· 

Motie waardering voedselbanken Drechtsteden

Laatste update van de motie waardering voedselbanken Drechtsteden die wij voornemens zijn in te dienen bij de Drechtraad van 2 juli 2019. Wij hopen nog steeds op voldoende steun om de motie aangenomen te krijgen.

 

Naar aanleiding van een artikel in het AD (zie het artikel hiernaast) van vandaag wordt de motie morgen misschien niet ingediend: de kans op een meerderheid in de Drechtraad lijkt op dit moment klein. De indieners zullen morgen overleggen. Van de beweringen die door de voedselbank Papendrecht worden gedaan, in voornoemd artikel, stel ik vast dat de voedselbank in Papendrecht beduidend minder cliënten heeft dan de voedselbank in Dordrecht. De stelling van de voedselbank Papendrecht: ,,Wij hebben niet heel veel minder cliënten dan Dordrecht.’’ klopt dus niet.

 

Verder is de motie door mij of door OP nooit vertrouwelijk of geheim verstuurd. Ook heb ik niet beweerd dat de griffie van de gemeente Zwijndrecht een fout zou hebben gemaakt. Hoe dat precies is gegaan in Zwijndrecht zou eerst uitgezocht moeten worden, alvorens daarover beweringen worden gedaan. Verbazing, als die er is, is er aan onze kant: wij hebben immers aan alle voedselbanken zelf om opgave gevraagd van de aantallen cliënten. De cijfers die wij hanteren zijn afkomstig van de voedselbanken zelf!

 

Ik heb me jarenlang ingezet om de voedselbanken op het netvlies te krijgen van de bestuurders in de Drechtsteden. Dit artikel van vandaag in het AD helpt niet echt om de problematiek duidelijker over het voetlicht te krijgen. In een separaat bericht hebben wij nog eens duidelijk uiteen gezet wat onze overwegingen zijn (geweest). Wat ons betreft horen de voedselbanken deel uit te maken van het sociale domein, dat wij als gemeente hebben belegd bij de regio (Drechtsteden). Door een aantal weeffouten zijn de voedselbanken lokaal actief geworden, de ene succesvoller dan de andere. Zo kampte de voedselbank Dordrecht vorig jaar met grote financiële tekorten! En dat kan elke voedselbank overkomen, omdat men immers afhankelijk is van goodwill. Dat de gemeente de voedselbank in Papendrecht ondersteunt is mooi en ook het onderkomen aan de Coornhertstraat is een hele verbetering gebleken ten opzichte van de vorige huisvesting. Het gaat er ons in elk geval niet om de inzet die wordt gepleegd te bagatelliseren, maar wel om het zoeken naar een structurele oplossing.

 

En we zien ook dat de voedselbanken zijn opgekomen, omdat de overheid steken heeft laten vallen: daar gaat het ons om. Nu wij regionaal het sociale domein bezig zijn te herijken brengen wij in dat de voedselbanken daar integraal onderdeel van uit dienen te maken, en niet aan hun lot overgelaten mogen worden of buiten beschouwing moeten worden gelaten. Als argumenten daarvoor brengen wij in dat de voedselbanken niet hebben kunnen voorkomen dat er minder van hun diensten gebruik wordt gemaakt. De overzichten die wij hebben samengesteld, op basis van de cijfers van de voedselbanken zelf, geven duidelijk aan dat het om groei van het aantal volwassenen, kinderen en huishoudens gaat over de afgelopen vier jaar. Steeds meer mensen worden afhankelijk van de voedselbanken.

 

De cijfers hebben wij keurig op een rijtje gezet. N.B. Deze cijfers zijn dus afkomstig van de voedselbanken zelf.

Kijken we naar de Papendrechtse situatie: wat we hieruit kunnen concluderen is dat in Papendrecht alleen al 102 kinderen (via hun ouders/verzorgers) afhankelijk zijn van de voedselbank, op een totaal in de Drechtsteden van 707 kinderen. Ondanks alle inzet van de vrijwilligers van de voedselbanken én de gemeente lokaal heeft dit dus niet geresulteerd in een afname maar in een toename van het aantal inwoners dat afhankelijk is van de laatste strohalm die de voedselbank is. De overheid zou dit niet moeten tolereren; vandaar ons pleidooi om ook voor de inwoners die van de voedselbanken gebruik maken (1661 per ultimo 2018) adequate sociale vangnetten te ontwikkelen, en de hiermee gepaard gaande armoede effectiever aanpakken.

 

Tot slot hoop ik, dat als we de motie morgen indienen en er vindt een debat over plaats, dat we duidelijk kunnen maken wat onze overwegingen zijn het armoedebeleid te beleggen op regionaal niveau, waar een herijkingsoperatie op til is. Eenmaal de voedselbanken opgenomen hebbende in de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden zullen zij minder snel uit beeld raken bij die herijking. Ik roep in herinnering dat het overzicht op basis waarvan wij met elkaar in gesprek zijn, op initiatief van Onafhankelijk Papendrecht tot stand is gekomen. Binnen de Drechtsteden wilde men daar aanvankelijk geen medewerking aan verlenen. Dus om nou te zeggen dat we van iedereen vlot medewerking hebben gekregen is niet de praktijk, helaas. Wat mij betreft laten we ons daardoor niet ontmoedigen.

De Motie
Motie Waardering voedselbanken Drechtste
Adobe Acrobat document 252.7 KB