Collegebesluiten met te verwachten grote maatschappelijke impact. Het is echter de vraag of daarvan sprake is bij het dossier rijwielhandel Korteland, aangezien dit dossier al ruim een jaar onderwerp van overleg is tussen College, Raad en samenleving. Bij de verkiezingen speelde dit dossier ook een rol: het PAB had er zijn verkiezings-overwinning aan te danken.

 

Des te opmerkelijker is het dat uitgerekend het PAB nu over wil gaan tot het geheim verklaren van het dossier rijwielhandel Korteland. Voor de verkiezingen was het PAB vóór openbaarheid van informatie. Maar nu het PAB samen met de christelijke partijen deel van de coalitie uitmaakt, en in het College zit, kiest het PAB voor geheimhouding. Daarmee wordt de democratie in Papendrecht geen recht gedaan. Een opmerkelijke draai van het PAB.

 

Het dossier rijwielhandel Korteland, waarbij gebleken zou zijn dat er geen mogelijkheid zou bestaan om tot een gemeenschappelijke uitweg te komen met betrekking tot de vestiging van de rijwielhandel aan de Coornhertstraat, is door Onafhankelijk Papendrecht destijds op de agenda gezet omdat er wel degelijk mogelijkheden zijn om iets positiefs voor elkaar te betekenen. Onafhankelijk Papendrecht heeft van meet af aan gesteld dat waar een wil is ook een weg is.

 

Openbaarheid is volgens de Grondwet uitgangspunt

Uitgangspunt van de Grondwet (artikel 110) en nader vastgelegd in artikel 25 Gemeentewet, is dat álle informatie openbaar is. Daar mag slechts van worden afgeweken als een belang als genoemd in artikel 10 WOB in het geding zou komen, de wet somt limitatief op wanneer daar sprake van is. Dan moet worden gedacht aan informatie die de veiligheid van de Kroon en de Staat in gevaar kan brengen. De uitzonderingen zijn zodanig geformuleerd, dat slechts bij hoge uitzondering afgeweken mag worden van de wet, dat alle informatie openbaar is of behoort te zijn.

 

Als het College dus iets als ‘geheim’ wil aanmerken, zal daaraan een bijzonder zorgvuldige belangenafweging vooraf moeten gaan: valt het belang tot geheimhouding onder een van de strikte uitzonderingsgevallen van artikel 10 WOB of niet? Zo niet, dan is geheimhouding niet aan de orde en zou daar wel toe over worden gegaan, dan is dat handelen in strijd met de wet.

 

College heeft niet voldaan aan vereisten volgens de wet

Maar de wet en regelgeving stellen nog meer strenge eisen voordat informatie geheim mag worden gemaakt. Het College dient naar de Raad toe expliciet te motiveren waarom het de informatie als geheim aanbiedt. Tenslotte is het een voorwaarde dat het geheim maken van informatie door de Raad wordt bekrachtigd. Wordt dat nagelaten, dan is niet voldaan aan de vereisten en is de informatie gewoon openbaar. De gemeenteraad heeft de geheimhouding van het dossier rijwielhandel Korteland overigens nog niet bekrachtigd. Op dit moment is nog geen sprake van geheimhouding, maar de dreiging die van het College uitgaat dient wel serieus genomen te worden.

 

PAB blijkt draaikont die kiezersbedrog niet schuwt

De tendens in Papendrecht is dat als het moeilijk wordt, dan grijpt het College naar geheimhouding. Dat deed het eerder ook al met het Eneco dossier. Maar de gemeenteraad wordt zo wel buiten spel gezet. De draai die het PAB nu maakt belooft niet veel goeds. Toen het PAB nog in de oppositie zat was deze partij vóór openbaarheid, nu het PAB in het College zit is deze partij vóór geheimhouding.

 

Uitsluitend door het op strikte wijze hanteren van de wet wordt het democratisch proces gewaarborgd en wordt voorkomen dat een College al te makkelijk, in gevallen waarin het hem goed uitkomt, kan besluiten om geheimhouding aan de Raad op te leggen en daarmee in de praktijk vooral de oppositiepartijen aan handen en voeten te binden.

 

“Je kunt niet én transparant zijn én tegelijkertijd vóór geheimhouding pleiten. Het is het één of het ander! Onafhankelijk Papendrecht pleit derhalve voor volledige openbaarheid, dan wordt immers de dialoog met de samenleving op gang gehouden en kunnen er ook minder gemakkelijk komplottheorieën ontstaan”, aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

OP brf inzake dossier Korteland.pdf
Adobe Acrobat document 166.9 KB

Op 19 september werd dit bericht op Facebook geplaatst:

 

Beste Ruud Lammers.

Hierbij onze dank voor jullie steun en steunbetuigingen. Dat doet ons persoonlijk goed. Echter gezien de recente ontwikkelingen en de massale media aandacht verzoeken wij om deze zaak even te laten berusten. De reden is dat wij inmiddels met een adviseur mediator aan onze zijde, trachten te zoeken naar een voor alle partijen passende oplossingen. Wij hopen dat door gepaste (media) afstand het proces wordt versneld. Wij danken u nogmaals hartelijk voor de steun. Korteland Rijwielen🚲

De vragen die wij op verzoek van de familie Korteland niet hebben gesteld tijdens de Gemeenteraad van donderdag 20 september 2018 kunt u hieronder lezen:

OP Vragenkwartier rijwielhandel.pdf
Adobe Acrobat document 157.4 KB