· 

OP dient motie rookvrije zones in

Motie rookvrije zones
Motie_(2)_OP_rookvrijezone_gem-vastgoed_
Adobe Acrobat document 276.9 KB

Deze week werden de bordjes voor de rookvrije zone bij het Sportcentrum Papendrecht opgehangen. Bij de ingang van het Sportcentrum mag nu niet meer worden gerookt.

 

Jaarlijks zijn er helaas nog 20 duizend doden te betreuren door roken. Vandaar ook dat er meer aandacht moet komen voor de schadelijke gevolgen van het roken. Juist ook in onze mooie gemeente Papendrecht. Onafhankelijk Papendrecht nam deze week het initiatief met een motie in de gemeenteraad.

 

"De inzet is om ook bij andere panden die in gemeentelijk eigendom zijn rookvrije zones in te stellen. De gemeente kan zo het goede voorbeeld geven", aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.


 

‘Rapport-Deetman’ –

Eindnotitie voorbereidingscommissie toekomst samenwerking Drechtsteden gemeenten

 

 

Het regionaal bestuur van de Drechtsteden is aan een vernieuwingsslag toe. De analyse is gemaakt dat meer (bestuurlijke) slagkracht nodig is om in bestuurlijke zin succesvol te kunnen zijn op het ruimtelijk-economische domein. De Drechtsteden samenwerking bestaat inmiddels langer dan 12½ jaar en wordt over het algemeen gezien als succesvol. Waarschijnlijk omdat deze van onderop en organisch tot stand is gekomen. Er was nooit sprake van ‘dwang’ of ‘van boven opleggen’.

 

De provincie Zuid-Holland stelt dat de Drechtstedensamenwerking in de afgelopen periode veel goeds heeft gebracht. De gemeenten zijn naar elkaar toe gegroeid. Op verschillende deelterreinen van de samenwerking is significant succes geboekt. De Drechtstedensamenwerking is in bestuurlijk Nederland zelfs een begrip geworden. Deze complimenten hebben betrekking op de huidige samenwerking en het huidige samenwerkingsmodel. De provincie zegt voorts te hopen dat de Drechtsteden in de toekomst voor de provincie en andere partijen een betrouwbare en krachtige partner zal blijven die het mogelijk maakt om samen aan de regionale opgaven te werken. Denk aan de Groeiagenda: woningen bouwen, banen scheppen, werken aan de verbetering van het openbaar vervoer, het aanleggen van de Lightrail, en meer van dat soort zaken.

 

De voorbereidingscommissie gaat veel verder in haar Eindnotitie. Deze commissie wil het ruimtelijk-economisch domein helemaal uit de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden halen en elders onderbrengen. Het sociaal domein (onder andere) blijft nog achter in de ‘oude’ constructie. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht acht een dergelijke drastische aanpassing op dit moment eigenlijk niet wenselijk. Structuurdiscussies zijn weliswaar nuttig om te voeren, maar het is daarnaast belangrijk het zicht op de werkelijkheid hiermee niet te maskeren.

 

De werkelijkheid is volgens onze onafhankelijke politieke inzichten dat inwoners meer betrokken willen zijn bij het bestuur van hun gemeente. En bij de lokale politiek en dat zij meer te zeggen willen hebben over hun directe leefomgeving. Het is derhalve zaak besluitvormingsprocessen niet nóg ondoorzichtiger, complexer en abstracter te maken dan ze al zijn en te kiezen voor varianten die aansluiten bij de beleving van onze inwoners. De volksvertegenwoordigende rol van raadsleden en leden van de Drechtraad dient eerder sterker gemaakt dan afgezwakt te worden, teneinde de doorlaatbaarheid tussen de ideeën en wensen die inwoners van belang vinden en het uiteindelijke politieke besluit te optimaliseren.

 

Met name op het ruimtelijk-economisch domein zullen de adviezen uit het ‘Rapport-Deetman’ leiden tot het reduceren van invloed van de volksvertegenwoordiging zowel in de raden als ook in de Drechtraad. De facto komt dat neer op minder slagkracht voor de democratie. En juist die slagkracht dient wat ons betreft te worden vergroot. Maar ook het advies om de regiogriffie, die ondersteunend werkt ten behoeve van de volksvertegenwoordiging, af te schaffen, past onzes inziens niet in de vernieuwingsagenda die aan de gewenste bestuurlijke verbetering én meer slagkracht bijdraagt.

 

Die grotere slagkracht moet uiteindelijk van beter gekwalificeerde (en creatieve) bestuurders komen, die weten wat zij willen en daarover een uitstekend verhaal hebben. De oplossing van het gebrek aan slagkracht is niet gelegen in het terugdringen van het democratisch gehalte van de regionale samenwerking en dus ook niet in het kortwieken van de Drechtraad. Juist door inhoudelijke tegenspraak komt beter bestuur tot stand. Bestuurders in onze regio missen durf. Doe dáár wat aan.

 

Het concept besluit over de toekomstige regionale samenwerking, als voorgesteld door het College, vormt derhalve een onvolledige vertaling van de door ons gewenste kwalitatieve en bestuurlijke vernieuwingsagenda. Het opgestelde amendement brengt daarop in elk geval in minimale zin de door ons gewenste nuance aan, reden waarom wij hier steun aan geven.

Bijlage 1 Eindnotitie voorbereidingscomm
Adobe Acrobat document 8.3 MB