· 

Doelen economisch beleid worden niet gehaald

Rekenkamercommissierapport

 

Het college van b. en w. neemt de aanbevelingen uit het Rekenkamercommissierapport ‘Economisch Beleid en perspectief gemeente Papendrecht’ integraal over.

 

De Rekenkamercommissie dankt het college hartelijk voor de bestuurlijke reactie (15 mei). De rekenkamercommissie is verheugd dat het college de analyse, de conclusies en de aanbevelingen onderschrijft en zal betrekken bij de beleidskeuzes voor de komende periode. Graag vragen wij hierbij nog uw aandacht voor het volgende.

 

In de bestuurlijke reactie van het College van b. en w. wordt aangegeven dat de gemeente Papendrecht goed in staat is om haar lokale economische belangen op het regionale niveau te agenderen zodat deze onderdeel worden van de regionale inzet. Dit heeft de Rekenkamer ook geconstateerd.

 

Echter, naar de opvatting van de Rekenkamer is er nog verbetering te halen in de manier waarop de gemeente de doorvertaling maakt van het regionale beleid naar de lokale economische spelers.

 

Doorvertaling regionaal beleid naar lokaal uitvoeringsprogramma beter inzichtelijk maken

Door de doorvertaling te maken van regionaal beleid naar een lokaal uitvoeringsprogramma wordt ook voor de Gemeenteraad beter inzichtelijk wat de inzet is op regionaal en lokaal niveau. De Rekenkamercommissie constateert dat er veel lokale acties plaatsvinden die niet in alle gevallen zijn terug te voeren naar het gemeentelijk beleid en uitvoeringsprogramma. Daarmee kan ook beter inzichtelijk worden gemaakt hoe de middelen besteed worden en wat de redenen zijn voor onderbesteding.

 

Samenvattend kan worden geconstateerd dat over de gehele linie sprake is van onderbesteding.

Aan alle instrumenten zijn middelen gekoppeld, deze betreffen veelal een budget en in meerdere gevallen inzet van formatie (niet nader gespecificeerd overigens). Samenvattend nemen de beschikbare middelen voor het economisch uitvoeringsprogramma af van € 210.000 in 2014 en 2015 naar € 148.500 in 2017 (Pagina 37). Dat is het gevolg van een forse onderbesteding van de beschikbare middelen.

 

De inzet van middelen is op onderdelen disproportioneel. Bijvoorbeeld de promotie van Papendrecht, waar relatief veel middelen voor worden ingezet, leidt naar verwachting niet direct tot versterking van de economie in Papendrecht of de regio.

Daarnaast is sprake van onderbesteding en afname van het budget terwijl de doelstellingen niet veranderen in ambitieniveau. Daarmee zijn er meerdere indicaties dat de instrumenten en middelen niet meer in de juiste verhouding staan tot de doelstellingen.

 

Samenvattend: de structurele onderbesteding van middelen is een indicatie dat de gemeente niet de juiste maatregelen inzet of het ontbreekt aan realisatiekracht.

 

De onderbesteding van middelen leidt niet tot een heroverweging van ingezette middelen en acties.

In zijn bestuurlijke reactie stelt het College onder andere dat Papendrecht bewust heeft gekozen voor een aanpak waarin het initiatief vanuit de samenleving de ruimte krijgt (pagina 39).

 

De afgelopen jaren zijn veel vaste banen in bijvoorbeeld de industrie, de bouw en de logistiek verdwenen en zijn er flexibele deeltijdbanen in onder meer de zorg, de facilitaire dienstverlening en de detailhandel voor teruggekomen. Deze ontwikkeling zet zich in toenemende mate voort.

 

Uitdagingen

Uitdagingen op regionale samenwerking: Economische ontwikkeling en profilering, Aanjagen ondernemerschap, internationalisering, innovatie, Aanpakken mismatch op de arbeidsmarkt en Acquisitie van bedrijven en verdeling van bedrijventerreinen.

Uitdagingen op lokaal niveau: Investeren in de aantrekkelijkheid van de leefomgeving en vestigingsklimaat, Ruimtelijke inpassing van bedrijvigheid, Invullen van een schakelfunctie tussen gemeente en regio: inspelen op kansen van de regio door inwoners en lokale ondernemers te koppelen aan vacatures op kansen op regionaal niveau.

 

In het specifieke geval van de problematiek rondom de vestiging van Rijwielhandel Korteland aan de Coornhertstraat is daarvan tot nu toe echter maar zeer weinig terecht gekomen. In de Groeiagenda 2030 lezen we dat een van de economische beleidskeuzen is; het hebben van een gezonde toekomstgerichte detailhandel. Bij het Uitvoeringsprogramma economie zijn in het kader van de Koersnotitie Detailhandel Papendrecht geen middelen ingezet. Formatie wel (maar niet nader gespecificeerd). 

De vraag luidt dan: waarom is dat niet gedaan?

 

Op regionaal niveau ervaren partners dat de gemeente Papendrecht op bestuurlijk niveau goed is vertegenwoordigd, maar dat de ambtelijke aanhaking op regionaal niveau niet altijd zichtbaar is.

 

Onderwerpen die vooral op lokaal niveau aangepakt moeten worden hebben betrekking op de detailhandel, de ruimtelijke inpassing van lokale bedrijvigheid en het verbeteren van het vestigingsklimaat en de leefbaarheid voor werkenden. (Pagina 27)

 

Het versterken van de detailhandel en de ruimtelijke inpassing van bedrijvigheid komt dan ook terug in de eerste aanbeveling van het rapport. Dit is kortom zeker niet een rapport om in de onderste la van het bureau te laten verdwijnen.

 

De fractie van Onafhankelijke Papendrecht is tevreden over dit kritische Rekenkamercommissie-rapport en spreekt de verwachting uit dat het College snel werk zal maken van het opvolgen van de aanbevelingen op basis van de gegeven conclusies.

 

Inbreng bij de Commissie ABZ van 18 juni 2018

Rapport RKCie
Rapportage economisch beleid 20180522.pd
Adobe Acrobat document 1.6 MB