· 

Brief aan de Sociale Dienst Drechtsteden

Conform mijn toezegging aan u in december 2018, stuur ik u bij deze in de bijlage de door ons opgevraagde gegevens met betrekking tot de aantallen cliënten die gebruik maken van de voedselbanken in de Drechtsteden.
Alleen van de voedselbank in Papendrecht hebben wij nog geen gegevens mogen ontvangen: die volgen (waarschijnlijk) nog? Daar waar de andere 6 voedselbanken in de Drechtsteden binnen enkele weken na ons eerste verzoek in het najaar van 2018 de aantallen cliënten konden noemen is de voedselbank Papendrecht in amateurisme blijven steken: dát baart ons (ook) zorgen. Want hoe ten hemel schreiend moet de hulpverlening dan wel niet in Papendrecht zijn aan mensen die AFHANKELIJK zijn van voedsel omdat ze (tijdelijk) geen geld hebben?

Het verzoek van onze kant is of u de cliënten van de voedselbanken wilt meenemen in het nieuwe beleid, dat thans in ontwikkeling is, met betrekking tot het sociaal domein. Door opeenvolgende neoliberale regeringen is een grote groep mensen buiten zicht gebracht. Onderzoeksjournalistieke projecten van onder andere de Groene Amsterdammer hebben ons inzicht verleend in de bizarre wereld die schuil gaat achter het officiële sociale beleid. De overheid blijkt zelf soms een beroerde rol te spelen als het gaat om invordering van boetes en inning van schulden, juist bij de allerarmsten onder ons. Maar dat is u bekend. Niet voor niets werd tijdens een van de Drechtsteden-dinsdagen de film I, Daniel Blake getoond. Goed dat wij in de Drechtsteden alert zijn en elkaar scherp houden. De mens dient te allen tijde centraal te staan.

Het is onze visie dat de cliënten van de voedselbanken integraal onderdeel dienen te zijn/ te worden van collectieve belangenbehartiging conform de sociale wetgeving die in Nederland geldt. Verschillen in behandeling in gelijke gevallen in onderscheiden gemeenten leiden tot ongewenste vormen van discriminatie en daar zijn we een tegenstander van. Als fractie zetten wij echter graag een stap verder dan alleen maar te (blijven) zeggen dat voedselbanken eigenlijk niet nodig zouden behoeven te zijn. Het is de harde maatschappij die honderden mensen uit onze regio in het gapende gat van de voedselbanken heeft gedrukt. Het is aan ons hen daar weer uit te halen. Dat mag best wel wat kosten overigens. Het gaat er om of wij als Drechtsteden onze eigen lijn neer durven zetten als het gaat om een socialer klimaat; dat is uiteindelijk een positieve keuze.

Het is ons natuurlijk bekend dat het landelijke beleid op het sociale domein van invloed is op het lokale en regionale beleid in de regio Drechtsteden. Het is dan ook heel belangrijk dat er regelmatig wordt stilgestaan bij het feit dat er nog zoveel armoede in onze regio heerst. De bijeenkomst ter gelegenheid van wereldarmoededag op 17 oktober 2018 heeft plaatsgevonden, en het is belangrijk dat wij open staan voor de noden vanuit die hoek. Maar wij roepen de Sociale Dienst en in het verlengde daarvan de regionale politiek op om nu de handschoen op te pakken en tijdens deze periode de afhankelijkheid die honderden mensen in onze regio, inclusief kinderen onder 18 jaar, elke dag moeten voelen als gevolg van het feit dat zij zijn aangewezen op wat de voedselbanken hen kunnen bieden te repareren en hen weer binnen het Sociale Domein van de Drechtsteden te brengen en te ondersteunen met adequate financiële middelen.

Dat vereist impliciet en vanzelfsprekend ook een intensieve(re) lobby op "Den Haag" in nauw overleg en in goede samenwerking met de andere regio's alsmede in VNG-verband.
Maar vooraleerst een statement op Drechtraad niveau dat deze bestuursperiode alle cliënten van de voedselbanken weer binnen het Sociale Domein zullen worden gebracht.

Via deze link kunt u een filmpje van RTV Dordrecht bekijken waarin wij hebben gepleit voor de instelling van een Sociale Raad op Drechtstedelijk regionaal niveau. Zo'n advieslichaam zou alle kennis en kunde kunnen bundelen en vanuit een onafhankelijke positie advies en sturing kunnen geven op de totstandkoming van een beter sociaal beleid in de Drechtsteden. Graag gaan wij daarover het gesprek aan.

Drechtraad-fractie Onafhankelijk Papendrecht
Ruud Lammers.